Skip to content
Menaxhimi dhe zhvillimi teknologjik i prodhimit të fidanëve pyjor/arror në Fidanishten Shtetërore të Cërrikut, Elbasan

ALMEX GREENWOOD
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-18 11:52:21

NIPT: L43324202R
Administrator: Erald Çeku
Objekti i Veprimtarisë: Realizimi i konçesionit/partneritetit publik-privat në lidhje me "Menaxhimin dhe zhvillimin teknologjik të prodhimit të fidanëve pyjor/arror në fidanishten shtetërore, Cërrik, Elbasan", si rezultat i proçedurës konkurruese të datës 01.09.2014 me Autoritet Kontraktor - Ministria e Mjedisit.
-------------
Kategoria: Sektori i Mjedisit
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: Almex Greenwood
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 23/09/2014
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: AL-MEXWOOD shpk është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.04.2004 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi (NIPT) K36603807B, me seli në Elbasan, Pishaj, Çekin, Fshati Çekin, rruga nacionale Gramsh-Elbasan, ndërtesë private, zona kadastrale nr. 1362, nr. Pasurie 6/76 pranë Uzinës, me administrator Arbër Zaimi. Ortak te vetem Eral Myftaraj. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.03.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 04.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 18.03.2023, Pronaret perfitues te subjektit ALMEX GREENWOOD zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Eral Myftaraj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1975, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi eshte zoterues i AL-MEXWOOD. Data e percaktimit si pronar perfitues: 24.09.2014.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 07.10.2014
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë Pune
Fusha e Veprimtarisë: Mjedis
Vlera e Investimit(Lekë): 49660000 lekë
Kosto Konçesionare: Konçesionari do ti paguajë Autoritetit Kontraktues nje tarifë prej 2% të xhiros vjetore bazuar në Bilancin Vjetor të miratuar nga eksperti kontabël për çdo vit financiar.
Shënime: Ndëtim - shfrytëzim dhe transferim i pronësisë së fidanishtes. Menaxhimi dhe zhvillimi teknologjik i prodhimit të fidanëve pyjor/arror në fidanishten shtetërore të Cërrikut, Elbasan, përcaktimi i tërësisë së të drejtave dhe detyrimeve të Autoritetit Kontraktues dhe konçesionarit si dhe i shërbimeve, detyrimeve që lidhen me ekzekutimin,mbikqyrjen dhe administrimin e Kontratës së Konçesionit.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Mjedisit
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Cerrik, Lagjja Fidanishte, Rruga e Lumit, Godinë 1 - katëshe, nr.1

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate Koncesionare (07.10.2014)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.03.2023
Aneksi 1 i kontrates se koncesionit
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 18.03.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve 2015
Bilanci Kontabël 2014
Akt Themelimi i shoqerise ALMEX GREENWOOD
Bilanci 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyrat Financiare viti 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 2 499 569,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 1 939 657,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 194 528,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 509 928,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 815 575,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 805 548,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 606 126,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -2 493 332,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -102 696,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:24 016 784,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:20 262 723,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:15 557 323,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:19 190 618,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:14 075 225,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:21 409 305,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:9 089 678,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


VILDRI
Tirane
HIDROALBANIA ENERGJI
Kukës
HOXHA-L-ENEREGY
Elbasan
AGROTAL2
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani