Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve Rapun 1, Rapun 2

C & S Construction Energy
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-03-28 10:59:04

Tax Registration Number: K81914029T
Administrator: Arjan Çukaj
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Rapuni 1" dhe "Rapuni 2" tek autoriteti kontraktues, ku përfshihet financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës së konçesionit.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: C & S Construction Energy
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 09/07/2008
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: C & S CONSTRUCTION, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 19.02.2002 sipas ligjeve të Republikës të Shqipërisë, me numër identifikimi NIPT K34107805J, me adresë në Vlorë, Sarandë, Lagjia 1, me administrator Ferid Sukaj. Ortaket themelues te shoqerise jane: Arjan Çukaj (50%) dhe Ferid Sukaj (50%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 20.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, terhequr nga QKB ne daten 24.03.2021, Pronar perfitues te shoqerise jane:

Arjan Çukaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1969, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 50% te kapitalit te C & S CONSTRUCTION. Data e percaktimit si pronar perfitues: 14.07.2008.

Ferid Suka, shtetas shqiptar, i datelindjes 1968, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 50% te kapitalit te C & S CONSTRUCTION. Data e percaktimit si pronar perfitues: 14.07.2008.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): LM - License per Prodhimin e Energjise Elektrike
Legal Cases: I. Më datë 22.10.2014, me anë të shkresës Nr.78243/22 Prot, të Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë, u vendos të mos lejohen të kryhen tjetërsime mbi titujt e pronësisë deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.

II. Më datë 16.01.2015, me anë të kërkesës Nr. 56 Prot., ardhur nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, Dega Pogradec, u kërkua vendosja e masës së sekuestros ekzekutive mbi aktivitetet e subjektit, i cili është debitor për detyrime doganore plus dhe kamatvonesat e llogaritura deri në momentin e përmbushjes së detyrimit doganor.

III. Më datë 16.10.2017, me anë të urdhërit Nr. 10126/1 Prot, lëshuar nga Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj, është urdhëruar të hiqet masa e sigurise e vendosur me shkresën Nr. 78243/22 Prot datë 04.11.2014.

IV. Me date 01.08.2018, u lidh Kontrata e Kredise Bankare Nr. 1836 Rep., Nr.652 Kol, lidhur midis shoqerise C & S Construction Energy shpk , Arjan Çukaj dhe Ferid Sukaj (Kredimarres) dhe Banka NBG Albania SHA (Kredidhenes). Shuma e limitit te kredise se akorduar: Kredi me afat ne monedhen leke, e perllogaritur ne vleren ekuivalente te shumes prej 1.500.000 (nje milion e peseqind mije) euro. Me date 24.12.2020, u nenshkrua shtesa e kontrates per disa ndryshime ne Kontraten e Kredise Bankare date 01.08.2018 Nr. 1836 Rep, Nr.652 Kol, lidhur midis shoqerise C & S Construction Energy, Arjan Çukaj dhe Ferid Sukaj (Kredimarres) dhe Banka Banka Amerikane e Investimeve SHA (Kredidhenes). Me date 01.08.2018, u lidh marreveshja siguruese Nr.1739/2, date Nr. 1838 Rep, Nr.654 Kol, lidhur midis shoqerise C & S Construction Energy shpk, Arjan Çukaj dhe Ferid Sukaj (Barredhenes) dhe Banka NBG Albania SHA (Barremarres).

V. Me date 13.06.2022, eshte depozituar shkresa, Nr. 15306 Prot., e Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve, Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara, Rajoni Qendror ku është vendosur masa e sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “C & S Construction Energy” shpk, me NIPT K81914029T, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

VI. Me date 21.03.2023, eshte depozituar kërkesa Nr. 10912 Prot, Tiranë, lëshuar nga Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara Rajoni Qendror, ku është kërkuar: Lirim nga barra siguruese mbi titujt e pronësisë, mbi tatimpaguesin “ C & S Construction Energy”, SHPK pajisur me NUIS (Nipt)- K81914029T,vendosur me shkresën Nr. 15306 Prot, datë 13.06.2022.
Changes
Date of signing: 12.05.2008
Contract Duration: 35
Term of Contract: Kontratë për punë publike
Type of Activity: Energji ose Gaz
Value of Investment: 6140000 euro
Value of Re-Investment: Çdo 15 vjet konçesionari do te riinvestojë 40% të vlerës së investimit për makinerite dhe pajisjet, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Concessionary Cost: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontarktues një tarifë konçesionare të barabartë me 2% të të ardhurave neto nga prodhimi i energjisë dhe çdo lloj përfitimi që konçesionari ka të drejtë të raportojë në përqindjen që përfaqëson tarifën konçesionare.
Shënime: C & S Construction Energy shpk është një shoqëri konçesionare e krijuar për zbatimin e kontratës së konçesionit të lidhur ndërmjet shoqërisë C & S Construction dhe Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës (Autoriteti Kontraktues), me objekt: "Ndërtimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentraleve Rapun 1, Rapun 2 te Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës së konçesionit".

Hidrocentralet “Rapun 1” dhe “Rapun 2” do të ndërtohen në rrjedhën e përroit Rapun, në Rrethin Librazhd, me këto karakteristika:

“Rapun 1” me fuqi të instaluar 4.1 MW dhe prodhim të energjisë elektrike 20961 MWh.

“Rapun 2” me fuqi të instaluar 4.15 MW dhe prodhim të energjisë elektrike 23693 MWh.
Contracting Authority: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Zenel Baboçi, Pallati Ferrari

Address:
Elbasan, Qender Librazhd, Dorëz, Komuna Qendër, Fshati Dorëz, Librazhd

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kerkese per heqjen e mases se sigurimit te detyrimit tatimor 16.10.2017
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 20.04.2022
Akti I themelimit
Kontrate koncesionare, date 12.05.2008
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 20.04.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 14.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 28.03.2024
Financial Documents: Pasqyra financiare 2009
Pasqyra financiare 2010
Pasqyra financiare 2012
Pasqyra financiare 2008
Pasqyra financiare 2013
Pasqyra financiare 2014
Pasqyra financiare 2015
Pasqyra financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Public Procurement Notices:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 177 592 701,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 125 957 664,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 89 644 410,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 24 973 942,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 33 125 200,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 6 816 530,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 12 050 135,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 28 275 204,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 85 745 869,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 17 211 435,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 477 629,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 1 507 499,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 4 486 753,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 28 628 421,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: -56 443,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:251 182 216,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:245 327 771,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:249 687 938,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:222 221 635,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:346 714 576,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:157 689 632,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:222 516 013,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:264 549 817,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 302 862 870,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 170 940 107,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 29 500 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 17 116 462,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 10 765 956,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 53 535 730,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Other Concessions


AAE SUHA
Tiranë
ORENJA POWER
Elbasan
BEKIM ENERGJITIK
Shkodër
Begem Energji
Diber
Worked By : A.Lala/L.Kanani