Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Çarshovë

ERMA M.P.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-29 13:35:38

NIPT: K84606001N
Administrator: Maksim Fejzulla
Objekti i Veprimtarisë: Projektim, ndërtim, shfrytëzim dhe transferim i hidrocentralit tek autoriteti kontraktues konform kontratës të lidhur me autoritetin kontraktues. Tregtim i energjisë elektrike. Çdo veprimtari tjetër që nuk ndalohet me ligj. Prodhim i energjisë elektrike. Transmetim i energjisë elektrike. Shpërndarje të energjisë elektrike. Furnizim publik me shumicë të energjisë elektrike. Furnizim publik me pakicë të energjisë elektrike. Furnizim me energji elektrike i klientëve të kualifikuar.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: ERMA M.P.
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 20/09/2008
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 25.01.2012, me anë të urdhërit Nr. 01835 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbaruese private “Shërbimi Përmbarimor ZIG” sh.p.k, u vendos masa e sekuestros konservative në aktivet e palës debitore "Korsel" sh.p.k dhe Z. Maksim Hysen Fejzulla, që zotëron ne shoqëri të regjistruara në regjistrin tregtar. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdheresë të dytë. Sekuestro u vendos për shak të kundravajtjes administrative ndaj kreditorit Drejtoria Rajonale e Inspektoriatit Shtetëror të Punës.

II. Më datë 03.02.2012, me anë të urdhërit Nr. 622-11 Regj, Nr.02846 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbaruese private “Shërbimi Përmbarimor ZIG” sh.p.k, për heqjen e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore "Korsel" sh.p.k dhe Z. Maksim Hysen Fejzulla, që zotëron në shoqëri të regjistruara në regjistrin tregtar.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 23.01.2008
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 83.500.000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit është 50% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje e cila është 24.999.600 lekë. Kjo vlerë do të investohet çdo 15 vjet dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2.5% të prodhimit vjetor të energjisë së prodhuar. Autoritetit Kontraktues ka të drejtë ta shesë këtë energji për llogari të vet.
Shënime: Kontrata e konçesionit është nënshkruar më datë 23.01.2008, ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe shoqërisë “Korsel” sh.p.k (regjistruar si person juridik me vendimin nr. 13999, datë 29.02.1996, të Gjykatës së Rrethit Tiranë) me administrator Z. Maksim Fejzulla, me objekt ndërtim, operim dhe transferim i hidrocentralit Çarshovë tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe termave të kësaj kontrate. Shoqëria konçesionare e themeluar për zbatimin e kësaj kontrate është ERMA M.P sh.p.k me zotërues Maksim Fejzulla dhe Pandi Stefo.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korçë, Leskovik, Çarshovë, në afërsi të rrugës Jorgo Qirici.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë Konçesioni (datë 23.01.2008)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.04.2022
Urdher per heqjen e mases se sekuestros 03.02.2012
Preventiv permbledhes - Investime per ndertimin e Hec Carshove, Rrethi Permet
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 08.04.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 29.03.2024
Dokumenta Financiare: Bilanci 2015
Bilanci 2013
Bilanci 2012
Bilanci 2014
Akti i Themelimit
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 16 704 319,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 13 235 190,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 16 277 543,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 11 823 471,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 26 051 286,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 6 995 199,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 16 774 471,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 21 030 451,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 21 589 816,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 20 620 140,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 20 536 110,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:25 240 226,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:19 519 716,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:22 368 737,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:18 072 826,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:33 497 095,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:11 490 264,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:28 059 320,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:30 052 831,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 31 484 853,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 31 974 326,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 32 161 321,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani