Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentralit Topçias

HYDRO ENERGJI TRANSFORMER TOPCIAS-EL (Ish W.E.T-T)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-18 11:36:02

NIPT: L03010201S
Administrator: Albert Shopi, Bujar Nurka
Objekti i Veprimtarisë: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtje, prodhim dhe tregtim të energjisë, të hidrocentralit "TOPCIAS" dhe transferim në bazë të lejeve të konçensionit të formës BOT të dhëna nga Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dh Energjetikës e Autorizuar nga Këshilli i Ministrave, për shfrytëzimin e ujit të lumit Shkumbin për prodhimin e energjisë elektrike.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: HYDRO ENERGJI TRANSFORMER TOPCIAS-EL
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 02/06/2010
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “RATI“ SHPK, një shoqëri më përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15.06.2006 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar K71911010Q, me adresë në Tiranë, njësia bashkiake nr. 5, rruga Komuna e Parisit, Pallati RATI, Kati 1 përballë me Universitetin New York, me administrator dhe ortak te vetem Arif Alla (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 28.03.2022) DIETA shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 01.04.2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar K82801220I, me adresë në Elbasan, Shirgjan, Kuqan, Fshati Kuqan, me administrator dhe ortak te vetem Klajdi Shopi (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 28.03.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 29.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 28.03.2022, Pronare perfitues te shoqerise jane:

Klajdi Shopi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1978, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te DIETA - shoqeri meme e HYDRO ENERGJI TRANSFORMER TOPCIAS-EL. Data e percaktimit si pronar perfitues: 10.06.2010.

Arif Alla, shtetas shqiptar, i datelindjes 1961, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te RATI " SHPK - shoqeri meme e HYDRO ENERGJI TRANSFORMER TOPCIAS-EL. Data e percaktimit si pronar perfitues: 10.06.2010.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I. Më datë 10.07.2010, është lidhur një kontratë bashkëpunimi ndërmjet investitorit "W.E.T-T" sh.p.k (tani HYDRO ENERGJI TRANSFORMER TOPCIAS-EL dhe kompanisë "MegaWat") ku objekt i veprimtarisë është ndërtimi, operimi, shitja e energjisë elektrike nëpërmjet hidrocentralit Topicas, Elbasan etj nga shoqëria "W.ET-T" sh.p.k (investitori). Sipas kësaj kontrate bashkëpunimi shoqëria “MegaWat” shpk do t’i ofrojë shoqësrisë konçesionare “HYDRO ENERGJI TRANSFORMER TOPCIAS-EL” shërbimin e punimeve inxhinierike në lidhje me projektin “Për ndërtimin e hidrocentralit Topcias”.

II. Më datë 05.11.2012, Studio Përmbarimore "Debit Collection" ka lëshuar një urdhër Nr.169/4 Prot Nr.219 Regj., për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi kapitalin themeltar të shoqërisë "W.E.T.-T" sh.p.k (tani HYDRO ENERGJI TRANSFORMER TOPCIAS-EL), në mënyrë që të mos kryhet asnjë veprim në lidhje me shitjen, dhurimin e kuotave të kësaj shoqërie pa urdhërin e Përmbarimit Gjyqësor Privat. Kjo urdhër sekuestro është vendosur me qëllim kthimin e shumës së detyruar prej 2.640.000 lekë ndaj shoqërisë MegaWat sh.p.k.

III. Më datë 25.01.2013, Studio Përmbarimore Debit Collection ka shpallur ankandin nr. 168/36 Prot., nr. 219 Regj, për shitjen e pasurisë së luajtshme të sekuestruar, pra kapitalin themeltar të shoqërisë "W.E.T.-T" sh.p.k (tani HYDRO ENERGJI TRANSFORMER TOPCIAS-EL), meqënëse kjo e fundit nuk ka shlyer detyrimet ndaj shoqërisë MegaWat shpk. Bazuar në nenin 564 të Kodit të Procedurës civile i është kërkuar palëve të arrijnë një marrëveshje për çmimin e pasurisë së luajtshme të sekuestruar nga studio përmbarimore “Debit Collection” sh.p.k. Meqënëse palët nuk kanë paraqitur asnjë marrëveshje për caktimin e çmimit, studio përmbarimore ka caktuar eksperte kontabël Albana Ferraj për të paraqitur raportin e vlerësimit. Ankandi u zhvillua më datë 31.01.2013. Fituesi i ankandit ishte shoqëria MegaWat sh.p.k me ofertën më të lartë prej 3.000.000 lekësh.

IV. Më datë 04.02.2013, me anë të vendimit "për kalim pronësie të pasurisë së luajtshme" Nr. 169/38 Prot. lëshuar nga Studio Përmbarimore "Debit Collection", është vendosur kalimi i 100 % të pronësisë së kuotave të shoqërisë "W.E.T-T" sh.p.k (tani HYDRO ENERGJI TRANSFORMER TOPCIAS-EL), me vlerë 3.000.000 lekë në emër të blerësit (fituesit të ankandit), shoqërisë "MegaWat" sh.p.k.

V. Më datë 26.06.2014, me anë të vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë nr. 9405 akti, nr.7396 vendimi, u pranua pjesërisht kërkesë padia e Eduard Nallbanit ndaj shoqërisë Hydro Energji Transformer Topcias-El shpk me objekt detyrimin e palës së paditur të shlyejë detyrimin e pagave të papaguara të paditësit nga janari i vitit 2011 deri në 25.02.2013 dhe konstatimin absolutisht të pavlefshëm të vendimit datë 11.05.2012 të asamblesë së ortakëve të shoqërisë “Hydro Energji Transformer Topcias-EL” shpk.

VI. Më datë 23.01.2015, Studio Përmbarimore “Debit Collection” ka lëshuar urdhërin Nr.86 Prot., Nr. 148 Regj, për vendosjen e masës së sekuestros konservative të debitorit “HYDRO ENERGJI TRANSFORMER TOPCIAS-EL” sh.p.k që të mos kryhet asnjë veprim në lidhje me shitjen, dhurimin e aksioneve të kësaj shoqërie pa urdhërin e Përmbarimit Gjyqësor Privat.

VII. Më datë 26.01.2015, Studio Përmbarimore “Debit Collection” ka lëshuar urdhër Nr.93 Prot për shfuqizimin e vendimit për kalimin e pronësisë të pasurisë së luajtshme me Nr.169/38 Prot, datë 04.02.2013, të Përmbaruesit Gjyqësor Tomorr Llalla, në favor të shoqërisë “MEGAWAT” sh.p.k.

VIII. Më datë 16.07.2015, Studio Përmbarimore "Debit Collection" ka lëshuar një urdhër Nr.1238 Prot., për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi titujt e pronësisë në pronësi të debitorit "Hydro Energji Transformer Topicias-El" shpk, me qëllim mostjetërsimin e tyre nga debitori.

IX. Më datë 20.10.2015, asambleja e përgjithshme e shoqërisë “HYDRO ENERGJI TRANSFORMER TOPCIAS-EL” ka vendosur pezullimin e përkohshëm të aktivitetit nga data 20.10.2015 deri në një afat të pacaktuar.

X. Më datë 27.07.2016, Shoqëria Përmbarimore "DEBIT COLLECTION" sh.p.k ka lëshuar urdhërin Nr.1782 Prot, për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi titujt e pronësisë së debitorit me qëllim mostjetërsimi deri në kthimin e shumës së detyruar prej 7.457.840 lekë ndaj shoqërisë “MegaWat” sh.p.k.

XI. Më datë 23.06.2017, me anë të vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Nr. 10308 Regj. Themeltar, është pranuar kërkesa e paditësve DIETA shpk dhe RATI shpk, për marrjen e masës së përkohshme për pezullimin e veprimeve përmbarimore të përmbaruesit gjyqësor privat Tomorr Llalla (zyra përmbarimore “DEBIT COLLECTION”) për ekzekutimin e urdhërit të ekzekutimit Nr. 8195 Akti, datë 02.12.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, vetëm për sa i përket sekuestros dhe shitjes së kuotave të shoqërisë "Hydro Energji Trasformer Topcias-El" (W.E.T.T.) shpk deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor të çështjes.

Paditësit (ortakët e shoqërisë) kanë kërkuar përjashtimin nga sekuestro dhe shitja e kuotave të kapitalit të shoqërisë “Hydro Energji Transformer Topcias-El” shpk. Sipas palës paditëse, shoqëria “Hydro Energji Transformer Topcias-El” shpk është një shoqëri konçesionare dhe është akoma në fazën e marrjes së lejeve të nevojshme dhe sigurimit të financimit për ndërtimin e HEC-it Topcias dhe në këto kushte ajo akoma nuk ka filluar aktivitetin e saj dhe nuk gjeneron të ardhura. Kjo është arsyeja pse ajo nuk ka pasuri për shlyerjen e detyrimit ndaj shoqërisë “MegaWat” shpk.

XII. Më datë 20.11.2017, me anë të urdhërit Nr.1172 Prot, lëshuar nga zyra përmbarimore “DEBIT COLLECTION”, është vendosur heqja e masës së sekuestros konservative vendosur mbi shoqërinë “Hydro Energji Transformer Topcias-EL”, vendosur me anë të shkresës Nr.86 Prot, datë 23.01.2015.

XIII. Me date 19.03.2019, u aktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi i shoqerise kaloi nga: “Pezulluar” ne “Aktiv”.

XIV. Me date 04.10.2017, me ane te vendimit te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane Nr.10308 Regj. Themeltar Nr.8106, u vendos: 1.Pranimi i kerkese-padise. 2.Perjashtimi nga sekuestrimi dhe shitja ne ankand e kuotave te kapitalit te shoqerise “Hydro Energji Transformer Topcias-El” (W.E.T.T.) sh.p.k., qe zoterohen nga shoqerite “Rati” sh.p.k., dhe “Dieta” sh.p.k. 3.Anullimi i veprimeve te permbaruesit gjyqesor Tomorr Llalla per ekzekutimin e Urdhrit te Ekzekutimit Nr.8195 Akti date 02.12.2015 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane per titullin ekzekutiv, fature tatimore shitjeje nr.37 date 01.08.2015, Nr.86498237 Serie, vetem persa i perket sekuestros dhe shitjes se kuotave te shoqerise “Hydro Energji Transformer Topcias-El” (W.E.T.T.) sh.p.k., dhe qe zoterohen nga shoqerite “Rati” sh.p.k., dhe “Dieta” sh.p.k. 4. Fshirjen ne Qendren Kombetare te Biznesit te Urdhrit Nr.1782 Prot., date 27.07.2016 te permbaruesit gjyqesor Tomorr Llalla “Per vendosjen e mases se sekuestros konservative mbi titujt e pronesise ne pronesi te debitorit shoqerise “Hydro Energji Transformer Topcias-El” (W.E.T.T.) sh.p.k.5. Ligjerimin e mases se sigurimit te marre me vendimin date 23.06.2017 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane. Kunder ketij vendimi eshte bere ankim dhe aktet i jane derguar Gjykates se Apelit Tirane, e cila me vendimin nr.265 date 13.03.2019 ka vendosur:Ndryshimin e vendimit Nr.8106 date 04.10.2017 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane dhe rrezimin e padise.

XV. Me date 28.02.2020, u pezullua aktiviteti i shoqerise per nje afat te pacaktuar. Statusi i shoqerise kaloi nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.

XVI. Me date 28.01.2022, u aktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi ndryshon nga: “Pezulluar” ne “Aktiv”.

XVII.Me date 04.10.2022, eshte depozituar urdhri Nr.5963 Prot Nr.4097-4098 Regj, lëshuar nga Zyra Permbarimore "BAILIFF SERVICE ALBANIA BSA"., ku është urdhëruar:"Heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e pales debitore , shoqerise " HYDRO ENERGJI TRANSFORMER TOPCIAS-EL " sh.p.k me Nipt L03010201S, vendosur me shkresen 169/4 Prot date 05.11.2012, nr.86 date 23.01.2015, nr.1238 prot date 16.07.2015, nr.1782 prot date 27.07.2016 dhe nr 1172 prot, date 20.11.2017.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 24.05.2010 - kontrata koncesionare
01.04.2022 - kontrate shtese koncesioni
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 989.755.262 leke (me TVSH)
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj marrëveshje, Konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2 % të energjisë elektrike të prodhuar në një vit.
Shënime: I. Shoqëria HYDRO ENERGJI TRANSFORMER TOPCIAS-EL është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 24.05.2010, të nënshkruar midis bashkimit të përkohshëm të shoqërive "DIETA" dhe "RATI" dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës me objekt: Ndërtimi, operimi, transferimi i Hidrocentralit Topçias, me vendodhje në kanalin vaditës eksistues "Hajdaraj-Topcias" (Naun Panxhi), rrethi Elbasan.
Hidrocentrali do të ndërtohet me këto karakteristika të përgjithshme: me fuqi të instaluar 1850 kw dhe prodhim të energjisë elektrike 15 000 000 kw/h.

II. Me date 01.04.2022, u nenshkrua kontrata shtese e koncesionit per disa ndryshime ne kontraten e koncesionit date 24.05.2010 per ndertimin e Hidrocentralit Topcias, ndermjet Ministrise se Infrastruktures dhe Energjise, ne cilesine e Autoritetit Kontraktues dhe shoqerise koncesionare Hydro Energji Transformer Topcias-El” sh.p.k. Sipas kesaj kontrate shtese, jane ndryshuar parametrat e fuqise se instaluar, karakteristikat e hidrocentralit dhe programi i punimeve: Koncesionari merr persiper te vere ne shfrytezim hidrocentralin brenda 24 muajve nga hyrja ne fuqi e kontrates shtese te koncesionit. Sipas kontrates shtese, do te ndryshoje vlera e investimit duke u bere 989.755.262 (nenteqind e tetedhjete e nente milion e shtateqind e pesedhjete e pese mije e dyqind e gjashtedhjete e dy) leke (me TVSH) nga 128.221.000 (njeqind e njezet e tete milion e dyqind e njezet e nje mije) lekë qe ishte me pare.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Shirgjan, Fshati Topçias

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë Konçesionare Nr 2393 Rep. Nr. 1219 Kol datë 24.05.2010
Kontratë Bashkëpunimi Për ndërtimin e Hidrocentralit Topcias Elbasan datë 10.07.2010
Vendim i shoqërisë permbarimore DEBIT COLLECTION Nr.93 datë 26.01.2015
Vendim për kalim pronësie Nr.169.38 Prot. Nr. 219 Regj
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 30.05.2022
Urdher heqje sekuestro (20.11.2017)
Urdher venie sekuestro (05.11.2012)
Urdher vendosje sekuestro (27.06.2016)
Vendim I Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane (27.06.2016)
Vendim I Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane (23.06.2017)
Shtojcat e kontrates
Vendim i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane 04.10.2017
Vendim per aktivizimin e shoqerise 19.03.2019
Kerkesa per pezullimin e shoqerise 28.02.2020
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 30.05.2022
Kontrate shtese koncesioni, date 01.04.2022 per disa ndryshime ne kontraten e koncesionit date 24.05.2010 per ndertimin e Hidrocentralit Topcias
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.08.2023
Urdher per heqjen e mases se sekuestros konservative date 04.10.2022
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyrat financiare (2012)
Pasqyrat financiare (2011)
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani