Skip to content
Ndërtimi, operimi, mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentraleve të kaskadës së lumit Dardhë.

WEnerg Sh.a
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-05-20 13:50:06

NIPT: K92118019L
Administrator: Julien-Gerard Emile Louis Roche
Objekti i Veprimtarisë: Planifikimi, projektimin, financimin, ndërtimin, testimin, transferimin, funksionimin dhe mirëmbajtjen e një Hidrocentrali të vendosur në lumin Dardha, afër Fushe-Arrëze-se, në Shqipëri ("Projekti Dardha"), si dhe shitjen e energjisë së prodhuar prej tij; Prodhimin, furnizimin, transmetimin, shpërndarjen, eksportimin dhe shitjen e energjisë elektrike të gjeneruara nga Projekti Dardha.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Forma ligjore: SH.A Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 10/09/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 106 765 598,00
Numri i pjesëve: 60 770
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: YLLIAD, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16.04.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT K91617013R, me adresë në Tiranë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Twin Tower nr 1, Kati 7, 1001, me administrator Ortenca Hoxha, me ortak te vetem Julien-Gerard Emile Louis Roche (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 07.03.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit perfitues date 02.02.2024, terhequr nga QKB me date 20.05.2024 , Pronare perfitues i shoqërisë WEnerg Sh.a eshte :

Julien-Gerard Emile Louis Roche, shtetas shqiptar, lindur me 1954, pronar përfitues per 100% te kapitalit te shoqërisë, pasi zotëron 100% te kapitalit te YLLIAD, e cila eshte shoqëri meme per WEnerg Sh.a me 100% te kuotave.Data e përcaktimit si pronar përfitues eshte 29.01.2024

Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Julien-Gerard Emile Louis Roche; Zalo Koka; Ortenca Hoxha
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
M - License ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike
Çështje Ligjore: I. Më datë 07.07.2010, asambleja e aksionerëve ka vendosur:

a) Miratimi i ekzekutimit, shpërndarjes dhe realizimit të kredisë ndërmjet "WEnerg" sh.a (kredimarrësi) dhe "Banka Poullore" sh.a, Societe Generale Group (kredidhënësi) për shumën prej 4 milion Euro.

b) Miratimi i Barrës mbi Kontratën e konçesionit Nr. 6144 Rep. Nr. 2021 Kol. për ndërtimin e Hidrocentralit në kaskadën e lumit Dardhë dhe Barrën mbi 200 aksione të shoqërisë që zotërohen nga CN`AIR SAS dhe "Ylliad" sh.p.k që përfaqësojnë 100% të kapitalit të shoqërisë në favor të Bankës Popullore që të garantojë kredinë.

II. Më datë 26.06.2012, me anë të kontratës së kredisë Nr. 593 Rep., Nr. 172 Kol., shoqëria WEnerg sh.a merr një kredi pranë Banka Societe Generale Albania sh.a në shumën 500.000 (pesëqind mijë) euro.

III. Më datë 26.06.2012, u nënshkrua marrëveshja e barrëve siguruese mbi aksionet Nr. 595 Rep., Nr. 174, ndërmjet barrëdhënësve “CN’AIR SAS” dhe “YLLIAD” shpk dhe barrëmarrësit: Banka Societe Generale Albania Sh.a, për vënien e një barrë siguruese në favor të Bankës Societe Generale sha, mbi 100% të aksioneve të shoqërisë WEnerg sh.a, për të siguruar kredinë kufi dhe Kontratën e Konçesionit për ndërtimin e një kaskade Hidrocentralesh mbi lumin Dardha Nr. 6144 Rep, Nr. 2012 Kol, datë 18.08.2009.

IV. Më datë 27.04.2016, asambleja e aksionerëve ka vendosur:

a) Miratimin e ndryshimit të kontratës së kredisë (overdraft) dhënë kompanisë “WEnerg” Sh.a, nga “Banka Societe Generale Albania” Sh.a.
b) Miratimin e rinovimit të Kontratës së Kredisë (Overdraft) që do ti jepet kompanisë “Banka Societe Generale Albania” Sh.a, në vlerën prej 298.621 (dyqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e gjashtëqind e njëzet e një) euro.
c) Miratimin e rinovimit të marrëveshjes së Barrës Siguruese, për sigurimin e kredisë nëpërmjet një barre siguruese në favor të Bankës Societe Generale Albania sh.a, mbi: a. 4.600 (katër mijë e gjashtëqind) aksione të kapitalit të zotëruara nga CN'AIR SAS (51%) dhe “YLLIAD” sh.p.k (49%) që përfaqësojnë 100 % të kapitalit; b. Kontratën e konçesionit (e formës BOT) për ndërtimin e Kaskadës së Hidrocentraleve të lumit Dardhë Nr. 6144 Rep., Nr.2021 Kol., të nënshkruar me 18 Gusht 2009 midis Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës dhe Compagnie Nationale du Rhone.

V. Më datë 11.12.2018, u nënshkrua marrëveshja siguruese mbi aksionet e shoqërisë, ndërmjet barrëmarrësit “Banka Societe Generale Albania” sh.a, barrëdhënsve CN’AIR SAS dhe YLLIAD shpk dhe kredimarrësit WEnerg sh.a. Më datë 11.12.2018, është lidhur kontrata për kredi bankare afatgjatë me Nr. 930 Rep., Nr. 326 Kol., sipas së cilës Banka i ka dhënë kredi shoqërisë WEnerg sha në shumën 381.500.000 (treqind e tetëdhjetë e një mijë milion e pesëqind mijë) lekë. Për të siguruar përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata e kredisë, barrëdhënësit kanë marrë përsipër të vendosin barrë siguruese të rradhës së parë mbi 100% të aksioneve të shoqërisë WEnerg.

VI.Me date 06.12.2023, eshte depozituar Marreveshja Siguruese sipas se ciles Shoqeria “YLLIAD” SHPK, pas shitjes se kuotave nga ortaku tjeter, do te zoteroje te githa aksionet e “WEnerg Sh.a”, te cilat do te vazhdojne te jene te barresuara ne favor te Bankes , duke sigurar shlyerjen e kredise qe “WEnerg Sh.a”, ka sipas kontrates Bankare.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 18.08.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 907.956.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të i konçesionit, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontarktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2.5% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike si dhe çdo lloj përfitimi që konçesionari do të ketë nga prodhimi i kësaj energjie elektrike.
Shënime: Kaskada e HEC-eve të Lumit Dardhë, do të ndërtohet në Lumin e Dardhës, rrethi Pukë, me këto karakteristika: Fuqia e instaluar 4.010 kW dhe prodhimi mesatar vjetor i energjisë elektrike 21.690.000 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Kullat Binjake, Nr.1, Kati 7, 1000

Adresa:
Shkodër, Blerim, DARDHE, Hotel "Alpin", Fshati Dardhë, Rrethi i Pukës

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (18.08.2009)
Ektrakt historik i regjistrit tregtar 07.03.2022
Marreveshja siguruese 11.12.2018
Marreveshje barre siguruese 26.06.2012
Vendim I asamblese per marrjen e kredise 27.04.2016
Vendimi I asamblese per zmadhimin e kapitalit 24.04.2014
Vendimi I asamblese per zmadhimin e kapitalit 21.03.2012
Aneksi 1 - Investimet e parashikuar per Hidrocentralin e Dardhes
Te dhenat e WEnerg Sh.a ne Regjistrin e Pronareve Perfitues, date 07.03.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 20.05.2024
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 20.05.2024
Akti i transferimit te aksioneve date 06.12.2023
Vendimi i Asamblese se Pergjithshme date 01.12.2023
Raporti i Ekspertit Kontrabel
Akti i venies se pengut mbi pjesemarrjen e kapitalit
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate Shitje Kuotash (27.10.2009)
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -243 736 666,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 15 401 909,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -25 396 767,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -7 418 736,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 64 507 228,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -57 572 400,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -18 058 197,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -63 943 114,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -16 464 660,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 362 914,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -81 502 049,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -6 201 398,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -16 262 137,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:119 624 088,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:104 068 380,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:56 849 349,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:75 199 385,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:98 700 540,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:59 550 289,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:98 539 697,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:71 280 923,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 139 200 005,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 147 271 341,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 51 763 247,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


SUHA ENERGY
Tiranë
KOKA & ERGI ENERGY PESHK
Dibër
"SUHA T"
Tiranë
HPP LUSA
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani