Skip to content
Ndërtim, operim dhe transferim i Hidrocentralit Dragobia

DRAGOBIA ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-08 13:35:07

NIPT: K92025004T
Administrator: Gëzim Pani; Nurije Dinaj
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentralit "Dragobia" tek Autoriteti Kontraktues, (Ministria e Ekonomisë dhe Energjitikës), ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të parashikimeve të Kontratës së Konçesionit.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: DRAGOBIA ENERGY
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 20/08/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 211 220 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: "GENER 2", nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 06/07/2003 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K58615301M, me adrese ne Tirane, Njesia administrative nr.2, Rruga "Papa Gjon Pali II", Ndertesa nr 12, ABA Business Center, me administrator Artila Ulaj dhe Bashkim Ulaj. Ortaket e shoqerise jane: Astrit Ulaj (33%), Bashkim Ulaj (34%) dhe Ahmet Ulaj (33%) (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 13.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 12.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 13.04.2022, Pronare perfitues te shoqerise jane:

Ahmet Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1951, pronar perfitues per 33% te pronesise pasi zoteron 33% te kapitalit te "GENER 2". Data e percaktimit si pronar perfitues: 20.08.2009.

Bashkim Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 34% te pronesise pasi zoteron 34% te kapitalit te "GENER 2". Data e percaktimit si pronar perfitues: 20.08.2009.

Astrit Ulaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues per 33% te pronesise pasi zoteron 33% te kapitalit te "GENER 2". Data e percaktimit si pronar perfitues: 20.08.2009.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull, Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I.Me date 14.10.2023, eshte depozituar Marreveshja Siguruese Nr. 6100 Rep., Nr.2928 Kol.., lidhur midis GENER 2 SHPK (Barredhenes) dhe Banka Amerikane e Investimeve SHA, Banka e Tiranës SHA, Union Bank SHA (Barremarres/Kredidhenes) me objekt vendosje barre mbi 100% te kuotave dhe te drejtave ne lidhje me to qe zoteron GENER 2 ne shoqerine DRAGOBIA ENERGY shpk .

II. Me date 18.03.2024, eshte depozituar Marreveshja Siguruese Nr. 1420 Rep., Nr.837 Kol.., lidhur midis GENER 2 SHPK (Barredhenes) dhe Banka Amerikane e Investimeve SHA, Banka e Tiranës SHA, Union Bank SHA (Barremarres/Kredidhenes) me objekt vendosje barre mbi 100% te kuotave dhe te drejtave ne lidhje me to qe zoteron GENER 2 ne kapitalin e shoqerise DRAGOBIA ENERGY shpk.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 27.07.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 2.404.858.492 lekë
Vlera e Riinvestimit: Konçesionari do të riinvestojë në makineri dhe pajisje 100% të vlerës së investimit për gjithë periudhën e konçesionit. Kjo vlerë do të investohet çdo 15 vjet sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet t'i japë Autoritetit Kontraktues pa pagesë 4.5%, të prodhimit të energjisë elektrike.
Shënime: DRAGOBIA ENERGY është një shoqëri konçesionare e themeluar për zbatimin e kontratës së konçesionit të datës 27.07.2009 të lidhur ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe shoqërisë "Gener 2" shpk. Objekti i konçesionit është: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit "Dragobia" dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës nga konçesionari tek autoriteti kontraktues, konform kushteve të kësaj kontrate.
Hidrocentrali "Dragobia" do të ndërtohet në Lumin e Valbonës, rrethi Tropojë, me këto karakteristika: Fuqia e Instaluar 22760 kW dhe prodhimi vjetor i energjisë elektrike 116.014.456 kWh.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 2, Rruga Papa Gjon Pali II , Ndërtesë nr. 12, ABA Business Center, Kati I 7 teknik, Kodi Postar 1010

Adresa:
Kukes, Margegaj, DRAGOBI Fshati Dragobi, Ndërtimi i Hidrocentralit “Dragobia”, me Leje Ndërtimi Nr.446/9

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë Konçesionare Nr. 3251 Rep, Nr 690 Kol, datë 27.07.2009
Vendim i Këshillit të Ministrave Nr 753, datë 07.11.2007
Akti i themelimit të shoqërisë Dragobia, datë 20.08.2009
Ektrakt historik i regjistrit tregtar 13.04.2022
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 13.04.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 14.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.04.2024
Marreveshje Siguruese date 18.03.2024
Vendim i Ortakut te vetem date 21.08.2023
Raport i Ekspertit Kontabel date 15.06.2023
Dokumenta Financiare: Bilanci Kontabël 2014
Pasqyra Financiare 2011
Bilanci Kontabël 2015
Bilanci Kontabël 2010
Bilanci Kontabël 2016
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 253 341 012,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -2 227 481,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -1 322 221,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -116 196,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -23 559,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 9 249 100,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -2 100 705,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:628 765 376,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:37 667 956,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani