Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit Begaj.

HIDROBEGAJ
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-18 11:08:05

NIPT: L42004001B
Administrator: Kosta Sotiri
Objekti i Veprimtarisë: Financim, projektim, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtje e hidrocentralit ''BEGAJ'', shitjen e energjisë së prodhuar dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës konçesionare.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: HIDROBEGAJ
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 23/07/2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. AGNA sh.a, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 25.11.1993 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër regjistrimi në regjistrin tregtar NIPT J62903631L, me seli në Gjirokastër, Vrisera, me administrator Kristo Naçi. Ortaket e shoqerise jane: Kristo Naçi (30%), Aleksander Naçi (5%), Kosta Sotiri (32.5%) dhe Vasil Naçi (32.5%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.03.2022)

II. ALPOWER shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 23.07.2010 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër regjistrimi në regjistrin tregtar NIPT L02005012R, me seli në Tiranë, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Nr. 2, kati 4, me administrator Aleksander Naçi dhe ortak te vetem Vasil Naçi (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.03.2022)

III. TIRANA INTERNATIONAL DEVELOPMENT shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 01.12.1998 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J82427007R, me adresë në Tiranë, njësia bashkiake nr. 5, rruga Sami Frashëri, nr. 56, shkalla F, kati 1, zyra 2, nr. Pasurie 7/630-N30, (pjesa prej 71.5 m), zona kadastrale 8270, me administrator dhe ortak te vetem Behar Male (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.03.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 17.03.2021,terhequr nga QKB ne daten 23.03.2022, Pronar perfitues te shoqerise jane:

Vasil Naçi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1969, pronar perfitues per 35.25% te pronesise nepermjet kapitalit qe zoteron tek AGNA GROUP-shoqeria meme e HIDROBEGAJ. Data e percaktimit si pronar perfitues: 23.07.2014.

Kristo Naçi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1973, pronar perfitues per 27% te pronesise nepermjet kapitalit qe zoteron tek AGNA GROUP-shoqeria meme e HIDROBEGAJ. Data e percaktimit si pronar perfitues: 23.07.2014.

Kosta Sotiri, shtetas shqiptar, i datelindjes 1962, pronar perfitues per 29.25% te pronesise nepermjet kapitalit qe zoteron tek AGNA GROUP-shoqeria meme e HIDROBEGAJ. Data e percaktimit si pronar perfitues: 23.07.2014.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 24.06.2014
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 2.794.366.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj marrëveshje, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues, një tarifë konçesionare për përdorimin e burimit hidrik si pasuri kombëtare, të barabartë me vlerën korresponduese të sasisë prej 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike.
Shënime: Shoqëria HIDROBEGAJ është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare të nënshkruar me datë 24.06.2014, nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive "Alpower", "TIRANA INTERNATIONAL DEVELOPMENT" dhe "AGNA" me Autoritetin Kontraktues Ministria e Energjisë dhe Industrisë, me objekt "Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit Begaj".

Hidrocentrali do të ndërtohet me këto karakteristika të përgjithshme: Fuqi të Instaluar 24 800 kw dhe Prodhim të energjise elektrike 131 000 000 kw/h.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Autostrada Tiranë-Durrës, Kilometri i parë, Godina AGNA Group, Kati i dytë, Zona kadastrale nr.2679, numri i pasurise 122/30

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë konçensionare Nr. 353 Rep. Nr. 186 Kol. datë 24.06.2014
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.03.2022
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 23.03.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.08.2023
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Bilanci Kontabël 2014
Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Bilanci Kontabël 2016
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -22 750,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -287 268,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -24 608,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -52 665,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -355 416,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -376 734,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -1 799 979,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -1 553 150,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani