Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit "Lengarica".

LENGARICA & ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-30 07:16:30

NIPT: K83026602A
Administrator: Ylli Halili, Jurgen Gaisberger
Objekti i Veprimtarisë: Projektimi, Ndërtimi, Operimi dhe Transferimi i hidrocentralit Langarica tek Autoriteti kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi i energjisë së rinovueshme, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe tregtimi i energjisë së rinovueshme në baze të kontratës së Koncesionit me Autoritetin Kontraktues. Në përputhje me legjislacionin shqiptar, në mënyrë për të arritur qëllimin e lart përmendur, Shoqëria mund: të kryeje çdo veprimtari tregtare, financiare, qiramarrëse, hipotekare dhe barre, që mund të konsiderohet e dobishme ose e nevojshme për të arritur qëllimin e Shoqërisë, me kusht që këto veprimtari të mos kryhen në një mase me të madhe së ajo e përcaktuar me sipër në ketë Statut. Shoqëria kryen çdo aktivitet që bën pjese në qëllimin e saj dhe që ka lidhje me këtë qëllim.
Emërtime të tjera Tregtare: LENGARICA & ENERGY
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 25/06/2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 856 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ENSO HYDRO ENERGJI, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.08.2011 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L12017010Q, me adresë në Tiranë, Rruga “Jul Varibova”, Vila nr. 10, Njësia Bashkiake Nr. 2, me administratorë Ulrike Krapinger dhe Daniela Till. Ortaket e shoqerise jane: enso hydro gmbH (80%) dhe International Finance Corporation (20%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 08.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 23.05.2022, terhequr nga QKB ne daten 30.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Gilbert Frizberg, shtetas austriak, i datelindjes 1956, pronar perfitues per 47.5% te pronesise. Data e percaktimit si pronar perfitues 01.04.2021
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: leje per perdorim te burimit ujor,baseni Vjose -
Çështje Ligjore: I. Më datë 17.04.2014, u nënshkrua marrëveshja e pengut mbi kuotat e zotëruara nga ENSO HYDRO ENERGJI dhe HASI ENERGJI në shoqërinë Lengarica & Energy shpk, në favor të Raiffeisen Bank, GREEN FOR GROWTH FUND, SOUTHEAST EUROPE S.A, SICAV-SIF dhe OESTERREICHISCHE ENTËICKLUNGSBANK AG.

Më datë 2.10.2013, është lidhur marrëveshja e kredisë ndërmjet huamarrësit Lengarica & Energy sh.p.k, GGF dhe OeEB si kredidhënësit fillestarë, Green For Growth Fund, Southeast Europe S.A, SICAV – SIF si agjent i kredisë dhe Raiffeisen Bank si agjent sigurues.

Si kusht paraprak për lëvrimin e kredisë të përcaktuar nëpërmjet marrëveshjes së kredisë, datë 2.10.2013, pengdhënësit do të vendosin një Peng mbi Kolateralin si një garanci për përmbushjen e detyrimeve.

II. Më datë 11.01.2017, me anë të urdhërit Nr. 24 Prot, "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"KREON", u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet e palës debitore "Lengarica & Energy" dhe moskryerjen e asnjë veprimi i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit të debitorit "Lengarica & Energy". Kjo sekuestro u vendos për shkak të detyrimeve të pashlyera të shoqërisë ndaj Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve.

III. Më datë 09.06.2017, me anë të urdhërit Nr. 799 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbarimore KREON, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e shoqërisë “LENGARICA & ENERGY" shpk.

IV. Më datë 27.09.2017, u nënshkrua marrëveshja për barrë siguruese Nr. 2086 Rep., Nr. 576 Kol., ndërmjet barrëdhënësve: Enso Hydro Energji shpk dhe Hasi Energji shpk, dhe barrëmarrësit: Intesa Sanpaolo Bank Albania sh.a.

Barrëmarrësi, në cilësinë e kreditorit dhe Lengarica & Energy shpk, në cilësinë e huamarrësit, kanë nënshkruar kontratën e huasë Nr. 2083 Rep., Nr. 573 Kol, datë 27.09.2017, për një vlerë principali 12.300.000 (dymbëdhjetë milion e treqind mijë) euro.

Barra siguruese vendosit mbi kolateralin:

a) 99.997% të kuotave që Enso Hydro Energji sh.p.k zotëron në shoqërinë Lengarica & Energy sh.p.k
b) 0.0027% të kuotave që Hasi Energji sh.p.k zotëron në shoqërinë Lengarica & Energy sh.p.k.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 17.04.2008 - Kontratë konçesionare, 25.04.2009 - Për disa shtesa dhe ndryshime në kontratën e konçesionit
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 1.908.714.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit është 42% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet në vitin e 15-të dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2.1% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, të cilën Autoriteti Kontraktues ka të drejtë ta shesë për llogari të vet.
Shënime: LENGARICA & ENERGY sh.p.k është një shoqëri e themeluar më datë 25.06.2008 për zbatimin e kotratës konçesionare të datës 17.04.2008, të lidhur ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe shoqërisë HASI ENERGJI sh.p.k, për ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentraleve Lengarica 1 dhe Lengarica 2 tek Autoriteti Kontraktues.

Më datë 25.04.2009, u nënshkrua një marrëveshje për disa shtesa dhe ndryshime në kontratën e konçesionit, sipas së cilës u reduktua numri HEC-eve nga dy hidrocentrale: “Lengarica 1” dhe “Lengarica 2”, që parashikonte projekti i miratuar më parë, në një hidrocentral “Lengarica”.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 2, Rruga" Jul Variboba", Vila nr. 10.

Adresa:
Gjirokastër, Petran, Godina e centralit HEC Lengarica

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (17.04.2008)
Marreveshje per disa shtesa dhe ndryshime per kontraten date 25.04.2009
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 30.05.2022
Vendim I asamblese per rritje kapitali 19.12.2018
Marreveshje barre siguruese 27.09.2017
Marreveshje pengu 17.04.2014
Vendim I asamblese per rritje kapitali 15.04.2013
Vendim I asamblese per rritje kapitali 17.12.2012
Urdher per vendosje sekuestro 11.01.2017
Urdher per heqjen e sekustros 09.06.2017
Anekset e kontrates
Kontrate shit-blerje kuote 17.01.2020
Struktura e kostos se plote te investimit te Hec Lengarica
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 21.05.2022
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate Shitje Kuotash (26.01.2011)
Kontrate Shitje Kuotash (27.11.2012)
Bilanci 2008
Bilanci 2009
Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -130 893 068,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 19 767 375,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 74 627 950,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -180 761 601,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 10 857 846,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -95 596 836,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -46 447 368,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -47 537 721,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -62 663 121,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -26 116 138,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -4 353 384,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:139 974 016,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:224 963 073,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:232 017 020,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:91 610 894,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:365 613 572,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:38 401 955,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 5 535 540,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 851 673,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala