Skip to content
Ndërtimi, pronësimi dhe shfrytëzimi i Hidrocentraleve Tërnovë dhe Zalli i Bulqizës

TEODORI 2003
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-04 12:41:24

NIPT: K42301006L
Administrator: Jacques Mercier, Faik Teodori, Voisin Pierre - Richard, Lulzim Laloshi, Shefikat Ngjela
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi i hidrocentraleve Ternovë dhe Zalli Bulqizë, sipas parametrave të përcaktuar në marrëveshjen e miratuar me VKM nr. 556, datë 01.08.2003, të ndryshuar, si dhe shfrytëzimit optimal tekniko-ekonomik për prodhimin e energjisë elektrike.
Emërtime të tjera Tregtare: TEODORI 2003
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 09/09/2003
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Kanada
Kapitali Themeltar(Lekë): 5 550 000,00
Numri i pjesëve: 5 550
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: TEODORI shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 13.08.1999 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K81713014H, me adresë në Tiranë, rruga Niko Avrami, ndërtesë private pranë pallatit nr. 17, me administrator dhe ortak te vetem Korado Teodori (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.04.2022)

ALBANIA HYDRO INVESTMENTS HOLDING shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 27.07.2010 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L01928007G, me adresë në Tiranë, rruga Nikolla Tupe, pallati 2, shkalla 4, ap. 26, e me administratore Georges Dick dhe ortak te vetem Hydro Investiments Inc (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.04.2022)

Subjekti TEODORI 2003 nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 5
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
LM - License per Prodhimin e Energjise Elektrike
Çështje Ligjore: I. Më datë 02.08.2012, Asambleja e përgjithshme e ortakëve ka aprovuar kontratën e huasë me barrë siguruese midis shoqërisë Teodori 2003 dhe shoqërisë Albania Hydro Investments Holding shpk me vlerë 4.251.683 euro me qëllim plotësimin e likuiditetit të nevojshëm për ndërtimin e konçesionit Hec Ternovë.

II. Më datë 04.03.2013, Asambleja e përgjithshme e ortakëve të shoqërisë ka miratuar nënshkrimin e kontratave të garancisë, të cilat janë pjesë përbërëse e kontratave të huasë që shoqëria Teodori 2003 ka nënshkruar me Bankën Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim (BERZH) për shumën 6.000.000 Euro dhe që do të nënshkruajë me Bankën Societe Generale Albania për shumën 4.000.000 Euro me qëllim ndërtimin e konçesionit.

III. Më datë 14.08.2013, u lidh marrëveshja e pengut mbi kuota ndërmjet Z. Faik Teodori, Z. Shefikat Ngjela, TEODORI shpk, ALBANIA HYDRO INVESTMENTS HOLDING shpk me Bankën Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim (BERZH) dhe Bankën Societe Generale Albania. Si kusht paraprak i detyrimit të pengmarrësit për lëvrimin e shumës së kredisë ndaj kredimarrësit sipas kontratave të kredisë përkatëse, ortakët e shoqërisë japin si garanci kuotat e tyre në kapitalin e “Teodori - 2003” shpk. Pengu është vënë për të siguruar kontratën e kredisë, datë 10.08.2012, të lidhur ndërmjet Teodori 2003 shpk dhe Bankës Europiane për ndërtim dhe zhvillim, me qëllim financimin e projektit të koncesionit me shumën 6.000.000 euro dhe kontratën e kredisë, datë 14.03.2013, të lidhur ndërmjet Teodori 2003 shpk dhe Bankës Societe Generale Albania, për shumën prej 4.000.000 euro.

IV. Më datë 23.10.2014, shoqëria “Shërbimi Përmbarimor ZIG” sh.p.k ka lëshuar urdhërin Nr.529-14 Regj., Nr. 25074 Prot., për vendosjen e masës së sekuestros konservative në pjesët/kuotat e zotëruara nga dorëzanësi Shefikat Ngjela si ortak në shoqërinë “TEODORI 2003” sh.p.k. Kuotat dhe aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

V. Më datë 01.08.2016, me anë të urdhërit Nr. 2168 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore gjyqësore private ""TDR Group"" sh.p.k, u vendos masa e sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga shoqëria ""Teodori 2003"" sh.p.k, me qëllim shlyerjen e detyrimeve ndaj kreditorit, shoqërisë Dardas Ndërtim shpk.

VI. Me date 26.11.2019, me ane te Urdhërit Nr. 9223 Prot protokolluar nga QKB me Nr.14947 Prot., datë 04.12.2019, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “Ermir Godaj”, ku është urdhëruar: Vendosjen e masës së sekuestros konservative, mbi kapitalin e palës debitore shoqëria “TEODORI 2003” sh.p.k., me NUIS (Nipt)– K42301006L, në mënyrë që të mos kryhet asnjë veprim tjetërsimi apo disponimi.

VII. Me date 25.02.2020, me ane te Urdhrit Nr.1293 Prot "Urdhër për Heqjen e masës së sekuestros", lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Ermir Godaj, protokolluar nga QKB me Nr.3087 Prot, datë 28.05.2020, u urdherua Qendra Kombëtare e Biznesit të heqë masën e sekuestros konservative të vendosur mbi kapitalin e debitorit shoqërisë "Teodor 2003" shpk me NIPT K42301006L, vendosur me shkresën Nr.9223 Prot, datë 26.11.2019 të Përmbaruesit Gjyqësor Privat Ermir Godaj.

VIII. Me date 30.10.2020, me ane te Urdhrit Nr.1938/2 Prot., Nr.949 Dosje, lëshuar nga Përmbarues Privat Agim Sulçe, u vendos masa e sekuestros për bllokimin e kuotave/aksioneve të cilët rezultojnë në emër të debitorit, shoqëria “Teodori 2003” shpk, me NUIS (NIPT)– K42301006L.

IX. Me date 26.01.2021, me ane te Urdhrit Nr.1962 Prot., Nr.949 Dosje, lëshuar nga Përmbarues Privat Agim Sulçe, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit shoqëria “Teodori 2003” shpk, me NUIS (NIPT)– K42301006L.

X. Me date 24.08.2021, me ane te urdhrit Nr. 1035 Prot., Nr. Regj 969, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private“Bailiff Officers” SHPK protokolluar nga QKB me Nr. 9783, date 25.08.2021, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi shoqerine “TEODORI 2003” SHPK me Nipt K42301006L. Objekti eshte Kthim Kredie ndaj Banka OTP Albania sha.

XI. Me date 03.09.2021, me ane te Urdhrit Nr. 1095 Prot, leshuar nga zyra permbarimore private "Bailiff Officers" SHPK, u vendos saktesimi i mases se sekuestros konservative, duke hequr sekuestron konservative ne kuotat/aksionet e pales debitore TEDORI 2003 SHPK, me NUIS (NIPT) K42301006L, vendosur me shkresen Nr. 1035 Prot., date 24.08.2021 dhe vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat/aksionet e pales dorezanese qe kane prane shoqerise TEODORI 2003 SHPK, me NUIS (NIPT) K42301006L, per: z. Faik Teodori dhe znj. Shefikat Ngjela.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 01.08.2003 - VKM nr. 556 per miratimin e marrëveshjes se konçesionit e formës “BOO” për ndërtimin e hidrocentraleve në Tërnovë dhe në Zall të Bulqizës
14.03.2007 - VKM nr. 123 per miratimin e marrëveshjes se konçesionit për disa shtesa dhe ndryshime në marrëveshjen bazë të koncesionit
03.04.2015 - Kontratë shtesë konçesioni për disa ndryshime në marrëveshjen bazë të konçesionit, datë
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 978.222.000 lekë
Shënime: Teodori 2003 shpk është një shoqëri konçesionare e krijuar më datë 09.09.2003 për zbatimin e marrëveshjes së konçesionit për ndërtimin, pronësinë dhe shfrytëzimin e hidrocentraleve vendore Tërnovë dhe Zalli i Bulqizës, ndërmjet Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë dhe shoqërisë Teodori sh.p.k.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Vaso Pasha, Godina 10, Hyrja 1 Apartamenti 6, Tirane.

Adresa:
Diber Zerqan TERNOVE E VOGEL HEC, Tërnovë
Diber Zerqan ZALL- STRIKCAN HEC, Zall

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Akti i themelimit
Marrveshje Pengu mbi kuotat datë 14.08.2013
Vendimi Nr.556, date 01.08.2003, per miratimin e marreveshjes se koncesionit per ndertimin e hidrocentraleve ne Ternove dhe ne Zall te Bulqizes
Marrëveshje konçesioni për disa shtesa dhe ndryshime në marrëveshjen bazë të koncesionit, miratuar me VKM nr. 123, datë 14.03.2007
Kontratë shtesë konçesioni për disa ndryshime në marrëveshjen bazë të konçesionit, datë 03.04.2015.
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.04.2022
Raport per zmadhimin e kapitalit (13.04.2008)
Kontrate shitje kuotash (2013)
Kontrate shitblerje kuotash (2008)
Kontrate shitblerje kuotash (2010)
Vendim per miratimin e marrjes se huase (02.08.2010)
Urdher per venien e sekuestros konservative date 24.08.2021
Te dhenat e Subjektit Teordori 2003 ne Regjistrin e Pronareve Perfitues date 04.04.2022
VENDIM Nr. 134, datë 06.06.2022 MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “TEODORI” SHPK PËR RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-s NR. 68, DATË 11.4.2022, “MBI KËRKESËN E KONCESIONARIT ‘TEODORI’ SHPK, PËR TRANSFERIMIN E PLOTË TË LICENCËS SË SHOQËRISË KONCESIONARE ‘TEODORI 2003’ SHPK, NR. 87, SERIA PV09K, DHËNË PËR VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC ‘ZALLI I BULQIZËS’ DHE HEC ‘TERNOVË’, TEK SHOQËRIA ‘TEODORI’ SHPK”
Dokumenta Financiare: Transferim i kuotave të kapitalit datë 23.05.2013
Transferim i kuotave të kapitalit datë 29.07.2010
Pasqyrat financiare (2014)
Pasqyrat financiare (2012)
Pasqyrat financiare (2008)
Pasqyrat financiare (2011)
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -11 160 924,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -11 511 820,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 4 272 854,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 150 011 995,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 138 671 931,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 3 771 354,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 13 278 776,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 25 116 596,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala