Skip to content
Financimi, projektimi, ndertimi, venia ne pune, administrimi, shfrytezimi, mirembajtja e hidrocentraleve mbi lumin Shale dhe transferimi i tyre nga koncesionari tek Autoriteti Kontraktues.

3POWER SHALA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-18 10:13:11

NIPT: L72231039A
Administrator: Ibrahim Mohamad Maki Elfaki; Sinead Marie Heinl
Objekti i Veprimtarisë: Ndertimin e Hidrocentralit mbi Lumin Shale, te tipit BOT, (Nderto-Opero-Transfero); Prodhim, transmetim dhe shitje te energjise elektrike te prodhuar nga HEC-i mbi Lumin Shale Shfrytezimi dhe mirembajtja e kaskades si me siper gjate periudhes koncesionare.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: 3POWER SHALA
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 27.10.2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Irlande, Emiratet e Bashkuara Arabe, Turqi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I.Falak Properties (LL.C) eshte nje shoqeri me seli ne Dubai ne Emiratet e Bashkuara, me adrese P.O box 87, Jumeirah Plaza, Jumeirah, Dubai, me numer regjistrimi 565950, e perfaqesuar nga Z. Wolfgang Heinl. Sipas aktit te themelimit te shoqerise me pergjegjesi te kufizuar “3Power Shala” shpk, date 27.10.2017

II.SHALA ENERGY PLC eshte nje shoqeri me seli ne Dublin ne Republiken e Irlandes, me adrese Main Street Blessington Co. Wicklow, me numer regjistrimi 543390, e perfaqesuar nga Z. Wolfgang Heinl. Sipas aktit te themelimit te shoqerise me pergjegjesi te kufizuar “3Power Shala” shpk, date 27.10.2017

III.ÇINAR-SAN HARFIYAT NAKLIYAT INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI eshte nje shoqeri me seli ne Ankara ne Republiken e Turqise, me adrese ne Baskent San. Sit. Ivedik Osb Mah. Yenimahalle, Ankara, me numer regjistrimi 565950, e perfaqesuar nga Z. Yuksel Cinar. Sipas aktit te themelimit te shoqerise me pergjegjesi te kufizuar “3Power Shala” shpk, date 27.10.2017

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 22.11.2021, eshte depozituar Kërkesa Nr. 15479 Prot, “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore Rajoni Qendror, ku është kërkuar: Vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “3POWER SHALA”SHPK, pajisur me NUIS (NIPT) L72231039A, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

II.Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 04.04.2018
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontrate pune
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 11.239.204.263 leke (pa TVSH)
Kosto Konçesionare: Koncesionari do te paguaje per llogari te Autoritetit Kontraktues nje tarife koncesionare te barabarte me vleren e 2.1% te prodhimit vjetor te energjise elektrike, si dhe te cdo perfitimi tjeter qe koncesionari do te kete, ne perpjesetim me perqindjen qe perfaqeson tarifen koncesionare, nga prodhimi i energjise elektrike, duke perfshire por pa u kufizuar ne te drejtat qe rrjedhin nga reduktimi i karbonit dhe gazrave te tjere ne atmosfere.
Shënime: Me ane te kesaj kontrate, Autoriteti Kontraktues i jep koncesionarit me koncesion te formes B.O.T (Build-Operate-Transfer qe do te thote ndertim, operim dhe transferim i se drejtes se pronesise dhe operimit, ne perfundim te kontrates se koncesionit), te drejta ekskluzive per financimin, projektimin, venien ne pune, administrimin dhe mirembajtjen me koncesion te hidrocentraleve mbi lumin Shale, si dhe transferimin e tyre ne perfundim te kontrates nga koncesionari tek autoriteti kontraktues.

Hidrocentralet mbi Lumin Shale perbehen nga hidrocentralet “Lekaj”, “Breg Lumi” dhe “Vajisht” do te shfrytezojne potencialin hidroenergjetik te pellgut ujembledhes te lumit Shale. Hidrocentralet parashikohet te jene 2 te tipit me derivacion dhe 1 me dige.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kulla II, Kati IX, Zyra A2

Faqja Web:
http://3powershala.com/

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.05.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate koncesioni per ndertimin e hidrocentraleve mbi lumin "Shale", date 04.04.2018
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 18.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -26 263 156,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -21 071 086,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -35 986 786,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani