Skip to content

RDA PETROL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-10-20 14:13:37
JSON

NIPT: L36629201C
Administrator: Aurel Stavre
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari ne fushen e tregtimit me shumice te naftes dhe vajrave minerale te paperpunuar. Blerjen, importimin, eksportimin dhe tregtimin e naftes dhe vajrave minerale te paperpunuar. Tregetim dhe furnizim me karburant te mjeteve lundruese. Blerjen, importimin, transportin edhe per llogari te te treteve, depozitimin, perzierjen, trajtimin, shitjen, shperndarjen, me shumice te produkteve te naftes dhe nafto-kimike,lubrifikanteve, duke perfshire edhe bitumet. Shitblerjen, projektimin,investimin, ndertimin, qiradhenien,administrimin e impianteve e depozitave per produktet hidrokarbure dhe te ndertesave civile dhe industrial.Kryerjen e te gjitha veprimeve te nevojshme per arritjen e qellimit te shoqerise, duke perfshire leshimin e dorezanive e garancive te tjera. Perfaqesimin e shoqerive te ndryshme shqiptare apo te huaja qe kane objekt te njejte apo te perafert me te kesaj shoqerie.
Emërtime të tjera Tregtare: RDA PETROL
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 22/04/2013
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 110 000 000,00
Numri i pjesëve: 110 000
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: Omnix Albania, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me 26.03.2008, me NIPT K81527005D, me seli qendrore ne Durres, Komuna Draç, Lalz, Gjiri i Lalzit, me administrator Skender Madani. RDA PETROL zoteron 15% te kapitalit te kesaj shoqerie Sipas te dhenave te QKB deri me date 20.10.2023

MARINA ORIKUM, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me 19/01/1996, me NIPT J66915255J, me seli qendrore ne Vlore, Porti Orikum, Vlore, me administrator Junald Bajraktari. RDA PETROL zoteron 49% te kapitalit te kesaj shoqerie Sipas te dhenave te QKB deri me date 20.10.2023
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Aurel Stavre; Gentian Priftaj; Izeir Loloçi
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
VII.5.7 - Për ushtrimin e veprimtarisë së furnizimit me karburant, për konsum, të anijeve në porte dhe në rada
Çështje Ligjore: I.Me date 08.09.2021, eshte vendosur Miratimin e kërkesës së aksionerit z. Fation Veizaj për transferimin e zotërimit aktiv të aksioneve të zotëruara prej tij në kapitalin e shoqërisë “RDA Petrol” sha tek personi i besuar z. Gentian Priftaj me të gjitha të drejtat dhe detyrimet sipas marrëveshjes së dakortësuar midis aksionerit dhe personit të besuar. Me nënshkrimin e marrëveshjes për zotërimin pasiv të 50% të aksioneve të kapitalit të shoqërisë “RDA Petrol” sha nga aksioneri Fation Veizaj tek personi i besuar z. Gentian Priftaj. Z.Gentian Priftaj bëhet zotërues pasiv i këtyre aksioneve në Shoqëri.

II.Me date 22.11.2021, eshte depozituar Marreveshja siguruese Nr.9914 Rep. Nr.3243 Kol., e lidhur midis Banka Credins SHA (Barrëmarres/Kredidhënes) dhe Z. Fation Veizaj, Z. Kujtim Kale (Barrëdhënës) me objekt vendosje barre në kolateralin si më poshtë: 100% të kuotave dhe të drejtave që lidhet me to, që z. Fation Veizaj dhe Z. Kujtim Kale zotërojnë në shoqërinë tregtare “RDA PETROL” SHA me Nuis (NIPT) L36629201C, si dhe aksionet e reja që mund të zotërojë në këtë shoqëri tregtare.

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Vaso Pasha, Pallati 13/1, kati 3/D

Adresa:
1.Durres, Lagjja 13, Porti i Durresit, Terminali Lindor, Hyrja nr.5, 2001
2.Elbasan, Gjocaj, Njesia Administrative Gjocaj, Bardhas, zona kadastrale 1112, nr. Pasurie 4/29
3. Vlore, Petrolifera Italo-Albanese (PIA), Vlore
4. Durres, Zona Industriale Porto Romano, pranë Impianteve të Tregtimit të Hidrokarbureve

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 20.10.2023
Statuti i Shoqerise
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 24.08.2013
Kontrate e Shit-Blerjes se Kuotave date 15.09.2015
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 31.07.2018
Kontrate e Shit-Blerjes se Kuotave date 04.06.2019
Marreveshje Siguruese date 22.11.2021
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 22.12.2021
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 08.09.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Shenimet shpjeguese te PF 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 73 471 975,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 39 262 012,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 456 733,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 26 362 123,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 53 827 952,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 59 329 423,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -32 704 345,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 159 370 664,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 27 852 929,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 12 047 578,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:4 539 769 664,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:3 427 093 740,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 548 690 925,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:5 482 074 384,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:4 380 100 609,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 813 756 616,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 545 445 952,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:5 272 349 180,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 5 478 567 970,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 3 003 327 904,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : L.Kanani / A.Lala