Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentralit Malla, me vendodhje në rrjedhën e poshtme të lumit Molla e Lurës

GJURR REÇ
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-30 08:11:47

NIPT: L36814701J
Administrator: Petrit Doda
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit "MALLA" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kësaj kontrate konçesioni Nr. 7036 Rep, Nr. 2138 Kol. datë 13.06.2013.
Emërtime të tjera Tregtare: GJURR REÇ
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 13/06/2013
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Sipas te dhenave te QKB deri me date 30.03.2022, MARSIAN SERVICE eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 10/12/2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K92411010F, me adrese ne Diber Bulqize Lagjia Gjeologu, me administrator Elton Doda. Ortaket e shoqerise jane: Edison Doda (10%), NDREGJONI (5%), RUNJA (46%), PAKTI (4%) dhe EGI-K (35%).

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 18.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 30.03.2022, Pronare perfitues te shoqerise jane:

Petrit Doda, shtetas shqiptar, i datelindjes 1961, pronar perfitues per 46% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te RUNJA-shoqeri meme e MARSIAN SERVICE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 14.04.2015.

Eduart Keta, shtetas shqiptar, i datelindjes 1968, pronar perfitues per 35% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te EGI-K-shoqeri meme e MARSIAN SERVICE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 31.01.2020.

Edison Doda, shtetas shqiptar, i datelindjes 1990, pronar perfitues per 10% te pronesise pasi zoteron 10% te kapitalit te MARSIAN SERVICE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 31.01.2020.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I. Më datë 14.10.2015, u lidh marrëveshja e pengut Nr. 1278 Rep. Nr. 961 Kol., ndërmjet marrësit të kolateralit Banka Kombëtare Tregtare Sh.a dhe dhënësit të kolateralit shoqërisë "Gjurr Reç" sh.p.k. me qëllim sigurimin e kontratës së kredisë bankare Nr.1277 Rep Nr.960 Kol., datë 14.10.2015, me objekt dhënien e 135.000.000 lekë kredi. Kolaterali përbëhet nga të gjithë kuotat që përbëjnë 100% të kapitalit të shoqërisë “GJURR REÇ” shpk si dhe të gjitha të drejtat dhe pretendimet lidhur me to.

II. Me date 10.05.2021, me ane te urdhrit Nr. 601/4 Prot, leshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara, Rajoni Verior, u urdherua te mos lejohet tjetërsimi mbi pasurite dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit" GJURR REÇ ", shpk me Nipt L36814701J, deri ne shlyerjen e plote te detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 13.06.2013
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 176.321.017 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj marrëveshje, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2% të energjisë elektrike të prodhuar në një vit.
Shënime: Shoqëria GJURR REÇ është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 13.06.2013, të nënshkruar midis shoqërisë "Marsian Service" dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës me objekt: Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Malla, me vendodhje në rrjedhën e poshtme të lumit Molla e Lurës.
Hidrocentrali Malla do të ndërtohet me këto karakteristika të përgjithshme: me fuqi të instaluar 2370 kw dhe prodhim të energjisë elektrike 10.098.790 kwh/vit
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Dibër, Zall - Reç

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë Konçesionare Nr. 7036 Rep. Nr. 2138 Kol. datë 13.06.2013
Marrveshje Pengu Nr. 1278 Rep. Nr. 961 Kol. datë 14.10.2015
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 30.02.2022
Shtojca te kontrates koncesionare
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 30.03.2022
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2017)
Pasqyrat financiare (2015)
Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 27 176 501,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 899 679,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 43 770 387,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -927 934,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 18 320 629,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:96 047 836,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:90 826 987,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:155 815 128,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:91 793 981,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:72 309 903,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala