Skip to content

C & S CONSTRUCTION Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-03-28 11:08:42
JSON

Tax Registration Number: K34107805J
Administrators: Ferid Sukaj
Scope: Aktivitet ndërtues dhe projektues. Për zbatim; punime dheu, sistemime taracime terrenesh etj, prodhim materiale inerte, prodhim elemente të parafabrikuara. Ndërtime civile ekonomike, ndërtim rruge kat. IV, V. Ndërtim vepra arti të vogla deri 6 m etj. Për projektim; Plane rregulluese qytetesh, fshatrash e qendrash të banuara, studime pjesore urbanistike, plan vendosje objekte të veçanta etj. Tregtim me shumicë dhe pakicë i mallrave ushqimore, industriale elektrike etj.
Other Trade Names: C & S CONSTRUCTION
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 19/02/2002
District: Sarandë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 40 000 000,00
Shares: 40 000
Child Company: C & S Construction Energy, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 09.07.2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT K81914029T, me adresë në Tiranë, Rruga Zenel Baboçi, Pallati Ferrari, me administrator Arjan Çukaj. C & S CONSTRUCTION zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 20.04.2022).
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): Leje per perdorim rezerves ujore, baseni Shkumbin -
Legal Cases: I. Më datë 01.02.2016, me anë të urdhërit Nr. 31349 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbarimore gjyqësore private "ARB" Sh.p.k, u vendos masa e sekuestros konservative në kuotat e shoqërisë "C & S Construction" Sh.p.k dhe moskryerja e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar.

II. Më datë 05.04.2016, me anë të vendimit Nr. 9/349 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore gjyqësore private "ARB" Sh.p.k, u hoq sekuestro konservative, e vendosur me Urdhërin për Vënien e Sekuestros Konservative Nr. 3/349 Prot. datë 01.02.2016.

III. Me date 01.08.2018, u lidh Kontrata e Kredise Bankare Nr. 1836 Rep., Nr.652 Kol, lidhur midis shoqerise C & S Construction Energy shpk , Arjan Çukaj dhe Ferid Sukaj (Kredimarres) dhe Banka NBG Albania SHA (Kredidhenes). Shuma e limitit te kredise se akorduar: Kredi me afat ne monedhen leke, e perllogaritur ne vleren ekuivalente te shumes prej 1.500.000 (nje milion e peseqind mije) euro. Me date 24.12.2020, u nenshkrua shtesa e kontrates per disa ndryshime ne Kontraten e Kredise Bankare date 01.08.2018 Nr. 1836 Rep, Nr.652 Kol, lidhur midis shoqerise C & S Construction Energy, Arjan Çukaj dhe Ferid Sukaj (Kredimarres) dhe Banka Banka Amerikane e Investimeve SHA (Kredidhenes). Me date 01.08.2018, u lidh marreveshja siguruese Nr.1739/2, date Nr. 1838 Rep, Nr.654 Kol, lidhur midis shoqerise C & S Construction Energy shpk, Arjan Çukaj dhe Ferid Sukaj (Barredhenes) dhe Banka NBG Albania SHA (Barremarres).
Changes
Address:

Seat:
Vlorë, Sarandë, Lagjia 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar 20.04.2022
Kontrate per transferimin e pjeseve 16.01.2005
Vendim per pushimin e urdherit te ekzekutimit 11.04.2016
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 28.03.2024
Financial Documents: Akti I Themelimit dhe statuti I shoqerise
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 31 605 340,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 12 593 214,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 2 710 799,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 1 421 102,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 10 864 834,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 37 391 271,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 1 076 518,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 344 347,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 5 493 674,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 50 161 649,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 5 601 665,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:93 063 452,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:37 529 440,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:9 539 333,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:7 930 340,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:49 419 765,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:127 799 791,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 258 123,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:42 329 109,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 59 687 705,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 457 486 860,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 109 969 645,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani