Skip to content
Krijimi dhe funksionimi i sistemit të kontrollit të pullave fiskale.

SICPA Security Solutions Albania
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-02-25 15:53:21

NIPT: L02120032R
Administrator: Samir Shqarri
Objekti i Veprimtarisë: Krijimin dhe mirëmbajtjen e një qendre prodhimi të përqëndruar në ambientet që do të jepen nga autoriteti kontraktor, siç përcaktohet në marrëveshjen e konçesionit. Dizenjimi, zhvillimi, krijimi, prodhimi, testimi, operimi dhe mirëmbajtja e sistemeve si dhe pajisjeve kompjuterike dhe pajisjet me këto shërbime të nevojshme për zbatimin në përputhje me marrëveshjen e konçesionit. Printimi, prodhimi edhe furnizimi (përfshirë personalizimin dhe kodifikimin) e pullave fiskale dhe pajisjeve kompjuterike për autoritetin kontraktor dhe entitete të tjera shtetërorë në përputhje me marrëveshjen e konçesionit. Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet që përfshihet në objektin e veprimtarisë, në përputhje me kushtet dhe termat e marrëveshjes së konçesionit.
Emërtime të tjera Tregtare: SICPA Security Solutions Albania
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 30/08/2010
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Zvicer
Kapitali Themeltar(Lekë): 6 800 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: SICPA SA, nje shoqeri anonime e regjistruar ne 22.07.1927, organizuar sipas ligjeve te Zvicres, me numer regjistrimi CHE-105.732.246, me kapital 6.115.000 CHF (franga zviceriane), me adrese ne Avenue de Florissant 41, 1008 Prilly, Zvicer, me administratore Philippe Amon, Monique Cohen-Amon, dhe Jean-Marc Vanescote (Sipas te dhenave te Regjistrit Tregtar te Zvicres deri me date 25.02.2023).

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues date 26.05.2021, terhequr nga QKB ne daten 25.02.2023, Pronar perfitues i shoqerise eshte:
PHILIPPE AMON, shtetas zvicerian, i datelindjes 1961, pronar perfitues per 100% te pronesise se SICPA Security Solutions Albania pasi zoteron me 100% shoqerine anonime ARGAMAN HOLDING SA (CHE-112.917.785), shoqeria meme e SICPA SA (zoterues i SICPA Security Solutions Albania). Data e percaktimit si pronar perfitues: 27.04.2006.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 15.02.2010
Data e Pranimit: 21.06.2010
Data e Nënshkrimit: 24.02.2011 - kontrata koncesionare
07.10.2016 - Kontrata ndryshuese (sipas projektligjit depozituar ne date 07.10.2016)
Kohëzgjatja(vjet): 10
Lloji i Kontratës: Kontratë Shërbimesh
Fusha e Veprimtarisë: Kontroll fiskal
Kosto Konçesionare: 0.02
Çmimi i Shërbimit: Çmimet e pullës për mijë (në euro, e përjashtuar nga TVSH dhe taksa të tjera):

Duhan - Pullë e Sigurisë - 20.00 euro
Alkol - Pullë e Sigurisë - 32.00 euro
Birra - Kodi i Sigurisë - 22.00 euro
Farmaceutika Pulle e Sigurisë - 14.43 euro
Shënime: I. Sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 922, datë 02.09.2009, është miratuar bonusi prej 5% të pikëve, për rezultatin teknik e financiar, në proçedurën konkurruese përzgjedhëse, që i jepet “Sicpa Security Solutions” s.a.

II. Autoriteti i ka dërguar Konçesionarit në 21 Qershor 2010 një njoftim caktimi/dhënie (Dokumenti Nr. 246913 datë 21 Qershor 2010 “Njoftimi i Dhënies”). Kjo Kontratë parashtron kushtet dhe afatet sipas të cilave Autoriteti është I përgatitur të japë me Koncesion Konçesionarit dhe secila Palë pranon këto kushte dhe afate.

III. Shoqëria SICPA Security Solutions Albania është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e krijuar për zbatimin e kontratës koncesionare të nënshkruar në 24.02.2011, midis Ministrisë së Financave dhe shoqërisë SICPA Security Solutions S.A. Më datë 08.03.2017 është ndryshuar ortaku i shoqërisë pas bashkimit të shoqërisë SICPA Security Solutions S.A me shoqërinë Sicpa S.A, ku kjo e fundit mbetet ortaku i vetëm i shoqërisë.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Financave
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Rruga Gryka e Kacanikut, Autostrada Tiranë - Durrës, km.5, SH2, Tiranë 1051

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate Koncesionare 24.02.2011
Anekset pullat fiskale
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 25.02.2023
Vendim I asamblese se pergjithshme (2017)
Vendim I ortakut te vetem (2018)
Vendim I ortakut te vetem (2014)
Vendim i ortakut te vetem per zvogelimin e kapitalit 24.09.2019
Vendim i ortakut te vetem per zvogelimin e kapitalit 09.09.2020
Projektligj per miratimin e kontratës ndryshuese të kontratës së koncesionit per pullat fiskale, date 07.10.2016
Relacion per projektligjin per ndryshimin e kontrates se koncesionit, date depozitimi 07.10.2016
Kontrata ndryshuese (sipas projektligjit depozituar ne date 07.10.2016)
Raport per projekligjin
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES, date 25.02.2023
Te dhenat e SICPA SA sipas Regjistrit Tregtar te Zvicres, date 25.02.2023
Dokumenta Financiare: Akti Themelimit te shoqerise SICPA Security Solutions Albania
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Bilanci 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 217 138 298,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 158 870 244,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 206 745 863,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 151 992 123,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 135 427 942,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 87 619 740,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -28 851 083,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -67 092 171,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -91 337 180,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -72 951 321,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -188 661 704,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:989 760 207,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:821 189 152,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:930 168 717,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:859 869 666,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:976 521 353,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:823 518 474,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:879 042 396,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 892 497 677,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 996 017 159,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 860 356 830,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Koncesionare të tjera


"DUKA T2"
Dibër
ERDAT LURA
Tiranë
ALBANIAN POWER
Tiranë
HP VENDRESH ENERGY
Berat
Punuar Nga : A.Lala