Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve Nr 3,4,5,6,7,8, 9, 10,11 dhe 12 në Rrjedhën e lumit Shkumbin, Qukës

QUKES POWER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-05 10:54:21

NIPT: L13323202J
Administrator: Hertis Kapidani, Albino Giordano
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentraleve nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, me vendodhje në rrjedhën e Lumit Shkumbin tek autoriteti kontraktues ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në pune, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike. çdo aktivitet tjetër të nevojshëm të dobishëm ose funksional për realizimin e qëllimeve të shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: QUKES POWER
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 22/09/2011
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri, Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. HERTIS shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 11.10.2000 sipas ligjit shqiptar, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K22514201G, me adresë në Elbasan, Lagja 28 Nëntori, Pallati 109/1, pranë bankës Intesa San Paolo, me administrator Alba Kapidani dhe ortak te vetem Eduard Kapidani. Shoqeria eshte e pezulluar (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.03.2022)

II. A&H&V POWER shpk, një shoqëri më përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 28.06.2012, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L23028203L, me adresë në Elbasan, Lagja Kala, rruga Spiro Gjini, nr. 24, me administrator Hertis Kapidani. Ortaket e shoqerise jane: Hertis Kapidani (22.5%), AV INTERNATIONAL GROUP (55%), CARAGLIO (22.5%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.03.2022)
Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues per A&H&V POWER, date 30.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 05.03.2022, Pronar perfitues i shoqerise A&H&V POWER eshte:
Piro Bare, shtetas shqiptar, i datelindjes 1958, pronar perfitues per 55% te pronesise se A&H&V POWER pasi zoteron 100% te kapitalit tek AV INTERNATIONAL GROUP (K92223503O)-shoqeria meme e A&H&V POWER. Data e percaktimit si pronar perfitues: 28.06.2012.

III. CARAGLIO srl, një shoqëri e së drejtës italiane, e regjistruar me datë 19.02.1996, në regjistrin e shoqërive Cunco, Itali, me kod fiskal dhe numër të regjistrimit 01876320043, me seli ligjore në ALBA (CN) CORSO ASTI, 18 CAP 12051, Itali, e përfaqësuar nga z. Riccardo Caraglio qytetar italian (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë Nr. 1287 Rep. Nr. 293 Kol., datë 22.09.2011, të dorëzuar në QKB)

Subjekti Juridik Qukes Power nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 08.04.2011
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 6.249.092.892 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj marrëveshje, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim.
Kosto Konçesionare: Gjatë fazës së shfrytëzimit konçesionari duhet t'i japë pa pagesë Autoritetiti Kontraktues 3.5% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike
Shënime: Shoqëria QUKES POËER është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 08.04.2011, të nënshkruar midis shoqërive "HERTIS" dhe "CARAGLIO" dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës me objekt: Ndërtimi, operimi, transferimi i Hidrocentraleve Nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dhe 12 me vendodhje në rrjedhën e lumit Shkumbin.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Lagjia 29 Nëntori, Bulevardi Qemal Stafa, Pallati 109/1

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë Konçesioni Nr. 502 Rep. Nr. 92 Kol. datë 08.04.2011
Kontratë shitje kuotash Nr 5392 Rep. Nr. 1281 Kol. datë 26.07.2012
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.03.2022
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES per ortakun/shoqerine A&H&V POWER, date 05.03.2022
Te dhenat e subjektit QUKES POWER ne Regjistrin e Pronareve Perfitues, date 05.03.2022
Shtojcat e kontrates koncesionare
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Bilanci Kontabël 2014
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -44 088,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -122 074,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


HEC GOMSIQE
Tiranë
HEC VERNIK
Tiranë
DEVOLL HYDROPOWER
Tiranë
ZALLI I TARIT
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala