Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Gur Shpat 1, Gur Shpat 2

GUR SHPAT ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-20 14:25:49

NIPT: K91425017O
Administrator: Arjan Xhihani
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentraleve "Gur Shpat 1 dhe Gur Shpat 2" tek autoriteti kontraktues ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kontratës së Koncesionit të formës "Bot" e nr. rep 349 dhe kol. 50 date tre shkurt 2009 të lidhur në mes Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe ortakeve.
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 23/02/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. MAR ENERGY, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.06.2013 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L31804006Q, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga George W Bush, Përballë Parlamentit, Ndërtesa Kasmi, Kati 3, me administrator Arjan Xhihani. Ortaket e shoqerise jane: Marisa Montina (49%) dhe Arjan Xhihani (51%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 20.04.2022)

II. "ARJANA-C" SHPK, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 27.02.2006 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K68510601D, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga George W Bush, Përballë Parlamentit, Ndërtesa Kasmi, Kati 3, me administrator Shaqir Xhihani. Ortaket e shoqerise jane: Rexhep Tarba (25%), Kujtim Cekani (0.94%), Arjan Xhihani (74%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 20.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 02.04.2021, terhequr nga QKB ne daten 20.04.2022, Pronar perfitues i shoqerise me me shume se 25% te kapitalit eshte:

Arjan Xhihani, shtetas shqiptar, i datelindjes 1965, pronar perfitues pasi zoteron pjesen me te madhe te pronesise te MAR ENERGY dhe "ARJANA-C" SHPK- shoqerite meme te GUR SHPAT ENERGY. Data e percaktimit si pronar perfitues: 05.07.2013
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 03.02.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 176.738.773 lekë
Vlera e Riinvestimit: Çdo 15 vjet konçesionari do të riinvestojë 50% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues 2.2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë.
Shënime: Me anë të kësaj kontrate autoriteti kontraktues i jep konçesionarit me konçesion të formës BOT (që do të thotë ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të kontratës së konçesionit): Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve "Gur Shpat 1" dhe "Gur Shpat 2", dhe transferimi i tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet “Gur Shpat 1” dhe “Gur Shpat 2” do të ndërtohen në rrjedhën e Përroit Gur Shpat, në Rrethin e Librazhdit, me këto karakteristika:
Hidrocentrali “Gur Shpat 1” me fuqi të instaluar 840 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 3.860.000 kWh.
Hidrocentrali “Gur Shpat 2” me fuqi të instaluar 830 kW dhe prodhim vjetor të energjisë elektrike 3.320.000 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga George W Bush, Përballe Parlamentit, Ndërtesa Kasmi, Kati 3

Adresa:
Elbasan, Librazhd, Fshati Polis, Ndërtimi i HEC 1 dhe 2 Gur Shpat, Zona Kadastrale 1910, Nr. Pasurie 1322

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (03.02.2009)
Ektrakt historik i regjistrit tregtar 20.04.2022
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 20.04.2022
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate shitje kuotash (04.07.2013)
Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Pasqyra financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 13 314 380,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 14 642 936,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 33 464 618,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 7 301 656,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 19 915 432,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 25 308 529,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -720 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -720 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:50 084 421,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:42 488 861,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:89 050 676,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:31 692 290,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:71 469 987,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:101 565 542,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 699 808,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala