Skip to content
Ndërtim, pronësi dhe shfrytëzim i hidrocentralit të Sasajt në rrethin e Sarandës

ENERGO-SAS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-28 09:03:33

NIPT: K64006850W
Administrator: Vangjel Ngjelo
Objekti i Veprimtarisë: Prodhimi i energjisë elektrike duke shfrytëzuar burimet e energjise nga hidrocentrali Sasaj, si dhe ato që gjenden në natyre dhe janë të rinovueshme, si ajo diellore, e erës, gjeotermale, e biomasës ose biogazit si dhe energjia nga mbetjet urbane. Projektimi, studimi, ndërtimi dhe menaxhimi i hidrocentralit Sasaj. Projektimi, studimi dhe ndërtimi i termocentraleve apo impianteve të cilat bëjnë të mundur shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë nga burimet që gjenden në natyre dhe që janë të rinovueshme si dhe i nënstacioneve e Linjave të Transmetimit TU dhe TL. Shitja dhe blerja e energjisë elektrike nga prodhimi i hidrocentralit Sasaj, shitja dhe blerja e energjisë elektrike, klientëve apo operatoreve të ndryshëm, private apo shtetërore, brenda dhe jashtë vendit, importin dhe eksportin e saj kundrejt licencave të lëshuara nga ERE, apo organe të tjera të përkatësisë shtetërore. Tregtimin e të gjitha pjesëve, agregateve dhe pajisjeve që realizojnë prodhimin e energjisë elektrike, si dhe materialeve si vajra, lubrifikante, karburante dhe derivatet e hidrokarbureve në gjendje të lënget, të ngurte apo të gazte. Përdorimin e sistemeve të linjave, strukturave mbështetëse dhe pajisjesh, transformuese e kontrolluese për transmetimin e energjisë elektrike. Operator i sistemit të transmetimit për të kryer aktivitetin e transmetimit të energjisë elektrike dhe të dispecerimit ( axhustim ose rregullim i prodhimit të energjisë elektrike sipas kërkesave të konsumit, në nivel kombëtar). Shpërndarjen, transportin e energjisë elektrike në sistemet shpërndarëse të tensionit të mesëm e të ulet, duke pasur parasysh shpërndarjen deri tek konsumatori i fundit.
Emërtime të tjera Tregtare: ENERGO-SAS
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 07/04/2006
Rrethi: Sarandë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. W O N D E R, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.03.2001 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K11624001V, me adresë në Tiranë, Njësia bashkiake nr 2, rruga Leke Dukagjini, pallati perballe Qkr, qendra e biznesit, kati i 2, me administrator Olimbi Gjika, dhe ortak te vetem Vasil Gjika. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.05.2022)

II. AGNA, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 25.11.1993 dhe që funksionon sipas legjislacionit shqiptar, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J62903631L, me adresë në Gjirokastër, Vrisera, me administrator Kristo Naçi. Aksionaret e shoqerise jane: Kristo Naçi (30%), Aleksander Naçi (5%), Kosta Sotiri (32.5%) dhe Vasil Naçi (32.5%).

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 24.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 26.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Vasil Gjika, shtetas shqiptar, i datelindjes 1955, pronar perfitues per 43.5% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise W O N D E R. Data e percaktimit si pronar perfitues: 20.09.2010.

Kosta Sotiri, shtetas shqiptar, i datelindjes 1962, pronar perfitues per 18.36% te pronesise, pasi zoteron 32.5% te kapitalit te shoqerise AGNA, zoteruese e 56.5% te kapitalit te ENERGO-SAS. Data e percaktimit si pronar perfitues: 23.04.2014.

Kristo Naçi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1973, pronar perfitues per 16.95% te pronesise, pasi zoteron 30% te kapitalit te shoqerise AGNA, zoteruese e 56.5% te kapitalit te ENERGO-SAS. Data e percaktimit si pronar perfitues: 23.04.2014. Vasil Naçi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1969, pronar perfitues per 16.95% te pronesise, pasi zoteron 30% te kapitalit te shoqerise AGNA, zoteruese e 56.5% te kapitalit te ENERGO-SAS. Data e percaktimit si pronar perfitues: 23.04.2014.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Liçensë për aktivietin e ndërtimit, instalimit të centralit elektrik dhe prodhimin e energjisë elektrike -
Çështje Ligjore: I. Më datë 11.10.2013, sipas vërtetimit lëshuar nga Regjistri i Barrëve Siguruese, vërtetohet se, bazuar në kontratën e huasë Nr. 3964 Rep. Nr. 2175 Kol. datë 13.09.2011, palët bien dakort për barrësimin e 5 % të pjesës prej 26.5 % të kuotave që huamarrësi z. Sadik Llapashtica zotëron në shoqërinë Energo-Sas sh.p.k deri në shlyerjen totale të huasë; 7% të pjeses prej 43.5 % të kuotave që huamarresi shoqëria WONDER sh.a, zotëron në shoqërinë Energo-Sas sh.p.k deri në shlyerjen totale të huasë.

II. Më datë 11.10.2013, sipas vërtetimit lëshuar nga Regjistri i Barrëve Siguruese, vërtetohet se, bazuar në kontratën e huasë Nr. 5122 Rep. Nr. 2803 Kol. datë 07.12.2011, palët bien dakort për barrësimin e 5 % të pjesës prej 26.5 % të kuotave që huamarrësi z. Sadik Llapashtica zotëron në shoqërinë Energo-Sas sh.p.k deri në shlyerjen totale të huasë.

III. Më datë 11.10.2013, sipas vërtetimit lëshuar nga Regjistri i Barrëve Siguruese, vërtetohet se, bazuar në kontratën e huasë Nr. 1205 Rep. Nr. 2837 Kol. datë 13.12.2011, palët bien dakort për barrësimin e 7 % të pjesës prej 43.5 % të kuotave që huamarrësi shoqëria WONDER sh.a, zotëron në shoqërinë Energo-Sas sh.p.k deri në shlyerjen totale të huasë.

IV. Më datë 13.03.2014, me anë të vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë për “ Sigurimin e Padisë” Nr. 276 Akti, u pranua kërkesa e kërkuesit “ AGNA ” sha. Marrja e masës së sigurimit të padisë, duke pezulluar ( bllokuar) çdo transferim të pjesshëm apo të plotë të kuotave të ortakëve të shoqërisë “ Energo-Sas ”shpk, “ AGNA ”sha, “ Wonder ” sha dhe Sadik Llapashtica, qoftë ndërmjet vetë ortakëve ashtu edhe tek subjekte të tjerë. Marrja e masës së sigurimit të padisë, duke pezulluar çdo mbledhje të asamblesë së ortakëve të shoqërisë “Energo-Sas” shpk.

V. Më datë 22.04.2014, me anë të Vendimit Nr.225 të Gjykatës së Apelit Tiranë, u vendos prishja e vendimit Vendimit Nr. 276 akti, datë 13.03.2014, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe rrëzimin e kërkesës së bërë nga shoqëria "AGNA" sha me objekt marrjen e masës së sigurimit të padisë.

VI. Më datë 25.07.2018, me anë të Urdhrit nr. 1137/9018-18 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “KODRA BAILIFF SERVICE” sh.p.k, protokolluar nga QKB me nr. 8697 Prot., datë 25.07.2018, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet që zotëron debitori “Wonder” sh.p.k me Nipt K11624001V në shoqërinë “ENERGO-SAS” sh.p.k, me Nipt K64006850W, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave/aksioneve duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar.

VII. Më datë 18.01.2019, me anë të Urdhrit Nr. 254-0180-18 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 1089 Prot., datë 21.01.2019, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Kodra Bailiff Service” sh.p.k., u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat që zotëron debitori, shoqëria “WONDER”sh.p.k., me Nuis (Nipt) K11624001V në shoqërinë “Energo-Sas”shpk, me NIPT K64006850W, në masën 43.5 % të kuotave.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 23.07.2004 - VKM Nr.501 për miratimin e marrëveshjes së konçesionit për ndërtimin e hidrocentralit të Sasajt
Kohëzgjatja(vjet): 30
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 9.450.000 USD
Shënime: Më datë 11.04.2003, shoqëria “WONDER” sh.a ka paraqitur pranë Ministrisë së Industrisë dhe të Energjetikës, me shkresën nr.41 Prot, datë 11.04.2003, kërkesën për një propozim të pakërkuar të formës “BOO” për ndërtimin e hidrocentralit të Sasajt;

Më datë 05.05.2003, shoqëria “WONDER” sh.a ka marrë nga Ministria e Industrisë dhe e Energjetikës, me shkresën nr.2717 Prot., kërkesat për plotësim të dokumentacionit dhe për kryerjen e oponencës nga Akademia e Shkencave të Republikës së Shqipërisë;

Më datë 28.05.2003, shoqëria “WONDER” sh.a ka dërguar në Ministrinë e Industrisë dhe të Energjetikës, me shkresën nr.47 Prot, dokumentacionin plotësues dhe oponencën;

Më datë 01.10.2003, me vendim të Këshillit të Ministrave nr.634, u miratua fillimi i procedurës së ndërtimit me konçesion të formës “BOO” të hidrocentralit të Sasajt.

Më datë 23.07.2004, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.501, u miratua marrëveshja e konçesionit të formës “BOO”, ndërmjet Ministrisë së Industrisë dhe të Energjetikës, Ministrisë së Bujqësisë dhe të Ushqimit, si organ shtetëror i autorizuar (OSHA), dhe shoqërisë “Wonder” sh.a për ndërtimin e Hidrocentralit të Sasajt.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Industrisë dhe e Energjetikës dhe Ministria e Bujqësisë dhe e Ushqimit
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlorë, Sarandë, Lukove, HEC SASAJ, Njesia administrative Lukove, Bashkia Himare

Akte/Marrëveshje Koncesionare: VKM Nr. 501 date 23.07.2004, për miratimin e marrëveshjes së konçesionit për ndërtimin e hidrocentralit të Sasajt
Projekti hidroelektrik i Sasaj
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 26.05.2022
Akti i themelimit te shoqerise
Kontrate shit-blerje kuotash 01.12.2008
Kontrate shit-blerje kuotash 17.12.2009
Kerkese per ndryshimin e ortakut 19.03.2010
Kontrate shit-blerje kuotash 20.09.2010
Vendim i Gjykates se Tiranes 13.03.2014
Vendim i Gjykates se Apelit Tirane 22.04.2014
Kontrate shitje kuotash 23.04.2014
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative 25.07.2018
Urdher per heqjen e sekuestros konservative 18.01.2019
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 26.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 28.03.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 89 484 415,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 121 841 472,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 118 246 177,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 156 490 341,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 212 896 588,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 78 493 091,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 107 122 588,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 182 389 320,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:170 061 053,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:191 674 354,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:171 428 146,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:194 025 610,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:264 924 119,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:136 981 707,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:175 042 591,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 274 849 117,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani