Skip to content
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Meshanik dhe Guvë.

GUSMARI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-24 15:58:12

NIPT: K99411501E
Administrator: Siri Sinani
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim dhe shfrytëzim të hidrocentraleve "Meshanik" dhe "Guvë", sipas kontratës konçensionare Nr. 2320 Rep dhe Nr. 289 Kol datë 14 Korrik 2009 të lidhur me Ministrinë e Ekonomisë dhe Energjitikës, rrethi Tepelenë. Shoqëria mund të ushtroje gjithashtu dhe aktivitete të tjera ndihmëse në përputhje me legjislacionin në fuqi për arritjen e objektivave të saj kryesore në lidhje me zbatimin e kontratës Nr. 2320 Rep Nr. 289 Kol datë 14 Korrik 2009.
Emërtime të tjera Tregtare: GUSMARI
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 10/08/2009
Rrethi: Gjirokastër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 14.07.2009- Kontratë Konçesioni, 31.07.2013- Shtesë Kontrate Konçesioni
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 216.152.500 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj marrëveshje, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2% të energjisë elektrike të prodhuar në një vit.
Shënime: Shoqëria GUSMARI është një shoqëri e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 14.07.2009, të nënshkruar midis shoqërive "DRINI 2000", "JUNDRIT", "BOKA-AXH" dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës me qëllim: Ndërtimin, operimin, transferimin e Hidrocentraleve Meshanik dhe Guvë. Hidrocentrali Meshanik shfrytëzon rrjedhën në fillim të lumit të Madh me tre vepra marrje, në përrenjtë Lajthizë, Sharovë dhe Baxho. Hidrocentrali Meshanik do të shfrytëzojë objektet ekzistuese, derivacionin dhe rezervuarin e Nivicës. Hidrocentrali i Guvës shfrytëzon rrjedhën e përroit të Madh, rrjedhën e përroit të Miroxixës, përroit të Valeve, përroit të Kozicës, përroit të Zeqos, përroit të Poporavës dhe Kadenes.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Gjirokastër, Kurvelesh, GUSMAR, Fshati Gusmar, Rruga kryesore, Banesa nr.27

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë Konçesionare Nr. 2320 Rep. Nr. 289 Kol datë 14.07.2009
Shtesë kontrate konçesioni për disa ndryshime Nr. 9299 Rep. Nr. 2958 Kol. datë 31.07.2013
Vendim i asamblesë së ortakëve Nr. 3 datë 29.04.2014
Vendim i asamblesë së ortakëve Nr. 6 datë 24.05.2013
Vendim i asamblesë së ortakëve Nr. 5 datë 10.05.2013
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 24.03.2022
Kontrate dhurimi e pjeseve te kapitalit (2013)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Bilanci Kontabël 2011
Bilanci Kontabël 2016
Bilanci Kontabël 2013
Bilanci Kontabël 2012
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -1 508 570,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -1 364 183,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -258 965,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -307 145,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -1 065 478,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 202 901,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 366 477,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -237 061,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 504 916,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -1 422 494,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -469 803,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 27 812 383,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 9 732 090,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala