Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentraleve Veleshica 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sllovë dhe Bjeshkë

VELESHICA ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-12 10:11:47

NIPT: L01423028L
Administrator: Carlo Francioni
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Veleshica 1, Veleshica 2, Veleshica 3, Veleshica 4, Veleshica 5, Veleshica 6, Sllovë dhe Bjeshkë, tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në pune, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në bazë të kësaj kontratë konçensioni. (Nuk lejohet asnjë lloj tjetër veprimtarie tregtare përveç atyre që ushtrohen në kuadër të kësaj kontrate).
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: VELESHICA ENERGY
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 29/01/2010
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: France
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: MECAMIDI, një shoqëri franceze e regjistruar pranë Qendrës Kombëtare Franceze të Regjistrimit Francë, më 05.06.1918, me NUIS 580800217 R.C.S me seli në adresën: 29, Chemin de Saint Amand 311000, Toulouse, Francë, e përfaqësuar nga zëvendës presidenti z. Luc Marcy, shtetas francez (Sipas kontratës së shitjes së kuotave të kapitalit Nr. 12 Rep. Nr. 9/1 Kol. datë 11.01.2016, të dorëzuar në QKB)

*Subjekti Juridik VELESHICA ENERGY nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do te ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 13.11.2009 - Kontratë Konçesionare, 31.07.2013 - Kontratë shtesë konçesionare
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 3.254.323.134 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj marrëveshje, Konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 7.1% të energjisë elektrike të prodhuar në një vit dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë.
Shënime: Shoqëria VELESHICA ENERGY është një shoqëri e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 13.11.2009, të nënshkruar midis bashkimit të operatorëve: "POLISTAMP SYSTEM", "ADVAISOR.C.ENERGY" dhe "ENERGIA & TERRITORIO" dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, me qëllim: Ndërtimin, operimin dhe transferimin eHidrocentraleve Veleshica 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sllovë dhe Bjeshkë.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi Bajram Curri, Pallati Deja Shpk, Kati 1

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë konçensioni Nr. 2698 Rep. Nr. 477/2 Kol datë 13.11.2009
Kontratë shtese koncensioni për ndryshim konçesioni Nr. 9270 Rep. Nr. 2939 Kol. datë 31.07.2013
Kontratë shitjesh pjesësh kapitali Nr. 1300 Rep. Nr. 2661 Kol. datë 10.12.2015
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.03.2022
Vendimi I asamblese se pergjithshme (11.12.2015)
Te dhenat e subjektit e AGTCC HOTEL MANAGEMENT ne Regjistrin e Pronareve Perfitues, date 04.03.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.04.2024
Dokumenta Financiare: Transferim i kuotave të kapitalit Nr 12 Rep. Nr. 9/1 Kol datë 11.01.2016
Akti i Themelimit
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2011
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -12 926,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -92 463,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -134 389,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -395 797,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -1 872 170,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -385 633,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -305 400,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani