Skip to content

HYDRO-PROJECT Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-05-17 13:55:36
JSON

NIPT: K81323009J
Administrator: Bardhyl Muceku, Francesca Maria Bona
Objekti i Veprimtarisë: Pjesmarrjen ne Shoqeri te tjera dhe/ose ndermarrje dhe ente te çfaredo lloj natyre kudo qe te ndodhen qe kane per objekt te tyre blerjen, administrimin dhe shitjen e centraleve hidroelektrike, eolike dhe/ose fotovoltaike ose prodhimin e energjive te rinovueshme, si dhe pjesmarrjen ne Shoqeri te tjera kudo qe ndodhen; studim, projektim dhe realizim te impianteve per prodhimin e energjise elektrike; administrim, mirmbajtje dhe riparim te impianteve; menaxhim, administrim, konsulence per shoqerite; blerje, ndertim, ristrukturim, menaxhim administrim shitje dhe dhenie me qira te ndertesave dhe te te drejtave reale ne Shqiperi dhe jashte shtetit; shoqeria gjithashtu mund te beje financime te treteve si dhe ortakeve, brenda kufizimeve te caktuara nga ligji, me ose pa garanci reale ose personale. Shoqeria mund te siguroje dhe ofroje perfaqesime, depozita dhe agjenci, te bleje, cedoje, jape ose marre licenca mbi patenta dhe te drejta autori, te ngreje dhe bleje si ne Shqiperi dhe jashte, fabrika industriale, t'i marre ose jape me qira ato. Shoqeria, brenda kufijve ligjore, mund te kryeje çdo operacion qe lidhet me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, mund te kryeje operacione industriale dhe tregtare te nevojshme apo te dobishme per realizimin e qellimeve te saj, mund te marre drejtperdrejt ose indirekt pjese ne pjesemarrje ne shoqeri ose subjekte te tjera ne Shqiperi ose jashte saj, te cilat kane objekt te njejte ose te ngjashem ose te lidhur me te vetin, pa e ushtruar kete aktivitet ndaj publikut.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 22/01/2008
Rrethi: Diber
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: IDROP, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 23/12/2014 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L42424010U, me adrese ne Diber, Rukaj BRUC Rruga Prell Energy, Godine 2 kateshe, Lagjja Neziraj, me administrator Fabio Scuero. Ortaket e shoqerise jane: Paolo Vincenti (8.5%), Antonella Vincenti (1.7%), IDROENERGIA ALBANIA (50.8%), IDROHOLDING (5%), ALEXANA HOLDING s.r.o (10%), BONIFIN S.R.L (17%) dhe CCF SRL (7%) (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 01.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 10.01.2022, terhequr nga QKB ne daten 01.04.2022, Pronare perfitues te shoqerise jane:

PIER CARLO MARIA BONA, shtetas italian, i datelindjes 1946, pronar perfitues pasi zoteron 50% te kapitalit te IDROENERGIA (01377560055), zoteruese e 100% te kapitalit te IDROENERGIA ALBANIA (L42125021I). IDROENERGIA ALBANIA zoteron 50.8% te IDROP (L42424010U), e cila zoteron 90% te HYDRO-PROJECT (K81323009J). Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.05.2017.

PAOLO SCOTTA, shtetas italian, i datelindjes 1969, pronar perfitues pasi zoteron 25% te kapitalit te 3 ESSE SRL (03303920049), e cila zoteron 41% te HIDROFIN SRL (03916520046), qe zoteron 50% te IDROENERGIA (01377560055), zoteruese e 100% te kapitalit te IDROENERGIA ALBANIA (L42125021I). IDROENERGIA ALBANIA zoteron 50.8% te IDROP (L42424010U), e cila zoteron 90% te HYDRO-PROJECT (K81323009J). Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.05.2017.

CLELIA SCOTTA, shtetas italiane, i datelindjes 1970, pronar perfitues pasi zoteron 100% te kapitalit te 3 ESSE SRL (03303920049), e cila zoteron 41% te HIDROFIN SRL (03916520046), qe zoteron 50% te IDROENERGIA (01377560055), zoteruese e 100% te kapitalit te IDROENERGIA ALBANIA (L42125021I). IDROENERGIA ALBANIA zoteron 50.8% te IDROP (L42424010U), e cila zoteron 90% te HYDRO-PROJECT (K81323009J). Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.05.2017.

ELIGIO SCOTTA, shtetas italiane, i datelindjes 1946, pronar perfitues per 50% te kapitalit te 3 ESSE SRL (03303920049), e cila zoteron 41% te HIDROFIN SRL (03916520046), qe zoteron 50% te IDROENERGIA (01377560055), zoteruese e 100% te kapitalit te IDROENERGIA ALBANIA (L42125021I). IDROENERGIA ALBANIA zoteron 50.8% te IDROP (L42424010U), e cila zoteron 90% te HYDRO-PROJECT (K81323009J). Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.05.2017.
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: SEKA HYDROPOWER, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 11/07/2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L32116020A, me adrese ne Diber, Rukaj BRUC Rruga Prell Energy, godine 2 kateshe, Lagjia Neziraj, Fshati Bruç, Burrel, Bashkia Mat, me administrator Sokol Muceku dhe Fabio Scuero. HYDRO-PROJECT zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 01.04.2022)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull/Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 09.12.2020, u lidh Marreveshja Siguruese Nr. 2700 Rep., Nr. 978 Kol, lidhur midis “HYDRO-PROJECT” SHPK (Barrdhenes) dhe “INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA” SHA (Barremarres), si garanci per shlyerjen e kredise bankare nr. 2686 rep. nr. 975 kol, date 07.12.2020, me shume principali 10.000.000 (dhjete milion) leke.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Diber, Rukaj, BRUC Rruga Prell Energy, godine 2 kateshe, Lagjia Neziraj, Fshati Bruç, Burrel, Bashkia Mat

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 01.04.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash date 20.02.2018
Marreveshje siguruese date 09.12.2020
Kontrate shitblerje kuotash date 13.11.2008
Vendimi i asamblese se ortakeve dhe kontrata e shitjes se kuotave date 19.05.2017
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 01.04.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.05.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 7 828 270,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 6 947 859,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -7 301 753,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -7 499 125,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:9 944 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:8 470 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:648 395,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:6 500 000,00
Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani