Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Kabash 1 dhe 2

ENERGJI UNIVERS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-07 10:53:27

NIPT: K82109507S
Administrator: Bledar Vorpsi
Objekti i Veprimtarisë: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtjen e Hidrocentraleve "KABASHI 1" dhe "KABASHI 2" dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës Koncesionare, nga Koncesionari tek autoriteti Kontraktues "Ministria e Ekonomisë, Energjetikës dhe e Tregtisë" (METE) konform kushteve dhe afateve të kontratës Konçesionare së nënshkruar Dt. 05. 05. 2008 Nr, Rep 990 dhe Nr. Kol 176. Veprimtaria e shoqërisë kryhet sipas lejeve dhe licencave përkatëse të lëshuara nga organet kompetente. Tregtim i energjisë elektrike.
Emërtime të tjera Tregtare: ENERGJI UNIVERS
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 05/09/2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Jordani, Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ADNAIN, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 02.12.1999 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT K01608501Q, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, Kulla Nr. 2, Kati 4, Zyra A1, me administrator Hamza Mohammad Abdelkarim Aburayyan. Ortaket e shoqerise jane: Milazim Kabashi (2%), Hamza Mohammad Abdelkarim Aburayyan (96%), Bledar Vorpsi (2%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 07.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 25.08.2021, terhequr nga QKB ne daten 07.04.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

HAMZA ABURAYYAN, shtetas jordanez, i datelindjes 1963. Data e percaktimit si pronar perfitues: 24.03.2018.

Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I. Më datë 27.04.2012, me anë të urdhërit për vënien e sekuestros nr. 14/13 Regj, të Studios Ligjore Përmbarimi Gjyqësor Privat Eduard Allamani, u vendos masa e sekuestros konservative, bllokimi i dokumentacionit për kalimin e pronësisë (aksioneve etj) ose të konçesionit në favor të personave të tjerë deri në një urdhër të dytë.

II. Më datë 04.05.2012, me anë të urdhërit Nr.14/16 Regj, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Eduart Allamani, u vendos masa e sekuestros konservative, mbi pasurinë që ka pala debitore, Milazim Kabashi në shoqërinë ''ENERGJI UNIVERS'' shpk, duke bërë bllokimin e dokumentacionit për kalimin e pronësisë (aksioneve etj) ose të konçesionit në favor të personave të tretë, deri në një urdhër të dytë.

III. Më datë 22.08.2012, me anë të urdhërit Nr. 14/17 Regj, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Eduart Allamani, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative, mbi pasurinë që ka pala debitore, Milazim Kabashi në shoqërinë ''ENERGJI UNIVERS'' shpk, duke bërë bllokimin e dokumentacionit për kalimin e pronësisë (aksioneve etj) ose të konçesionit në favor të personave të tretë, deri në një urdhër të dytë.

IV. Më datë 17.06.2013, me anë të urdhërit Nr. 89/5 Regj., lëshuar nga studio ligjore shërbim përmbarimi gjyqësor Eduard Allamani, për heqjen e masës së sekuestros konservative të vendosur, mbi hidrocentralet KABASH 1 dhe KABASH 2, ku debitori është ortak i vetëm në personat juridikë, shoqëria "ADNAIN" sh.p.k dhe shoqëria "ENERGJI UNIVERS" sh.p.k.

V. Më datë 04.10.2013, me anë të urdhërit Nr. 89/6 Regj, lëshuar nga Studio Ligjore Shërbim Përmbarimi Gjyqësor Eduard Allamani, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative të vendosur, mbi hidrocentralet KABASH 1 dhe KABASH 2, ku debitori Milazim Sadri Kabashi është ortak i vetëm në personat juridikë, shoqëria "ADNAIN" sh.p.k dhe shoqëria "ENERGJI UNIVERS" sh.p.k, sekuestro e vendosur me urdhërin Nr.14/14 Prot, datë 27.04.2012, urdhërin Nr. 14/16 Prot, datë 04.05.2012 dhe urdhërin Nr. 14/17 Prot, datë 22.08.2012 të Përmbaruesit Gjyqësor Eduart Allamani. Të kryhen veprimet përkatëse duke bërë çbllokimin e dokumentacionit (aksioneve etj) duke i lënë të lira përsa është kërkuar me urdhërat Nr. 14/14 Prot, datë 27.04.2012, Nr. 14/16 Prot, datë 04.05.2012 dhe Nr.14/17 Prot, datë 22.08.2012.

VI. Më datë 07.10.2014, me anë të urdhërit Nr. 773-14 Regj., Nr. 23125 Prot., lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG” sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në pjesët/kuotat e zotëruara nga debitori Milazim Kabashi në shoqërinë “Energji Univers” shpk. Pjesët/kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 05.05.2008
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 671.000.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit është 45% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet në vitin e 15-të dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t’i paguajë Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2% të energjisë elektrike të prodhuar në një vit.
Shënime: Objekti i kontratës së konçesionit është: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Kabash 1, Kabash 2 dhe transferimi i tij në përfundim të kontratës nga Konçensionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet “Kabash 1” dhe “Kabash 2” do të ndërtohen në rrjedhën e përroit Va Meçe, në Rrethin e Pukës.

HEC-i Kabash 1 do të ketë këto parametra: Fuqi e instaluar 5.200 kW dhe Prodhimi i energjisë elektrike 32.005.729 kWh.
HEC-i Kabash 2 do të ketë këto parametra: Fuqi e instaluar 600 kW dhe Prodhimi i energjisë elektrike 4.146.124 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Kullat Binjake, Kulla Nr.2, Kati 4, Zyra A 1

Adresa:
Shkodër, Rrapë, Rruga Nacionale, Godina e Komunës Rrapë, Zyra 3

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë Konçesioni (datë 05.05.2008)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 07.04.2022
Urdher per vendosjen e sekuestros 04.05.2012
Urdher per vendosjen e sekuestros 22.08.2012
Urdher per venien e sekuestros 27.04.2012
Urdher per heqjen e mases se sekuestros 17.06.2013
Aneks 1 - Preventivi paraprak per hidrocentralet Kabash 1 dhe 2
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 07.04.2022
Dokumenta Financiare: Bilanci 2013
Bilanci 2008
Bilanci 2012
Bilanci 2011
Bilanci 2014
Bilanci 2010
Bilanci 2015
Akti i Themelimit te shoqerise Energji Univers
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e pozicionit financiar 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 927 050,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 592 972,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 536 506,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -16 667,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -600 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -350 100,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -588 168,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:28 405 101,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:21 412 890,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:8 993 460,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 11 877 441,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2018
2019
2020

Koncesionare të tjera


MATI HYDROPOWER
Tiranë
SHUTINA ENERGJI
Lezhë
HEC LLENGE
Tiranë
ELENERGJI
Elbasan
Punuar Nga : A.Lala