Skip to content
Financimin, projektimin, ndertimin, venien ne pune, operimin, administrimin, mirembajtjen e Hidrocentralit OSOJE

OSOJA HPP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-17 13:34:38

NIPT: L83719003E
Administrator: Llazi Spahiu
Objekti i Veprimtarisë: Financimin, projektimin, ndertimin, venien ne pune, operimin, administrimin, mirembajtjen e Hidrocentralit OSOJE, sipas Kontrates Per Ndertimin, Shfrytezimin dhe Administrimin e Hidrocentralit OSOJE, me Kapacitet Prodhues 1,952Mw, ne Lumin e Osojes, Dege e Lumit Devoll, ne Bashkine Maliq, Qarku Korce, me Nr. 1755 Rep., Nr. 776/3 Kol, date 25.07.2017, nenshkruar ndermjet Ministrise se Energjise dhe Industrise dhe shoqerive "FAVINA" sh.p.k., "FAVINA 1" sh.p.k. dhe ."OSOJAENERGY" sh.p.k.
Emërtime të tjera Tregtare: OSOJA HPP
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 17/01/2018
Rrethi: Korce
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: 1. FAVINA SHPK, një shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.04.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J64104078V, me adresë në Korçë, Lagjia 18, Rruga Anastas Lakce, Kompleksi Favina, Godina 5, me administrator Viktor Qylafi. Ortaket e shoqerise jane: Adnan Qylafi (50%) dhe Viktor Qylafi (50%). Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.09.2022

II. FAVINA.1. SH.P.K është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 14.10.2005 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K54624001I, me adresë në Korçë, Vithkuq, Hidrocentrali Vithkuq, me administrator Viktor Qylafi, Ortaket e shoqerise jane Adnan Qylafi me 50% te kapitalit dhe Viktor Qylafi me 50% te kapitalit. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.09.2022

III. OSOJA – ENERGY, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 27.05.2013 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L34131001E, me adresë në Korçë, Moglicë, Osojë, Objekt privat, në periferi në fshatit, me administrator dhe ortak te vetem Henri Aleksi. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.09.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 28.06.2021, terhequr nga QKB date 03.09.2022, Pronaret perfitues te subjektit OSOJA HPP, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Adnan Qylafi , shtetas shqiptar, i datelindjes 1966, pronar perfitues per 40% te kapitalit, pasi zoteron 50% te kapitalit te shoqerise meme FAVINA SHPK (e cila eshte zotëruese e shoqërisë OSOJA HPP me 50% te kapitalit) dhe 50% te shoqërisë meme FAVINA.1. SH.P.K(e cila eshte zotëruese e shoqërisë OSOJA HPP me 30% te kapitalit) . Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 17.01.2018.

Viktor Qylafi , shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 40% te kapitalit, pasi zoteron 50% te kapitalit te shoqerise meme FAVINA SHPK (e cila eshte zotëruese e shoqërisë OSOJA HPP me 50% te kapitalit) dhe 50% te shoqërisë meme FAVINA.1. SH.P.K(e cila eshte zotëruese e shoqërisë OSOJA HPP me 30% te kapitalit) . Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 17.01.2018.

Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korce, Moglice, Osoje, Hidrocentrali Osoje, Zona Kadastrale 2843, Nr. Pasurie 163/7, Bashkia Maliq

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 03.09.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 03.09.2022
Vendim Nr. 569, date 24.06.2015 per Miratimin e Bonusit ne Proceduren Perzgjedhese Konkurruese qe i jepet shoqerise per dhenien me koncesion te Hidrocentralit "Osoje" (Njoftim)
VENDIM Nr. 822, datë 7.10.2015 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE TË NDËRTIMIT TË KAPACITETEVE TË REJA PRODHUESE TË ENERGJISË ELEKTRIKE, QË NUK JANË OBJEKT KONCESIONI
VENDIM Nr. 228, datë 26.10.2018 MBI LICENCIMIN E SHOQËRISË “OSOJA HPP” SHPK, NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “OSOJË”, ME FUQI TË INSTALUAR 1952 kw, NË ZONËN E MOGLICËS, KORÇË (LUMI OSOJË)
VENDIM Nr. 56, datë 26.3.2020 MBI NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E BORDIT TË ERE-s, NR. 228, DATË 26.10.2018, PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “OSOJA HPP” SHPK, NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKRIKE NGA HEC “OSOJE” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1952 kw, NË ZONËN E MOGLICËS –KORÇË (LUMI OSOJË)
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 31 038 300,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 23 530 226,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -12 296 673,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:71 047 434,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:81 554 846,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:49 157 920,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Baja/L.Kanani