Skip to content
Ndërtim, operim dhe transferim Hec Holta Kabash dhe Holta Porocan

HEC-i KABASH POROCAN
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-02 19:36:17

NIPT: K82403009G
Administrator: Liljana Delia, Domenico Vercelloti
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i vetem i veprimtarise se shoqerise ne perputhje me Kontraten e Konçesionet me Nr.4581 Rep. e Nr.3418 Kol, date 06.10.2008 dote jete :Ndertimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve tek Autoriteti Kontraktues, ku perfshihet financimi, projektimi, ndertimi, venia ne pune, administrimi, mirmbajtja e hidrocentraleve Holta Kabash dhe Holta Proçan si dhe prodhimi, furnizimi, transmetimi, shperndarja, eksportimi dhe shitja e energjise elektrike ne zbatim te kesaj Kontrate Konçesioni.(Nuk lejohet asnje lloj tjeter veprimtarie tregtare , perveç atyre qe ushtrohen ne kuader te kesaj Kontrate).
Emërtime të tjera Tregtare: HEC-i KABASH POROCAN
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 26/11/2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 90 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ERPA INVEST shpk (Ish Fondi Erpa) është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.01.2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër regjistrimi në regjistrin tregtar NIPT L51308018A, me adresë në Tiranë, njësia bashkiake nr. 5, rruga Abdyl Frashëri, EGT Tower, Kati 5, me administrator Nertila Jetishi. Ortaket e shoqerise jane: Giancarlo Fiorani me 2.58% te kapitalit, Lojola Marku me 51.36% te kapitalit, MECAMIDI ITALIA me 1.46% te kapitalit, Adwise Holding LLP me 11% te kapitalit dhe Pariel Invest me 33.61% te kapitalit. ( Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.06.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 28.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 02.06.2022, Pronar perfitues te shoqerise jane:

Paulin Rranzi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1978, pronar perfitues per 33.61% te pronesise. Data e percaktimit si pronar perfitues: 29.01.2016.

Lojola Marku, shtetase shqiptare, i datelindjes 1996, pronar perfitues per 51.36% te pronesise. Data e percaktimit si pronar perfitues: 22.07.2021.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: 1 F/ 1 M
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Leje perdorimi rezerves ujore, baseni Shkumbin -
Çështje Ligjore: I. Me date 14.08.2019, u lidh marreveshja siguruese Nr.7809 Rep., Nr.2538 Kol, lidhur ndermjet Erpa Invest (barrëdhënës) dhe Intesa San Paolo Banka Albania (barrëmarrës), barrëmarrësi në cilësinë e kredidhënësit ka lidhur me kredimarrës: “HEC-i KABASH POROCAN” SHPK ku si objekt i kontratës është krijimi i një barre siguruese mbi 100% të kapitalit themeltar zotëruar nga “Erpa Invest” SHPK pranë shoqërisë “HEC-i KABASH POROCAN” SHPK si dhe çdo të drejtë, interes lidhur me to.

II. Me date 18.12.2020, me ane te Deklarates Noteriale nr.8057 rep., nr. 3094 kol, leshuar nga perfaqesuesit e Intesa San Paolo Banka Albania SHA me ane te se ciles deklarohet se ERPA INVEST SHPK lirohet nga cdo detyrim qe rrjedh nga marreveshja siguruese Nr.7809 Rep, Nr.2538 Kol, date 14.08.2019.

III. Me date 11.05.2021, me ane te Urdhrit Nr.1506 Prot, Nr.196 Dosje, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “KULLOLLI & Co Bailiff” shpk, protokolluar nga QKB me Nr.4840 Prot, date 14.05.2021, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne aktivet qe zoteron pala debitore shoqeria HEC-i KABASH POROCAN me NIPT- K82403009G. Aktivet e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdher te dyte nga ana e jone.

IV. Me date 26.07.2021, me ane te Urdhrit Nr.1538 Prot., Nr.196 Dosje, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “KULLOLLI & Co Bailiff” shpk, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative nga shoqeria HEC-i KABASH POROCAN me NIPT- K82403009G. Vendosur me ane te Urdhrit Nr.1506 Prot., Nr.196 Dosje, date 11.05.2021.

V. Me date 13.01.2022, u lidh marrëveshja siguruese Nr. 302 Rep., Nr. 71 Kol, midis Lojola Marku (pengdhënësi) dhe “DUFERCO ALBANIA” shpk (kreditori pengmarrës) dhe Nr. 307 Rep., Nr. 74 Kol., datë 13.01.2022 midis “HEC-i KABASH POROCAN” shpk (garantuesi) dhe “DUFERCO ALBANIA” shpk (kreditori pengmarrës).
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 06.10.2008- Kontratë konçesionare, 29.03.2012- Shtesë në Kontratën Konçesionare
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 500.000.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Çdo 15 vite konçesionari do të riinvestojë 40% të vlerës së investimit në makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2% të energjisë elektrike të prodhuar në një vit.
Shënime: Shoqëria HEC-i KABASH POROCAN është një shoqëri e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare të nënshkruar me datë 06.10.2008, midis shoqërisë "ATLAS" sha dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, me qëllim: Ndërtimin, operimin dhe transferimin e Hec Holta Kabash dhe Holta Porocan.

Sipas kontratës shtesë të konçensioni si pjesë përbërëse e konçensionit, konçensionari ka të drejtë të përfitojë 12 muaj shtesë afati për vënien në shfrytëzim të hidrocentraleve Holta Kabash dhe Holta Porocan.

Hidrocentralet do të ndërtohen me këto karakteristika të përgjithshme: Hec Holta Kabash me Fuqi të Instaluar 3200 kw dhe Prodhim të energjisë elektrike 14 000 000 kw/h dhe Holta Porocan me Fuqi të Instaluar 1500 kw dhe Prodhim të energjisë elektrike 9 300 000 kw/h.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia bashkiake nr 5, rruga Abdyl Frashëri, pallati 11/1, EGT Tower, kati 5

Adresa:
Elbasan, Porocan, Komuna Porocan, Gramsh

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë konçensionare Nr. 4581 Rep. Nr. 3418 Kol. datë 06.10.2008
Kontratë shtesë Konçesioni për disa ndryshime Nr.215 Rep. Nr. 118 Kol. datë 29.03.2012
Kontratë shitje kuotash Nr. 1446 Rep. Nr. 457 Kol. Datë 13.02.2017
Kontratë shitje kuotash Nr. 6977 Rep. Nr. 2220 Kol. Datë 21.07.2016
Kontratë shitje kuotash Nr. 11755 Rep. Nr. 4187 Kol. Datë 27.09.2012
Kontratë shitblerje me kusht Nr. 4656 Rep. Nr. 1707 Kol. Datë 16.04.2012
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 02.06.2022
Vendimi per rritje kapitali (2014)
Vendimi per rritjen e kapitalit (2009)
Urdher per heqjen e sekuestros konservative date 26.07.2021
Urdher per venien e sekuestros konservative date 11.05.2021
Marreveshje siguruese date 13.01.2022
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 02.06.2022
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Bilanci Kontabël 2008
Bilanci Kontabël 2011
Bilanci Kontabël 2016
Bilanci Kontabël 2015
Bilanci Kontabël 2014
Bilanci Kontabël 2013
Bilanci Kontabël 2012
Bilanci Kontabël 2010
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 21 258 384,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 22 083 072,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -4 514 615,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -434 772,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -521 934,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -359 407,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -669 989,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -2 575 319,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -1 652 822,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -980 316,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -150 497,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:79 360 512,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:95 191 387,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:44 612 420,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2018
2019
2020

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja