Skip to content

KURUM INTERNATIONAL SH.A. Zotëruese e disa koncesioneve Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-19 13:29:24
JSON

NIPT: K02727230T
Administrator: Erdal Demir, Lindita Kikino
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim, tregtim i celiqeve te ndertimit e profileve te tjera te hekurit, importimi dhe eksportimi me shumice dhe pakice i mallrave te ndryshme industriale, ushqimore, konfeksioneve, elektroshtepiake, karburante e lubrifikante, lende te para ndihmese per industrine e celikut e te gjithe mineraleve te tjera. Transport mallrash brenda dhe jashte vendit, hoteleri, ndertime te ndryshme. Prodhim gelqere, oksigjen, azot, avull e tregtim te tyre. Prodhim, Import-Eksport, tregtim, furnizim i energjise elektrike, energjise diellore dhe energjise nepermjet eres. Grumbullim, demolim, perpunim, tregtim, import-eksport te skrapeve te ndryshem. Prodhim, tregtim me shumice dhe pakice, eksport-import i materialeve te industrise se celiqeve sic eshte dhe pa u kufizuar vetem me to: aliazhet metalike, derdhjet metalike, konstruksionet e celikut, profilet me saldim dhe te petezuara, tubat me saldim dhe pa saldim.elementet e tjere te konstruksioneve metalike etj.Prodhim, tregtim me shumice dhe pakice, eksport-import, punime siperfaqesore dhe/ose nentokesore te produkteve minerare qe perdoren si lende hyrese ne industrine metalurgjike. Kerkim, zhvillim, prodhim dhe tregtim me shumice dhe pakice te gasoil, benzines, solarit, mazutit, bitumit, gazit te lengezuar te naftes ( GLN), naftes, gazit dhe te gjitha nenprodukteve te tjera te naftes. Import - eksport dhe perdorim te burimeve te rrezatimit jonizues. Grumbullim, ruajtje/magazinim, transportim, riciklim dhe/ose asgjesim i mbetjeve te rrezikshme dhe jo te rrezikshme. Transport Ndërkombëtar Mallrash për të tretët, për vete, dhe/ose me qira, transporte mallrash jashtë norme të mjetit. Prodhim oksigjen, argon, azot, avull , import-eksport, tregëtim dhe shitje me shumicë e pakicë në tregun e brendshëm dhe të jashtëm.
Emërtime të tjera Tregtare: KURUM INTERNATIONAL SH.A.
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 10/11/1998
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 6 864 800 000,00
Numri i pjesëve: 6 864 800
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. ALBANIAN OIL RAFINERY, një shoqëri aksionare konçesionare, e themeluar më datë 21.08.2013 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L32104004E, me adresë në Elbasan, Bradashesh, Ish-kombinati Metalurgjik, Komuna Bradashesh, me administrator SERTAÇ RESUL ÇELIKEL dhe me aktivitet të pezulluar. Kurum International sh.a zotëron 100% të aksioneve të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.03.2023)

II. DURRES LOGISTIC CENTER, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 10.09.2013 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L32119010I, me adresë në Tiranë, Rruga Jul Varibova, nr. 21/1, me administrator Arif Shkalla dhe me aktivitet të pezulluar. Kurum International sh.a. zotëron 52% të aksioneve të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.03.2023)

III. HEC BISTRICA 1 BISTRICA 2, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 31.08.2011 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L17106501F, me adresë në Vlorë, Mesopotam, Bistricë, Sarandë, me administrator Teuta Ustundag. Shoqëria ishte e zotëruar 100% nga Kurum International sh.a. Shoqëria është e ç’regjistruar pa likuidim (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.03.2023)

IV. HEC ULEZ SHKOPET, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 31.08.2011 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L18306901O, me adresë në Dibër, Burrel, Ulëz, me administrator Teuta Ustundag. Shoqëria ishte e zotëruar 100% nga Kurum International sh.a. Shoqëria është ç’regjistruar pa likuidim (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.03.2023).

V. ILLYRIA RESOURCES AND METALLURGY (IRM), një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 31.08.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi K92114002U, me adresë në Tiranë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, kulla II-të, kati 10-të, me administrator Ylli Dana. Kurum International sh.a është aksionare e kësaj shoqërie me 40% të aksioneve (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.03.2023).

VI. Kurum Industrial Gases, një shoqëri aksionare konçesionare, e themeluar më datë 08.12.2006 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT K72824201B, me adresë në Elbasan, Brashadesh, Komb. Energj. Fab. Oksigjeni, me administrator Nysyret Dauti. Shoqëria zotërohet 100% nga Kurum International sh.a. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.03.2023)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull/ Femër
Anëtarë Bordi: Yalim Kürüm; Melih Kemal Kürüm; Harun Sarica
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: • Tirane, Tip Mercedes Benz me targe AA 251 PE nr shasie WDB9046631R890207
• Elbasan, Bradashesh, Komuna Bradashesh, mjet i llojit gjysëm rimorkio me targë ABR 330, me nr identifikimi 1121935.
• Elbasan, Bradashesh, Mjeti i llojit gjysemrimorkio me targe AIR080 nr shasie NPRAT21F3NA000030
• Elbasan, Bradashesh, Mjeti i llojit gjysemrimorkio me targe AHR869 nr shasie NPRST21F3NA000031;
• Elbasan, Bradashesh, Mjeti i llojit gjysemrimorkio me targe AIR207 nr hsasie NPRAT21F3NA000032;
• Elbasan, Bradashesh, Mjeti i llojit terheqes me targe AB303KU nr shasie WMA06KZZ8NP187520;
Elbasan, Bradashesh, Mjeti i llojit gjysemrimorkio me targe AIR072 nr shasie NPRAT21F3NA000033
• Elbasan, Bradashesh, Mjeti i llojit terheqes me targe AB304KU nr shasie WMA06KZZ1NP187181;
Elbasan, Bradashesh, Mjeti i llojit terheqes me targe AB301KU nr shasie WMA06KZZ1NP187133;
Elbasan, Bradashesh, Mjeti i llojit terheqes me atrge AB302KU nr shasie WMA06KZZ2NPI187190
• Elbasan, Bradashesh, Mjete te llojit gjysemrimorkio me targa AIR089, AIR074, AIR402, AHR860;
• Elbasan, Bradashesh, Mjete te llojit terheqes me targa AB305KU, AB306KU, AB307KU, AB308KU
• Elbasan, Bradashesh, mjete te llojit terheqes me targa AB 314 KU;
• Elbasan, Bradashesh, mjete te llojit terheqes me targa AB 315 KU;
• Elbasan, Bradashesh, mjete te llojit terheqes me targa AB 312 KU
• Elbasan, Bradashesh, mjete te llojit terheqes me targa AB 313 KU;
• Elbasan, Bradashesh, gjysem rimorkio me targe AIR 672
• Elbasan, Bradashesh, gjysem rimorkio me targe AIR 661;
• Elbasan, Bradashesh, gjysem rimorkio me targe AIR 662;
• Elbasan, Bradashesh, mjete te llojit terheqes me targe AB 311 KU
• Elbasan, Bradashesh, mjete te llojit terheqes me targe AB 309 KU
• Elbasan, Bradashesh, mjete te llojit terheqes me targe AB 315 KU
• Elbasan, Bradashesh, mjete te llojit terheqes me targe AB 310 KU
• Elbasan, Bradashesh, Mjete te llojit Autobuz me targa AA838JU
• Elbasan, Mjet jashtë norme i llojit gjysëmrimorkio me targa AIR 727
•Elbasan, Mjet i llojit Gjysëmrimorkio me targë AKR 169
•Elbasan, Mjet i llojit Gjysëmrimorkio me targë AIR 734
•Elbasan, Mjet i llojit Gjysëmrimorkio me targë AJR 914
•Elbasan, Mjet i llojit Gjysëmrimorkio me targë AJR 361
•Elbasan, Mjet i llojit Gjysëmrimorkio me targë AKR 113
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
XII.5 - Leje mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Leje perdorimi burimi ujor hidroenergji Baseni Mat -
Çështje Ligjore: I. Bashkimi me përthithje (“KURUM INTERNATIONAL” Sh.a dhe “KURUM GELQERE” sh.a)

Më datë 12.06.2008, përfundon proçesi i bashkimit me përthithje të shoqërisë “KURUM INTERNATIONAL” Sh.a (shoqëria përthithëse) dhe shoqërisë “KURUM GELQERE” sh.a (shoqëria e përthithur). Të gjitha të drejtat dhe detyrimet e shoqërisë “KURUM GËLQERE” sh.a kalojnë në favor të shoqërisë “KURUM INTERNATIONAL” sh.a. Shoqëria që përthithet “KURUM GELQERE” sh.a, vlerësohet e prishur pa likuidim, duke kaluar në statusin ç’regjistruar.

Kapitali i shoqërisë “Kurum International” sh.a pas bashkimit do të jetë shuma e kapitaleve të dy shoqërive. Në kuadrin e këtij operacioni bashkimi shoqëria “Kurum Gëlqere” sh.a do t’i transferojë shoqërisë “Kurum International” sh.a tërësinë e elementëve të aktivit dhe të pasivit, duke përfshirë edhe ato që rezultojnë nga operacionet e kryera që nga 1 janari 2018. Pas bashkimit shoqëria “KURUM INTERNATIONAL” sh.a do të ketë një kapital prej 728.800.000 (shtatëqind e njëzet e tetë milion e tetëqind mijë) lekë.

II. Bashkimi me përthithje (“KURUM INTERNATIONAL” Sh.a dhe "HEC Ulëz Shkopet" sh.a. dhe "HEC Bistrica 1 Bistrica 2" sh.a.)

Më datë 08.07.2013, u nënshkrua projekt-marrëveshja për bashkimin e shoqërive "HEC Ulëz Shkopet" sh.a. dhe "HEC Bistrica 1 Bistrica 2" sh.a. (shoqëri të përthithura) nga shoqëria "Kurum International" sh.a (shoqëria përthithëse). Qëllimi i këtij bashkimi është aktiviteti më i mirë ekonomik dhe financiar. Shoqëria përthithëse në përfundim të këtij procesi do të ruajë emrin “Kurum International” sh.a. Të drejtat dhe detyrimet e shoqërive të përthithura pas përfundimit të procesit do t’i kalojnë shoqërisë përthithëse “Kurum International” sh.a., ndërsa shoqëritë e përthithura në përfundim do të prishen pa likuidim. Data 30.06.2013 do të quhet data e bashkimit të shoqërive.

Meqënëse të tre shoqëritë e përfshirë në këtë proces bashkimi janë nën kontroll të përbashkët, kemi të bëjmë me bashkimin e shoqërisë mëmë me filijalet e saj të cilat ajo i zotëron 100%. Pas përfundimit të bashkimit do të kemi një shoqëri të vetme “Kurum International” sh.a. Kapitali i regjistruar i shoqërisë përthithëse pas bashkimit do të jetë 3.500.000.000 (tre miliard e pesëqind milion) lekë.

III. Më datë 17.02.2016, u nënshkrua marrëveshja për barrë siguruese dhe pengu Nr.838 Rep. Nr.453 Kol., ndërmjet barrëmarrësit “Albametal” sh.p.k dhe “Kurum International“ sh.a dhe Z. “Hasmet Bedii Kurum ”, barrëdhënës/pengdhënës me objekt: Krijimi i Pengut dhe i Barrës Siguruese.

Si kusht paraprak për zbatimin e Kontratës së Furnizimit Nr. 837 Rep., Nr. 452 Kol., datë 17.02.2016, barrëdhënësi, Z. Hasmet Kurum ka rënë darkord t’i vërë në dispozicion barrëmarrësit pengun mbi 100% të aksioneve të “KURUM INTERNATIONAL” sh.a, të zotëruara prej tiij.

IV. Më datë 09.03.2016, me anë të urdhërit Nr.584 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore private “ TDR GROUP “ sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga shoqëria " KURUM INTERNATIONAL” SH.A., për shkak të detyrimeve të papaguara ndaj Bankës NBG Albania sh.a në lidhje me Kontratën e Kredisë Bankare Nr. 1489, Nr. 609 Rep., Nr. 320/1 Kol, datë 08.10.2015.

V. Më datë 16.03.2016, me anë të urdhërit Nr. 1968 Prot., lëshuar nga Shoqëria e Përmbarimit Privat "E.P.S.A" sh.p.k, u urdhërua Qendra Kombëtare e Regjistrimit Tiranë të kryejë veprimet për bllokimin e kuotave/aksioneve dhe të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i kuotave për debitorin shoqëria "Kurum International" Sh.a dhe administratorin Yusuf Sezai Kurum deri në një urdhër të dytë nga përmbaruesi gjyqësor. Kjo sekuestro u vendos me kërkesë të kreditorit Banka NBG Albania sh.a.

VI. Më datë 16.03.2016, me anë të urdhërit Nr.1968 Prot., lëshuar nga Shoqëria e Përmbarimit Privat "E.P.S.A" sh.p.k, u urdhërua "Qendra Kombëtare e Regjistrimit Tiranë të kryejë veprimet për bllokimin e kuotave/aksioneve dhe të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i kuotave për debitorin, shoqërinë "Kurum Ineternational" Sh.a deri në një urdhër të dytë nga përmbaruesi gjyqësor.

VII. Më datë 16.03.2016, me anë të vendimit Nr. 6631 Regj. Them., të Gjykatës Rrethit Gjyqësor, Tiranë, u caktua Znj. Lindita Kikino, liçensuar me liçensë nr.12, të veprojë në cilësinë e administratorit të përkohshëm, duke i caktuar këto detyra:

a) Të verifikojë nëse është real shkaku për hapjen e proçedurës së falimentit.
b) Të verifikojë nëse ekziston mundësia për vazhdimësinë e veprimtarisë së debitorit.
c) Të hetojë dhe të paraqesë para Gjykatës informacion financiar në lidhje me debitorin (nenet 21 dhe 22 të ligjit).
d) Të verifikojë dhe të raportojë nëse është e nevojshme të merren masa të mëtejshme për sigurimin e pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme dhe likuiditetet.
e) Të mbikëqyrë veprimtarinë e debitorit në përputhje me nenin 22, pika 2, e ligjit.
f) Deri në marrjen e një vendimi nga Gjykata për hapjen, ose jo të proçdurës së falimentimit, çdo disponim i pasurisë së debitorit “KURUM INTERNATIONAL” SH.A, të kryhet vetëm me miratimin përfundimtar të administrimit të përkohshëm.
g) Debitori “KURUM INTERNATIONAL” SH.A, detyrohet të lejojë administratorin e përkohshëm të inspektojë librat e llogarive dhe ti japë atij të gjitha informacionin e nevojshëm.
h) Pezullimin e ekzekutimit të veprimeve përmbarimore. Pezullohen veprimet përmbarimore që kryhen nga shoqëria Përmbarimore “ TDR GROUP”, me përmbarues Gjyqësor privat Florian Shehu, për ekzekutimin e urdhrit të ekzekutimit nr.1766 Akti, datë 09.03.2016, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Tiranë, me kreditor “ Banka NBG Albania”.
i) Çdo debitor i “KURUM INTERNATIONAL” SH.A, detyrohet të përmbushë detyrimet përkatëse ndaj kësaj shoqërie në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.

VIII. Më datë 23.03.2016, me anë të urdhërit Nr. 2192 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “E.P.S.A” sh.p.k., u kërkua bllokimi i kuotave/aksioneve dhe i të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i aksioneve për shoqërinë “KURUM INTERNATIONAL”sh.a., dhe Hasmet Kurum, deri në një urdhër të dytë nga përmbaruesi gjyqësor. Kjo sekuestro u vendos me kërkesë të kreditorit “Raiffeisen Bank” sh.a në lidhje me Kontratën e Kredisë Bankare Nr. 2829 Rep., Nr. 1016 Kol., datë 17.09.2014, ndryshuar me Kontratën me Nr. 2903 Rep., Nr. 1534 Kol., datë 14.07.2015.

IX. Hapja e Procedurës së Falimentit

Më datë 15.04.2016, me anë të vendimit Nr. 6631 date, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë “Për hapjen e Procedures së Falimentit”, u vendos:

a) Hapjen në orën 10:20 të datës 15.04.2016 të procedurës së falimentimit për riorganizim për kërkuesin, shoqërinë “Kurum International” Sh.a, me administrator Ysuf Sezai;
b) Autorizimin e shoqërisë “Kurum International” Sh.a të administrojë dhe disponojë pasuritë e masës së falimentit nën kontrollin e Mbikëqyrësit apo Administratores së Falimentimit;
c) Emërimin me statusin e Mbikëqyrësit Administratoren e Falimentimit zj. Lindita Kikina, e liçensuar nga Ministria e Drejtësisë me Nr. liçense 12.
d) Statusi i shoqërisë “Kurum International” sh.a kaloi nga "Aktiv" në "Shoqëri në procedurë falimenti".

X. Më datë 05.12.2016, me anë të urdhërit Nr. 1745/3 Prot, lëshuar nga zyra përmbarimore JUSTITIA, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore, shoqërisë “KURUM INTERNATIONAL SHA, për shkak të detyrimeve të papaguara të saj ndaj Agjensisë Kombëtare të Burimeve Natyrore.

XI. Më datë 14.02.2017, me anë të urdhërit Nr.1105 Prot, "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"EPSA", drejtuar QKB, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative në kuotat dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi I kuotave për debitorin "Kurum International' Sha të kërkuar me shkresën Nr. 1968 Prot., datë 16.03.2016.

XII. Më datë 16.05.2017, me anë të shkresës Nr. 1530 Prot., "Për pushimin e ekzekutimit", protokolluar nga QKB me Nr. 7190 Prot., lëshuar nga Shoqëria e Përmbarimit Privat "TDR GROUP" sh.p.k, u zhbllokua masa e sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga shoqëria "KURUM INTERNATIONAL" Sh.a të vendosur me anë të shkresës Nr. 584, datë 09.03.2016.

XIII. Më datë 10.08.2017, me anë të urdhërit Nr. 1948 Prot, "Urdhër për Heqjen e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Justitia, u urdhërua heqja menjëherë e masës së sekuestros konservative në aktivet e shoqërisë "Kurum International" sha.

XIV. Më datë 27.09.2017, me anë të urdhërit Nr. 5539 Prot., Nr. 375 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k, u urdhërua sekuestro konservative mbi aksionet e dorëzanësit Hasmet Kurum e vendosur me shkresën Nr. 2192 Prot., datë 23.03.2016.

XV. Dalja nga procedura e falimentit

Më datë 11.12.2018, me anë të Vendimit Nr. 10234, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, u mbyll Procedura e falimentit të shoqërisë “KURUM INTERNATIONAL” SH.A.:

Miratimin e Planit të Riorganizimit të shoqërisë sipas vendimit nr. 6631/1112 datë 30.06.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, lënë në fuqi me vendimin Nr. 297 datë 19.02.2018 të Gjykatës së Apelit Tiranë.
a) Debitori “KURUM INTERNATIONAL” SH.A. të vazhdojë të shlyejë detyrimet ndaj të gjithë kreditorëve sipas përcaktimeve dhe afateve në Planin e Riorganizimit dhe të përmbushë kushtet ligjore të zbatimit të tij.
b) Debitori “KURUM INTERNATIONAL” SH.A., i kthehet tërësisht e drejta e disponimit të pasurive të tij dhe masa e falimentit duke respektuar kufizimet e vendosura në Planin e Riorganizimit të miratuar.
c) Ngarkohet Mbikqyrësja e zbatimit të Planit të Riorganizimit Znj. Lindita Kikino të mbikëqyrë në përputhje me përcaktimet e Planit të Riorganizimit dhe dispozitat ligjore, përmbushjen e pretendimeve të kreditorëve sipas Planit të Riorganizimit.
d) Debitori “KURUM INTERNATIONAL” SH.A., Mbikëqyrja e zbatimit të Planit të Riorganizimit dhe çdo subjekt i përcaktuar në plan detyrohen të zbatojnë të gjitha udhëzimet dhe detyrimet e përcaktuara në kushtet e Planit të Riorganizimit sipas vendimit nr. 6631/1112 datë 30.06.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë “Për miratimin e Planit të Riorganizimit”.
e) Statusi i shoqërisë kaloi nga "Shoqëri në procedurë falimenti” në "Aktiv".

XVI. Sipas Urdhërit Nr.516 Prot., Nr.246/2022 Dosje, datë 04.07.2022 leshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Dorian Skëndi, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit, shoqeria “KURUM INTERNATIONAL” SH.A.me NIPT- K02727230T, me administrator Erdal Demir.

XVII. Sipas Urdhërit Nr.562 Prot., Nr.224/2022 Dosje, datë 15.07.2022 leshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Dorian Skëndi, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit, shoqeria “KURUM INTERNATIONAL” SH.A.me NIPT- K02727230T, me administrator z.Erdal Demir, urdheruar sipas shkreses nr.516. Prot dt 04.07.2022 te Permbaruesit Gjyqesor.

XVIII.Me date 22.11.2023, eshte depozituar Urdhri Nr. 14570 Prot, leshuar nga Zyra Permbarimore Tiranë, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative nga kuotat/aktivet e kapitalit në subjektet “Kurum Internacional” SHA, me Nipt K02727230T.

XIX.Me date 10.01.2024, eshte depozituar urdhri nr. 262 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 691 Prot datë 11.01.2024, lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Tiranë ku është urdhëruar: Heqja e sekuestros konservative mbi kuotat e subjektit debitor KURUM INTERNATIONAL SH.A.me NIPT K02727230T sipas shkresës Nr. 14570 Prot datë 22.11.2023, të zyrës sonë, pas detyrimi është likujduar tërësisht 09.01.2024.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Administrative Nr. 5, rruga Ibrahim Rugova, pallati nr.14 KT, "Green Park", apartamenti nr. 39, kati 6, Tiranë.

Adresa:
Dibër, Ulëz, Fshati Ulëz.
Vlorë, Mesopotam, BISTRICE, Fshati Bistricë.
Elbasan, Bradashesh, Fshati Bradashesh, rruga Elbasan-Metalurgjik km. 5, zona kadastrale 3965, pasuria nr. 938, brenda ish "Kombinatit Metalurgjik".
Durres, Shkozet, lagjja 13, rruga "Tregtare", zona kadastrale nr.2514, pasuria nr.6/24, Terminali Lindor, Porti Durres
Durres, Rruga Shen Pali, Porti MBM, Porto Romano

Faqja Web:
https://www.kurum.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 01.10.2023
Akti I themelimit te shoqerise
Kontrate dhurimi aksionesh 14.11.2013
Marreveshje per barre siguruese 17.02.2016
Bashkimi me përthithje 2008 (“KURUM INTERNATIONAL” Sh.a dhe “KURUM GELQERE” sh.a)
Bashkimi me përthithje 08.07.2013
Vendimi Nr. 6631 date, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë per hapjen e procedures se falimentit 15.04.2016
Vendimi I asamblese per rritjen e kapitalit 25.06.2013
Vendimi I asamblese per mbylljen e procedures se falimentit 26.12.2018
Vendimi I asamblese per zmadhimin e kapitalit 20.04.2012
Vendimi I asamblese per zmadhimin e kapitalit 08.11.2010
Urdher per venie sekuestro 23.03.2016
Urdher per vendosje sekuestro 09.03.2016
Vendim per heqjen e sekuestros 12.05.2017
Urdher per vendosje sekuestro 05.12.2016
Urdher per heqjen e sekuestros 14.02.2017
Kontrate dhurimi aksionesh date 05.12.2022
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative date 04.07.2022
Urdher per heqjen e sekuestros konservative date 15.07.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.04.2024
Urdher per venien e sekuestros konservative date 22.11.2023
Urdher per heqien e sekuestros konservative date 10.01.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 9 199 496 882,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 4 674 587 603,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -308 692 340,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 337 032 264,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 692 534 135,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 364 879 950,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -495 346 424,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -4 558 515 797,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 307 911 570,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 937 306 560,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 505 195 332,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:46 165 469 815,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:41 778 508 299,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:23 690 057 532,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:24 988 334 706,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:26 094 944 959,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:20 643 108 442,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:11 959 272 622,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:18 962 029 190,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 28 251 221 713,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 23 759 542 824,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 25 922 973 843,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani