Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve mbi lumin Shushicë (HEC Drashovicë, HEC Kote, HEC Gjorm dhe HEC Brataj)

SHUSHICA HYDROPOWER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-23 09:29:21

NIPT: L71729019M
Administrator: Ermira Pepaj
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi i Kaskadës së Hidrocentraleve mbi Lumin Shushicë, të tipit BOT, (Ndërto-Opero-Transfero). Prodhimi, transmetimi dhe shitja e energjisë elektrike të prodhuar nga Kaskada e HEC mbi Lumin Shushicë Shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e kaskadës si me sipër gjatë periudhës konçesionare.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: SHUSHICA HYDROPOWER
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 17/05/2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I.TREMA ENGINEERING 2 shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 09.08.2001 sipas ligjit shqiptar, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L71729019M, me adresë në Tiranë, Rruga Bardhok Biba, Old Tirana Building, me administratore Enis Kariqi, Eduart Gjana. Ortak i vetem eshte shoqeria STRABAG AG (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 30.03.2022)

II. GR ALBANIA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08/03/2010 sipas ligjit shqiptar, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L01509004N, me adresë në Tiranë, Rruga Sami Frasheri, Ndertesa Nr. 19, Hyrja Nr. 8, Kodi Postar 1019, me administratore Sonila Gogu dhe Realdo Mansaku. Ortaket e shoqerise jane: Saimir Boka (13%), Gentjan Filaj (35.77%), Henri Aleksi (11.4%), Ahmet BurakGoktepe (5%) dhe Realdo Mansaku (34.83%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 30.03.2022)

III. ALB - STAR shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15.02.1995 sipas ligjit shqiptar, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J62903512W, me adresë në Tirane, Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5, me administrator Edmond Spahiu dhe ortak te vetem shoqerine FINMAN (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 30.03.2022).

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 02.03.2022, terhequr nga QKB ne daten 30.03.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Realdo Mansaku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1987, pronar perfitues pasi zoteron 34.83% te kapitalit te GR ALBANIA-shoqeri meme e SHUSHICA HYDROPOWER. Data e percaktimit si pronar perfitues: 17.05.2017.

Gentjan Filaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1970, pronar perfitues pasi zoteron 35.77% te kapitalit te GR ALBANIA-shoqeri meme e SHUSHICA HYDROPOWER. Data e percaktimit si pronar perfitues: 17.05.2017.

Idajet Ismailaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise MOTUS – zoterues i 57% te kapitalit te FINMAN- ortak i shoqerise Alb – Star - shoqeri meme e SHUSHICA HYDROPOWER. Data e percaktimit si pronar perfitues: 07.02.2022.

Oleg Deripaska, shtetas rus, i datelindjes 1968, pronar perfitues pasi zoteron 25.9% te kapitalit te STRABAG AG- ortak i vetem i shoqerise TREMA ENGINEERING 2 - shoqeri meme e SHUSHICA HYDROPOWER. Data e percaktimit si pronar perfitues: 17.05.2017.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 13.02.2017
Data e Pranimit: 10.03.2017
Data e Nënshkrimit: 14.09.2017
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 2.433.789.054 lekë
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2.1 % të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë, në përpjestim me përqindjen që përfaqëson tarifën konçesionare, nga prodhimi i kësaj energjie elektrike, duke përfshirë por pa u kufizuar në të drejtat që rrjedhin nga reduktimi I karbonit dhe gazrave të tjerë në atmosferë.
Shënime: Shoqëria SHUSHICA HYDROPOWER shpk është një shoqëri konçesionare e krijuar për zbatimin e kontratës konçesionare, të formës BOT (që do të thotë ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të kontratës së konçesionit), të nënshkruar ndërmjet Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë dhe shoqërive Trema Engineering 2 shpk, GR ALBANIA shpk dhe ALB - Star shpk, me objekt si vijon: Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, shfrytëzimin, mirëmbajtjen e Hidrocentraleve dhe transferimin e tyre nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues.

Kaskada e hidrocentraleve mbi lumin Shushicë përbëhet nga HEC Drashovicë, HEC Kote, HEC Gjorm, HEC Brataj, të cilët do të shfrytëzojnë potencialin hidroenergjitik të pellgut ujëmbledhës të lumit Shushicë në Qarkun e Vlorës dhe do të kenë karakteristikat teknike vijuese:

i. Hec Drashovicë me fuqi të instaluar 2300 kw dhe prodhim të energjisë elektrike 9 482 628 kw/h; ii. Hec Kote me fuqi të instaluar 4400 kw dhe prodhim të energjisë elektrike 16 064 295 kw/h; iii. Hec Gjorm me fuqi të instaluar 4000 kw dhe prodhim të energjisë elektrike 15 228 834 kw/h; iv. Hec Brataj me fuqi të instaluar 4200 kw dhe dhe prodhim të energjisë elektrike 16 102 420 kw/h.

Më datë 13.01.2017 është bërë shpallja për dhënien me konçesion të Kaskadës së Hidrocentraleve mbi lumin Shushicë. Më datë 13.02.2017 u mbajt proçedura konkurruese e konçesionit, në të cilën kanë qenë pjesëmarrës operatorë ekonomikë me ofertat përkatëse:

Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “GR Albania” sh.p.k., “Trema Engineering 2” sh.p.k. dhe “Alb – Star” sh.p.k

Më datë 10.03.2017 Ministria e Energjisë dhe Industrisë ka njoftuar fituesin e konçesionit duke lajmëruar se oferta e paraqitur më datë 20 Shkurt 2017, nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “GR Albania” sh.p.k., “Trema Engineering 2” sh.p.k. dhe “Alb – Star” sh.p.k, për marrjen me konçesion te Kaskadës së Hidrocentraleve mbi lumin Shushicë, është pranuar.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr 5, Rruga Sami Frashëri, Ndërtesa 19, Hyrja 8

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrata koncesionare (14.09.2017)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 30.03.2022
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 30.03.2022
Shtojcat e kontrates koncesionare
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.04.2024
Dokumenta Financiare:
Njoftime Prokurime Publike: Dokumentat standarte te dhenies me koncesion te hidrocentralit mbi lumin Shushice (Njoftimi Prokurimi)
Formulari i Njoftimit - Dhenie me koncesion te hidrocentralit Shushice
Kriteret e Kualifikimit per Dhenien me Koncesion (Njoftimi Prokurimi)
Kriteret e Vleresimit per Dhenien me Koncesion (Njoftimi Prokurimi)
Njoftimi I fituesit
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani