Skip to content
Menaxhimi, operimi, mirëmbajtja dhe pëmirësimi teknik i terminalit të konteinerve në portin e Durrësit (Kontrata e koncesionit eshte zgjidhur me vendim te Gjykates Administrative te Apelit, date 12.02.2019)

DURRES CONTAINER TERMINAL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-05 09:11:25

NIPT: L12126504E
Administrator: Ada Kallçaku
Objekti i Veprimtarisë: Aktiviteti i kësaj shoqërie konçensionare është në përputhje dhe në zbatim të Vendimit të Këshillit të ministrave me Nr. 532 datë 13. 07. 2011 "Për miratimin e Kontratës së Konçesionit". Për menaxhimin, operimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin teknik të Terminalit të kontejnerëve në portin e Durrësit të lidhur ndërmjet Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit dhe Bashkimit të përkohshëm të shoqërive "Durrës Kurum Shipping" sh. a dhe "Global Ports Holding" sh. a, që do të thotë menaxhimi, operimi, mirëmbajtja, përmirësimi teknik dhe adaptimi për të përmbushur kërkesat aktuale dhe të ardhshme të trafikut të Terminalit të Kontejnerëve në Portin e Durrësit, duke përfshirë ngarkimin dhe shkarkimin e anijeve kontinerike dhe aktivitete të lidhura të tilla si depozitim i kontejnerësh, magazinim, lëvizje ekstra, transportim, spostim, marrjen dhe shpërndarjen dhe përfshirë marrjen e masave të burimeve të kërkuara për mjete, pajisje, sisteme, praktika, procedura, programe, organizim dhe burime njerëzore në përputhje me praktikat me të mira industriale siç janë të specifikuara në Termat e Referencës.
-------------
Kategoria: Sektori i Transportit
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: Durres Container Terminal
Forma ligjore: SH.A Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 21/09/2011
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Britani, Itali, Turqi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 016 000 000,00
Numri i pjesëve: 10 160 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. DURRES KURUM SHIPPING shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 26.05.1993 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër regjistrimi NIPT J61811539M, me seli në Tiranë, Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Km 8, (pasuria nr.1170/55, Zona Kadastrale nr.2105), me administrator Asim Bregu. Ortak i vetem i shoqerise eshte ALTBERG DEVELOPMENTS LP me 100% te kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.02.2023)

II. Global Liman Isletmeleri a.s, një shoqëri e regjistruar në Dhomën Tregtare të Stambollit, me nr. 521332, datë 20.04.2004, me adresë në Rihitim Caddesi No. 51 Karakoy/Beyoglu-Stamboll, Turqi, e përfaqësuar nga Z. Ali Satvet Kosklu, shtetas turk, lindur më 26 Janar 1981 në Aydin (Sipas statutit të shoqërisë anonime me ofertë private “Durrës Container Terminal” sh.a, datë 21.09.2011, të dorëzuar në QKB)

III. Mariner është një kompani e themeluar sipas ligjeve të Italisë, me zyrë qëndrore në Via Foscolo Ugo 8 cap 35131 Padova (PD), ITALIA dhe me numër regjistrimi 07839180630, e përfaqësuar nga Z. Richard Abdilla Castillo, lindur në Maltë më datë 16.04.1956 (Sipas kontratës së shitblerjes së aksioneve të shoqërisë Nr.2784 Rep. Nr.631 Kol, datë 05.10.2012, të dorëzuar në QKB)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 23.06.2022, terhequr nga QKB date 25.02.2023, Pronare perfitues jane:

Christian Andrew LITTLE, shtetas britanik, i datelindjes 1988, pronar perfitues per 49.95% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise Interlaw Corporate Limited (187665), e cila zoteron 50% te kapitalit te Altberg Development LP (SL 26307) – zoteruese e Durres Kurum Shipping, shoqeri meme e DURRES CONTAINER TERMINAL. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 28.09.2016.

KENNETH MORRISON, shtetas britanik, i datelindjes 1953, pronar perfitues per 49.95% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise Rizza Management Limited (187666), e cila zoteron 100% te kapitalit te Altberg Development LP (SL 26307) – zoteruese e Durres Kurum Shipping, shoqeri meme e DURRES CONTAINER TERMINAL. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 28.09.2016.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Selema Saraçi, Eriola Mansaku, Halil Hyseni
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: I. Më datë 18.09.2015, Shoqëria Përmbarimore “ZIG” ka lëshuar një urdhër Nr. 1810-15 Regj, Nr.33839 Prot., për vendosjen e masës së sekuestros konservative, në aktivet e palës debitore, shoqërisë “Durrës Container Terminal” sha. Aktivet dhe kuotat do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

II. Më datë 05.10.2015, Shoqëria Përmbarimore “ZIG” ka lëshuar urdhër Nr. 1810-15 Regj., Nr.34836 Prot., për heqjen e masës së sekuestros konservative të vendosur me anë të shkresës Nr. 33839 Prot., datë 18.09.2015, në aktivet e palës debitore, shoqërisë “Durres Contanier Terminal” sha.

III. Më datë 21.04.2016, Gjykatës së Apelit Durrës ka vendosur ndryshimin i vendimit Nr. (11-2015-4853)1635, datë 20.10.2015, të Gjykatës Rrethit Gjyqësor Durrës, si më poshtë:

- Pranimi i padisë së aksionarit Mariner s.r.l.
- Konstatimin e pavleshëm të vendimit Nr.2015/1, nr.2015/2, nr.2015/3 dhe nr.2015/4, të asamblesë së Përgjithshme të aksionarëve të shoqërisë “DURRES CONTAINER TERMINAL” sha.
- Kthimin e shumës 7,234,202 Euro nga “DURRES CONTAINER TERMINAL” sh.a, në favor të personit të tretë “DURRES KURUM SHIPPING” shpk. Vlera e Kapitalit ishte 1.016.000.000 lekw dhe pas këtij vendimi u bë përsëri 2.000.000 lekë. Numri i Aksioneve nga 10.160.000 u bë 20.000.

IV. Më datë 27.07.2016, me anë të vendimit Nr.396 të Gjykatës së Lartë ( Kolegji Civil), është pezulluar ekzekutimi i vendimit Nr.(11- 2015-4853) 1635, datë 20.10.2015, të Gjykatës Rrethit Gjyqësor Durrës ndryshuar me vendimin Nr. 10-2016-927 (373), datë 21.04.2016, të Gjykatës së Apelit Durrës. Shoqëria Durres Container Terminal sh.a ka paraqitur kërkesë pranë Gjykatës së Lartë duke kërkuar pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit për shkak se ekzekutimi i këtij vendimi do t’i sillte asaj pasoja të rënda dhe të pariparueshme.

V. Më datë 12.01.2018, Shoqëria Përmbarimore “JUSTITIA” ka lëshuar një urdhër Nr.104/3 Prot., për vendosjen e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e palës debitore, shoqërisë “DURRES CONTAINER TERMINAL” sha, me qëllim detyrimin e palës së paditur të paguajë shumën prej 40.806 euro që rrjedh nga fatura tatimore nr. 04, datë 25.02.2016, ndaj shoqërisë ELME sh.p.k.

VI. Më datë 12.03.2018, Shoqëria Përmbarimore “JUSTITIA” ka lëshuar një urdhër Nr.462/3 Prot., për heqjen e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e palës debitore, shoqërisë “DURRES CONTAINER TERMINAL” sha.

VII. Me date 08.03.2021, me ane te urdhrit Nr. 505 Prot, Nr. Dosje 05, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private“ E P S A “ SHPK, u urdherua vendosja e masës së sekuestros dhe bllokimi i aksioneve mbi shoqerine “DURRES CONTAINER TERMINAL” SHA me Nipt L12126504E.

VIII. Me date 19.05.2021, me ane te Urdhrit Nr.-193/5- Prot, leshuar nga Zyra e Permbarimit Gjyqesor Privat Eduard Allamani, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aksionet, kuotat etj qe ka si person juridik, pala debitore shoqëria “DURRES CONTAINER TERMINAL” SHA me Nuis (Nipt) - L12126504E.

IX. Me date 21.12.2021, me ane te Urdhërit Nr.220/5 Prot, nga Studio Ligjore Shërbim Përmbarimi Gjyqësor Eduard Allamani, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuota, aksione etj, qe ka te regjistruara pala debitore DURRES CONTAINER TERMINAL SHA me NUIS ( NIPT) - L12126504E. Ne ekzekutim te vendimit gjyqesor behet vendosja e mases se sekuestros konservative duke bllokuar tjetersimin e aksioneve, kuotave etj, te pales debitore deri ne nje urdher te dyte te Permbaruesit Gjyqesor per te bere te mundur vjeljen e detyrimit.

X. Sipas urdherit Nr.686/2 Dosje, date 15.09.2022, leshuar nga Përmbarues Gjyqesor Privat “Euglent Osmanaj”, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e debitorit shoqeria “DURRES CONTAINER TERMINAL” SHA, me NIPT- L12126504E, deri ne nje urdher te dyte te permbaruesit gjyqesor.

XI. Sipas shkresës Nr. 37592, datë 21.12.2022 për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qëndror, u kerkua vendosja e masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ DURRES CONTAINER TERMINAL “ SH.A., pajisur me NUIS (Nipt)- L12126504E, me perfaqësues ligjor Ada Kallçaku. Vendosja e kësaj mase synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 25.11.2010
Data e Pranimit: 28.10.2010
Data e Nënshkrimit: 22.06.2011
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Vlera e Investimit(Lekë): 32.500.000 USD
Kosto Konçesionare: 2% (të xhiros vjetore para tatim fitimit duke përjashtuar TVSH-në) sipas deklarimit të pasqyrave financiare për çdo vit.
Shënime: I. Shoqëria DURRES CONTAINER TERMINAL është një shoqëri aksionare, e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare të nënshkruar më datë 22.06.2011 midis Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit dhe shoqërive DURRES KURUM SHIPPING shpk dhe Global Liman Isletmeleri, shoqëri Turke. Në vitin 2012 është shtuar dhe aksioneri Mariner s.r.l.

II. Me date 12.02.2019, Gjykata Administrative e Apelit ka lene ne fuqi vendimin nr. 965 (80-2017-998), datë 13.03.2017, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë, per zgjidhjen e kontrates "Per dhenien me koncesion te menaxhimit operimit mirembajtjes dhe permiresimit teknik te terminalit te kontejnereve ne portin e Durresit date 22.06.2011 per shkak te mospermbushjes nga ana e koncensionarit te detyrimeve qe lindin nga kjo kontrate koncensionare si dhe percaktimin e shumes se demshperblimit perkates.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Punëve Publike dhe Transportit
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Porti detar, Durrës

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrata e koncesionit (22.06.2011)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 25.02.2023
Urdher per venien e sekuestros konservative (2018)
Raporti per rritjen e kapitalit (2014)
Vendim I Gjykates se Larte (2016)
Vendim I Gjykates se Larte (2017)
VKM Nr.532, datë 13.7.2011 PËR MIRATIMIN E KONTRATËS SË KONCESIONIT
Vendim i Gjykates Administrative te Apelit per zgjidhjen e kontrates se koncesionit 12.02.2019
Vendim i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Durres (date vendimi 16.02.2020) per shpalljen e moskopetencën lendore për gjykimin e ceshtjes civile nr. (21250-00080) 1080 date 13.01.2020
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative 08.03.2021
Ekstrakt historik i regjistrit te pronareve perfitues date 25.02.2023
Urdher per venien e sekuestros konservative date 15.09.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2024
Dokumenta Financiare: Akti Themelimit te shoqerise DURRES CONTAINER TERMINAL
Transferim kuotash kapitali
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Shenimet Shpjeguese te Pasqyrave Financiare 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -12 120 423,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -112 750 219,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -834 355 495,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 508 286 108,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 501 867 063,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 114 338 693,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 365 782 235,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 413 183 975,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 144 432 825,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 45 126 986,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -2 031 711,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -728 859,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:1 029 824,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:945 180,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:123 590 636,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 292 480 009,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 207 120 608,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 226 000 137,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 065 613 012,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 068 185 547,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 936 006 810,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 918 242 786,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani