Skip to content

SUN BEAT SYSTEM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-10 08:08:07
JSON

NIPT: L97019601M
Administrator: Edmond Zalla
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria ka për objekt kryerjen e çdo veprimtarie të lejuar nga ligji dhe/ose pjesëmarrjen në cdo veprim apo aktivitet të ligjshëm që mund të kryejë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e krijuar në bazë të legjislacionit shqiptar.Më konkretisht por pa u kufizuar në to, shoqëria " SUN BEAT SYSTEM "sh.p.k ka për objekt:Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese të energjise elektike fotovoltaike, dhe gjithë llojeve të tjera të prodhimit të energjisë dhe veprave ndihmëse në Zonen e Devollit, Bashkia Bilisht, dhe në gjithë territorin e Shqipërisë. Prodhim Energjie Fotovoltaike, Hidrike, Solare, etj. ShitBlerje Energjie Fotovoltaike, Solare, Hidrike, etj.Import Eksport të të gjitha llojeve të materialeve dhe transport . Aplikimi dhe marrja nga Qeveria Shqiptare apo Institucionet e Shtetit Shqiptar i të gjitha lejeve dhe licencave të cilat mundësojnë zhvillimin e këtij aktiviteti në mënyrë të qetë dhe në përputhje me kuadrin ligjor në Republikën e Shqipërisë. Shoqëria ka të drejtë të ushtrojë cdo lloj aktiviteti të parashikuar nga ligji në përputhje me rregullat e dispozitat në fuqi. Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj në bazë të autorizimeve dhe/ose lejeve përkatëse të lëshuara nga organet kompetente të fushës.
Emërtime të tjera Tregtare: SUN BEAT SYSTEM
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14/08/2019
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 30 000 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me datë 01.03.2022, u lidh marrëveshja siguruese Nr. 958 Rep dhe 714 Kol., midis Raiffeisen Bank sha ( barrëmarrës, dhe shoqëria “ Sun Bear System” shpk ( barrëdhënës), Ilir Shtufi (barrëdhënës), Isuf Berberaj(barrëdhënës), Valentin Berberaj(barrëdhënës), Tomor Nallbati (barrëdhënës), znj. Zariko Nallbati ( barrëdhënës) ku me anë të kësaj marrëveshje z. Ilir Shtufi, z. Isuf Berberaj, z. Tomor Nallbati me kuotat që zotërojnë tek Shoqëria “SUN BEAT SYSTEM” shpk sigurojnë pagesën dhe përmbushjen dhe shlyerjen e të gjitha detyrimeve të siguruara të shoqërisë “SUN BEAT SYSTEM” shpk ndaj barrëmarrësit.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korce Bilisht DEVOLL Rruga e Fshatit Tren Km 1, Parku Fotovoltaik

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit tregtar date 15.11.2019
Statuti I Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Kontratë Shitje Kuotash datë 21.12.2019
Kontratë Shitje Kuotash datë 26.05.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -4 740 014,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -1 330 239,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -318 162,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -111 870,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:3 766 271,00
Punuar Nga : L.Kanani / P. Nikolli