Skip to content
Financimi, ngritja dhe operimi i shërbimit të skanimit të konteinerve e automjeteve të tjera në Republikën e Shqipërisë.

S2 ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-03 13:10:11

NIPT: L31722010Q
Administrator: Jonathan Fleming
Objekti i Veprimtarisë: Zbatimi i marrëveshjes së konçesionit si dhe çdo aktivitet tjetër lidhur me çështjen ose i kërkuar për të realizuar zbatimin e marrëveshjes. Shoqëria ka të drejtën të kryejë çdo transaksion si veprimtari tregtare, financiare, qiradhënie, qiramarrje ose pengu që mund të konsiderohet i dobishëm ose i nevojshëm për arritjen e objektit të shoqërisë.
-------------
Kategoria: Sektori Tatimor dhe Doganor
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: S2 Albania
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 19/03/2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: USA (Kaliforni); Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. RAPISCAN SYSTEMS, INC (Ish Rapiscan Security Products U.S.A INC), një shoqëri e regjistruar më datë 19.01.1993, qe funksionon sipas legjislacionit se Kalifornise me numër regjistrimi 1841134, me adrese ne 2805 COLUMBIA STREET TORRANCE, CA 90503, SHBA, me drejtore Deepak Chopra, Alan Edrick dhe Victor Sze (Sipas te dhenave te Regjistrit Tregtar te Kalifornise deri ne daten 12.01.2023)

II. ICMS është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 27.06.2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi NIPT K81902014E, me seli në Tiranë, Rruga Qemal Stafa, Nr. 51, me administrator dhe ortak te vetem Olti Peçini (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.02.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues date 17.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 18.02.2023, pronaret perfitues te shoqerise S2 ALBANIA jane:

Olti Peçini, shtetas shqiptar, i datelindjes 1977, pronar perfitues per 43% te pronesise se S2 ALBANIA pasi zoteron ICMS shpk (shoqeri meme e S2 Albania) qe nga data 19.09.2013

Për Rapiscan Systems, Regjistri i Pronarëve Përfitues nuk jep të dhëna mbi pronësinë: Jonathan Jay Fleming, shtetas amerikan i datelindjes 1966, mban pozicionin e drejtuesit me te larte te subjektit raportues qe nga data 22.05.2013.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 10.04.2013 -Kontrata Konçesionare
09.07.2015 - Për Amendimin e Marrëveshjes së Konçesionit
29.10.2015 - Për një shtesë në ligjin nr. 74/2015 dhe për ndryshimin e Marrëveshjes së Kontratës së Konçesionit
Kohëzgjatja(vjet): 15
Lloji i Kontratës: Kontratë Shërbimesh
Fusha e Veprimtarisë: Kontroll Fiskal
Vlera e Investimit(Lekë): 26500000 USD
Kosto Konçesionare: Konçesionari do ti paguajë Autoritetit Kontraktues një tarifë mujore konçesioni të llogaritur në 2% të tarifës së shërbimit të vendit, të pagueshme sipas nenit 10.1.1, pa TVSH. Kjo tarifë konçensionare do të mbahet nga tarifa e shërbimit të vendit që i paguhet S2 nga Autoriteti Kontraktues.
Çmimi i Shërbimit: I. Tarifa e shërbimit të skanimit për deklaratat doganore, me vlerë nën ose të barabartë me 1 000 (një mijë) euro, do të jetë 5 (pesë) euro për deklaratë doganore ose vlera përkatëse në lekë, konvertuar sipas procedurave doganore.

II. Tarifa e shërbimit të skanimit për deklaratat doganore, me vlerë më të madhe se 1 000 (një mijë) euro, do të jetë 22 (njëzet e dy) euro për deklaratë doganore ose vlera përkatëse në lekë, konvertuar sipas procedurave doganore.

III. Shërbimi i skanimit të kontejnerëve dhe automjeteve të tjera trajtohet si furnizim i tatueshëm me TVSH me shkallë tatimore 0 (zero).

IV. Të ardhurat e mbledhura nga tarifa, sipas këtij neni, derdhen në Buxhetin e Shtetit.
Shënime: I. Shoqëria S2 Albania është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e marrvëshjes konçesionare te nënshkruar më datë 10.04.2013, midis Ministrisë së Financave dhe ortakut themelues shoqërisë Rapiscan Inc. Në vitin 2013 është shtuar dhe ortaku ICMS.

II. Me date 01.03.2031, me ane te Ligjit Nr 27/2021 u miratua marreveshja marrëveshja ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si autoritet kontraktues, dhe shoqërive “S2 Albania”, sh.p.k., dhe “Rapiscan Systems”, INC, “Për një ndryshim në marrëveshjen e koncesionit për financimin, ngritjen dhe operimin e shërbimit të skanimit të kontejnerëve e automjeteve të tjera në Republikën e Shqipërisë, miratuar me ligjin nr.123/2013”, të ndryshuar
Sipas kesaj marreveshje, Autoriteti Kontraktor bie doakord se S2 do t’i lejoje Autoritetit shtyrjen me 100% te pageses se cdo kesti mujor te tarifes se sherbimit te seciles pke operimi per muajt shtator, tetor, nentor nga tarifa vjetore e sherbimeve te pikes se operimit per vitin 2020.
Gjithashtu, palet bien dakord te shtyjne shlyerjen e detyrimit te mbetur nga kesti i muajit gusht per tarifen e sherbimit te nje pke operimi, aktualisht ne vleren e papaguar 211.970 euro, nga e cila pas zbritjes se vleres se koncesionit prej 2%, detyrimi i mbetur rezulton ne vleren 207.731 euro.
Pagesa e shtyre ne masen 100% te kesteve per periudhen e shtyrjes se bashku me kestin e prapambetur te Gushtit do te shlyhen duke filluar nga data 1 janar deri me 31 dhjetor 2020.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Financave
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Rruga dytësore Tiranë-Durrës, km 9, godina me nr pasurie 83/7/3, zona kadastrale 2105

Adresa:
Durrës, Vendi i Skanimit të kamionëve tek vendparkimi i kamionëve, Autoriteti Portual
Durrës, Kukës, Sheshi i Skanimit, Pika Doganore Morinë.
Korçë, Pogradec, Sheshi i Skanimit, Pika Doganore Qafë-Thanë
Korçë, sheshi i skanimit, pika doganore në Kapshtice
Gjirokastër, Sheshi i Skanimit, Pika Doganore Kakavijë
Tirane, Rruga"Papa Gjon Pali i II-te", Ndertesa nr. 12, ABA Business Center, Kati. 13, Zyra nr. 1302, Tirana, Albania

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrata e Koncesionarit 10.04.2013
LIGJ Nr. 74/2015 Për ndryshimin e Marrëveshjes së Konçesionit
LIGJ Nr. 118/2015 Per nje shtese ne ligjin NR. 74/2015, "Për ndryshimin e Marrëveshjes së Konçesionit"
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.02.2023
Te dhenat e regjistrit tregtar te Kalifornise per ortakun Rapiscan Systems Inc, date 12.01.2023
Akti i themelimit te ortakut Rapiscan Systems Inc
LIGJ Nr. 27/2021, date 01.03.2021, “Për miratimin e marrëveshjes “Për një ndryshim në marrëveshjen e koncesionit për skanimin e kontejnerëve e automjeteve të tjera në Republikën e Shqipërisë"
Marreveshje per amendimin e marreveshjes se koncesionit
RAPORT PËR PROJEKTLIGJIN “PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET MINISTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISË, SI AUTORITET KONTRAKTUES, DHE SHOQËRIVE “S2 ALBANIA”, SH.P.K., DHE “RAPISCAN SYSTEMS”, INC, “PËR NJË NDRYSHIM NË MARRËVESHJEN E KONCESIONIT
RELACION PËR PROJEKTLIGJIN “PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET MINISTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISË, SI AUTORITET KONTRAKTUES, DHE SHOQËRIVE “S2 ALBANIA”, SH.P.K., DHE “RAPISCAN SYSTEMS”, INC, “PËR NJË NDRYSHIM NË MARRËVESHJEN E KONCESIONIT
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 18.02.2023
Marreveshje bashkimi e Rapiscan Systems Inc me Rapiscan Security Products Inc, date 16.01.2009
Te dhenat e regjistrit tregtar te Kalifornise per S2 Global, date 02.03.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 18.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.04.2024
Dokumenta Financiare: Bilanci 2013
Pasqyrat Finaciare 2014
Pasqyrat Finaciare 2015
Transferim i kuotave te kapitalit
Akt Themelimi i shoqerise S2 ALBANIA
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Shpenzime Buxhetore 2019-2021
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 256 276 562,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 173 653 409,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 301 619 311,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 274 718 389,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 224 057 153,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 261 022 457,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 157 138 379,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -2 368 418,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -111 821 506,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -18 556,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:1 615 785 427,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 613 921 599,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 578 319 002,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 526 052 364,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 532 302 532,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 573 178 834,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 530 371 660,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:152 367 954,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani