Skip to content
Zbatimi i Marrëveshjes së Konçensionit për Rehabilitimin e Rafinerisë së Cërrikut, Rrethi Elbasan

ALBANIAN OIL RAFINERY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-19 12:55:55

NIPT: L32104004E
Administrator: SERTAÇ RESUL ÇELIKEL
Objekti i Veprimtarisë: Zbatimi i VKM Nr. 613 datë 24. 07. 2013 Për miratimin e kontratës së konçesionit të formës "ROT" (rehabilitim, operim, transferim), të lidhur ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe shoqërisë "Kurum International" sh. a, për rehabilitimin e rafinerisë së Cërrikut, rrethi Elbasan.
Emërtime të tjera Tregtare: Albanian Oil Rafinery
Forma ligjore: SH.A Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 21/08/2013
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 3 500
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: KURUM INTERNATIONAL SH.A, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 10.11.1998 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër regjistrimi NIPT K02727230T, me seli në Tiranë, njësia administrative nr. 5, rruga Ibrahim Rugova, pallati nr. 14 KT, “Green Park”, apartamenti nr. 39, kati 6, Tiranë, e përfaqësuar nga ERDAL DEMIR dhe Lindita Kikino, me aksionar te vetem Hatice Melek Kürüm (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 08.04.2023)

Subjekti nuk ka regjistruar te dhena ne Regjistrin e Pronareve Perfitues.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Arif Shkalla, Bunyamin Diricanli, Yucel Aksu
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: X - Leje e integruar mjedisore
Çështje Ligjore: I.Më datë 01.12.2017, me vendim të asamblesë së aksionarëve, është miratuar pezullimi në mënyrë të përkohshme aktivitetit të shoqërisë Albanian Oil Rafinery sh.a.

II.Me date 22.11.2023, eshte depozituar Urdhri Nr. 14570 Prot., leshuar nga Zyra Permbarimore Tiranë, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative nga kuotat/aktivet e kapitalit në subjektet “Albania Oil Rafinery” SHA, me Nipt L32104004E.

III.Me date 10.01.2024, eshte depozituar urdhri nr. 262 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 691 Prot datë 11.01.2024, lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Tiranë ku është urdhëruar: Heqja e sekuestros konservative mbi kuotat e subjektit debitor ALBANIAN OIL RAFINERYSH.A.me NIPT L32104004E sipas shkresës Nr. 14570 Prot datë 22.11.2023, të zyrës sonë, pas detyrimi është likujduar tërësisht 09.01.2024.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 22.07.2013
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë Shërbimesh
Vlera e Investimit(Lekë): 6769899144 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim, jo më vonë se viti i 23-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me vlerën e 4% të kapacitetit përpunues si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë, në raport të drejtë me përqindjen që përfaqëson tarifën konçesionare nga prodhimi i nënprodukteve të naftës bruto. Kjo tarifë nuk do të jetë objekt ndryshimesh deri në fund të periudhës konçesionare.
Shënime: Shoqëria ALBANIAN OIL RAFINERY është një shoqëri aksionare e themeluar për zbatimin e marrëveshjes konçesionare të nënshkruar me datë 22.07.2013, midis Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe ortakut themelues shoqërisë KURUM INTERNATIONAL SH.A. Më datë 01.12.2017, shoqëria Albanian Oil Rafinery sh.a ka pezulluar në mënyrë të përkohshme aktivitetin e saj.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Bradashesh, Ish-kombinati Metalurgjik, Komuna Bradashesh

Akte/Marrëveshje Koncesionare: VKM nr. 613 per miratimin e marreveshjes koncesionare dhe Kontrata koncesionare 22.07.2013
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.04.2023
Vendim I asamblese se pergjithshme (2017)
Te dhenat e ALBANIAN OIL RAFINERY ne Regjistrin e Pronareve Perfitues date 08.04.2023
Shtojcat e kontrates se koncesionit
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 21.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.04.2024
Urdher per venien e sekuestros konservative date 22.11.2023
Urdher per heqjen e sekuestros konservative date 10.01.2024
Dokumenta Financiare: Bilanci 2013
Bilanci 2014
Akt Themelimi I shoqerise ALBANIAN OIL RAFINERY
Pasqyrat financiare (2015)
Pasqyra financiare 2017
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -7 339 241,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -6 495 328,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -14 760 233,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -16 796 072,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 66 624 453,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 13 048 297,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 212 875 245,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani