Skip to content
Menaxhimi, operimi, mirëmbajtja dhe pëmirësimi teknik i terminalit të konteinerve në portin e Durrësit (Kontrata e koncesionit eshte zgjidhur me vendim te Gjykates Administrative te Apelit, date 12.02.2019)

DURRES CONTAINER TERMINAL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-18 12:04:47

NIPT: L12126504E
Administrator: Ada Kallçaku
Objekti i Veprimtarisë: Aktiviteti i kësaj shoqërie konçensionare është në përputhje dhe në zbatim të Vendimit të Këshillit të ministrave me Nr. 532 datë 13. 07. 2011 "Për miratimin e Kontratës së Konçesionit". Për menaxhimin, operimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin teknik të Terminalit të kontejnerëve në portin e Durrësit të lidhur ndërmjet Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit dhe Bashkimit të përkohshëm të shoqërive "Durrës Kurum Shipping" sh. a dhe "Global Ports Holding" sh. a, që do të thotë menaxhimi, operimi, mirëmbajtja, përmirësimi teknik dhe adaptimi për të përmbushur kërkesat aktuale dhe të ardhshme të trafikut të Terminalit të Kontejnerëve në Portin e Durrësit, duke përfshirë ngarkimin dhe shkarkimin e anijeve kontinerike dhe aktivitete të lidhura të tilla si depozitim i kontejnerësh, magazinim, lëvizje ekstra, transportim, spostim, marrjen dhe shpërndarjen dhe përfshirë marrjen e masave të burimeve të kërkuara për mjete, pajisje, sisteme, praktika, procedura, programe, organizim dhe burime njerëzore në përputhje me praktikat me të mira industriale siç janë të specifikuara në Termat e Referencës.
-------------
Kategoria: Sektori i Transportit
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: Durres Container Terminal
Forma ligjore: SH.A Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 21/09/2011
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Britani, Itali, Turqi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 016 000 000,00
Numri i pjesëve: 10 160 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. DURRES KURUM SHIPPING shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 26.05.1993 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër regjistrimi NIPT J61811539M, me seli në Tiranë, Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Km 8, (pasuria nr.1170/55, Zona Kadastrale nr.2105), me administrator Asim Bregu. Ortak i vetem i shoqerise eshte ALTBERG DEVELOPMENTS LP me 100% te kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.02.2023)

II. Global Liman Isletmeleri a.s, një shoqëri e regjistruar në Dhomën Tregtare të Stambollit, me nr. 521332, datë 20.04.2004, me adresë në Rihitim Caddesi No. 51 Karakoy/Beyoglu-Stamboll, Turqi, e përfaqësuar nga Z. Ali Satvet Kosklu, shtetas turk, lindur më 26 Janar 1981 në Aydin (Sipas statutit të shoqërisë anonime me ofertë private “Durrës Container Terminal” sh.a, datë 21.09.2011, të dorëzuar në QKB)

III. Mariner është një kompani e themeluar sipas ligjeve të Italisë, me zyrë qëndrore në Via Foscolo Ugo 8 cap 35131 Padova (PD), ITALIA dhe me numër regjistrimi 07839180630, e përfaqësuar nga Z. Richard Abdilla Castillo, lindur në Maltë më datë 16.04.1956 (Sipas kontratës së shitblerjes së aksioneve të shoqërisë Nr.2784 Rep. Nr.631 Kol, datë 05.10.2012, të dorëzuar në QKB)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 23.06.2022, terhequr nga QKB date 25.02.2023, Pronare perfitues jane:

Christian Andrew LITTLE, shtetas britanik, i datelindjes 1988, pronar perfitues per 49.95% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise Interlaw Corporate Limited (187665), e cila zoteron 50% te kapitalit te Altberg Development LP (SL 26307) – zoteruese e Durres Kurum Shipping, shoqeri meme e DURRES CONTAINER TERMINAL. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 28.09.2016.

KENNETH MORRISON, shtetas britanik, i datelindjes 1953, pronar perfitues per 49.95% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise Rizza Management Limited (187666), e cila zoteron 100% te kapitalit te Altberg Development LP (SL 26307) – zoteruese e Durres Kurum Shipping, shoqeri meme e DURRES CONTAINER TERMINAL. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 28.09.2016.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Selema Saraçi, Eriola Mansaku, Halil Hyseni
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 25.11.2010
Data e Pranimit: 28.10.2010
Data e Nënshkrimit: 22.06.2011
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Vlera e Investimit(Lekë): 32.500.000 USD
Kosto Konçesionare: 2% (të xhiros vjetore para tatim fitimit duke përjashtuar TVSH-në) sipas deklarimit të pasqyrave financiare për çdo vit.
Shënime: I. Shoqëria DURRES CONTAINER TERMINAL është një shoqëri aksionare, e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare të nënshkruar më datë 22.06.2011 midis Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit dhe shoqërive DURRES KURUM SHIPPING shpk dhe Global Liman Isletmeleri, shoqëri Turke. Në vitin 2012 është shtuar dhe aksioneri Mariner s.r.l.

II. Me date 12.02.2019, Gjykata Administrative e Apelit ka lene ne fuqi vendimin nr. 965 (80-2017-998), datë 13.03.2017, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë, per zgjidhjen e kontrates "Per dhenien me koncesion te menaxhimit operimit mirembajtjes dhe permiresimit teknik te terminalit te kontejnereve ne portin e Durresit date 22.06.2011 per shkak te mospermbushjes nga ana e koncensionarit te detyrimeve qe lindin nga kjo kontrate koncensionare si dhe percaktimin e shumes se demshperblimit perkates.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Punëve Publike dhe Transportit
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Porti detar, Durrës

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrata e koncesionit (22.06.2011)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 25.02.2023
Urdher per venien e sekuestros konservative (2018)
Raporti per rritjen e kapitalit (2014)
Vendim I Gjykates se Larte (2016)
Vendim I Gjykates se Larte (2017)
VKM Nr.532, datë 13.7.2011 PËR MIRATIMIN E KONTRATËS SË KONCESIONIT
Vendim i Gjykates Administrative te Apelit per zgjidhjen e kontrates se koncesionit 12.02.2019
Vendim i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Durres (date vendimi 16.02.2020) per shpalljen e moskopetencën lendore për gjykimin e ceshtjes civile nr. (21250-00080) 1080 date 13.01.2020
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative 08.03.2021
Ekstrakt historik i regjistrit te pronareve perfitues date 25.02.2023
Urdher per venien e sekuestros konservative date 15.09.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.08.2023
Dokumenta Financiare: Akti Themelimit te shoqerise DURRES CONTAINER TERMINAL
Transferim kuotash kapitali
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -112 750 219,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -834 355 495,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 508 286 108,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 501 867 063,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 114 338 693,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 365 782 235,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 413 183 975,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 144 432 825,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 45 126 986,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -2 031 711,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -728 859,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:945 180,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:123 590 636,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 292 480 009,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 207 120 608,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 226 000 137,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 065 613 012,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 068 185 547,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 936 006 810,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 918 242 786,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Koncesionare të tjera


AYEN AS ENERGJI
Tiranë
ERALD ENERGJETIK
Kukës
TEODORI 2003
Tiranë
HEC QUKU
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani