Skip to content
Përfitues nga VKM nr. 508, datë 17.07.2019, i pasurisë nr.94, me emërtimin “Ish-Grup Depot e Repartit Ushtarak nr.4025”, me sipërfaqe të përgjithshme 353 686 (treqind e pesëdhjetë e tre mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e gjashtë) m2, nga ku, sipërfaqe nën objekt 8 553.58 (tetë mijë e pesëqind e pesëdhjetë e tre pikë pesëdhjetë e tetë) m2, tunele (5 tunele), me sipërfaqe 3 434.6 (tre mijë e katërqind e tridhjetë e katër pikë gjashtë) m2, dhe sipërfaqe funksionale 341 697.82 (treqind e dyzet e një mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e shtatë pikë tetëdhjetë e dy) m2, zk.3081, me vendndodhje në Qafëmollë, Dajt, Tiranë, në administrim të Ministrisë së Mbrojtjes, për një periudhë 20 (njëzet) vjet.

BLU - IMPERIAL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-12-08 10:04:51
JSON

NIPT: J61909041K
Administrator: Amar Kastrati
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim, ambalazhim tregtim i ujit te pijshem, tregtim I pijeve alkoolike, pijeve freskuese jo alkoolike dhe produkteve te agrobiznesit.
Emërtime të tjera Tregtare: BLU - IMPERIAL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/02/1995
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 34 700 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: I. Tirane Automjet me targe AA 826 AX
II. Tirane Dajt Automjet me targe AB861DB Tirane
III. Tirane Automjet me targe AA 761 CU
IV. Tirane Dajt Automjet me targe AB945DB
V. Tirane Dajt Automjet me targe AB902DB
VI. Tirane Dajt Automjet me targe AB047DC
VII. Tirane Automjeti furgon ford me targe AA 494 DZ
VIII. Tirane Automjet Kamion me Targe AA 305 CJ
IX. Tirane Automjet me targe AA 091 CB
X. Tirane Dajt Automjet me targe AB073DC
XI. Tirane Automjet me targe AA 763 CU
XII. Tirane Dajt Automjet me targe AB035DC
XIII. Tirane Makine Tip Ford AA 498 DZ
XIV. Tirane Automjet me targe AA 452 BX
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
XII.5 - Leje mjedisore
00017 - Leje per perdorim burimi ujor nentokesor (Baseni Ishem) -
Çështje Ligjore: I. Më datë 11.04.2011, u nënshkrua kontrata e huasë ndërmjet ortakes Shefikat Ngjela si huadhënëse dhe shoqërisë Blu-Imperial sh.p.k. Shefikat Ngjela, në cilësinë e huadhënësit, bie dakort që t’i japë një hua në vlerën prej 30.000.000 (tridhjetë milion) lekë shoqërisë Blu-Imperial shpk, në cilësinë e huamarrësit, me qëllim financimin e investimit që do të kryhet nga shoqëria Bu-Imperial shpk për ndërtimin e stabilimentit dhe blerjen e linjave teknologjike jashtë vendit.

II. Më datë 03.10.2016, me anë të kontratës së kalimit të kredisë, Shefikat Ngjela i kalon të drejtat e saj të kërkimit të huasë që buron nga kontrata e huasë datë 11.04.2011 në favor të Z. Ersi Ngjela.

III. Më datë 24.01.2017, me anë të urdhërit Nr. 58/7-0001-17 Prot., datë 24.01.2017, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "Besa" sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e subjektit “BLU - IMPERIAL” sh.p.k, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat në Regjistrin Tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë nga ana jonë.

IV. Më datë 16.02.2017, me anë të Urdhrit Nr. 58/14-0001-17 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore "Besa" sh.p.k, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivin e debitorit “BLU - IMPERIAL” sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) - J61909041K.

V. Më datë 30.01.2018, me anë të Urdhrit Nr. 250/3 Prot "Urdhër për Vënien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Justitia, protokolluar nga QKB me Nr. 1484 Prot, datë 07.02.2018, u urdhërua vënia e menjëhershme të masës së sekuestros konservative në aktivitetet e palës debitore, shoqëria "BLU - IMPERIAL" shpk, me NIPT J61909041K.

VI. Më datë 11.04.2018, me anë të urdhrit Nr. 594/3 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore Justitia, u urdhërua heqja e menjëhershme e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e palës kredimarrës “BLU - IMPERIAL” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - J61909041K, me administrator Bujar Pajenga, dorëzanës Bujar Pajenga.

VII. Më datë 05.02.2019, me anë të Urdhërit Nr. 164 Prot., Nr. 88/2018 Dosje., protokolluar nga QKB me Nr. 1984 Prot., datë 05.02.2019, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “Dorian Skëndi”, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e regjistruara të debitorit shoqëria “BLU - IMPERIAL” sh.p.k., me Nuis (Nipt)- J61909041K, me administrator Z. Haredin Kastrati deri në një urdhër të dytë nga Përmbaruesi Gjyqësor.

VIII. Më datë 19.03.2019, me anë të Urdhërit Nr. 392 Prot., Nr. 88/2018 Dosje., protokolluar nga QKB me Nr.4327 Prot., datë 20.03.2019, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “Dorian Skëndi”, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e shoqërisë “BLU - IMPERIAL” sh.p.k., me Nuis (Nipt)- J61909041K, me administrator Z. Haredin Kastrati, të vendosur me Urdhërin Nr. 164 Prot., datë 05.02.2019 të Përmbaruesit Gjyqësor Privat “Dorian Skëndi”.

IX. Me date 20.07.2020, u lidh marrëveshja siguruese Nr.2849 Rep., Nr.1473 Kol, me pale: Barrëdhënës: Z. Haredin Kastrati dhe BLU – IMPERIAL SHPK me Nipt J61909041K . Barrëmarrës “ RAIFFEISEN BANK” SHA me Nipt J61911005B, me objekt: Krijimi i një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të Barrëdhënësve, si garanci për huanë e akorduar nga “RAIFFEISEN BANK” SHA.

Kontratë “Shqipëria 1 euro”

Më datë 17.07.2019, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 508, u miratua lidhja e kontratës së qirasë, me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si qiradhënës, dhe shoqërisë “BLU-IMPERIAL” SHPK si qiramarrës për pasurinë nr. 94, me emërtimin “IshGrup Depot e Repartit Ushtarak nr. 4025”, me sipërfaqe të përgjithshme 353 686 (treqind e pesëdhjetë e tre mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e gjashtë) m2 , nga ku, sipërfaqe nën objekt 8 553.58 (tetë mijë e pesëqind e pesëdhjetë e tre pikë pesëdhjetë e tetë) m2 , tunele (5 tunele), me sipërfaqe 3 434.6 (tre mijë e katërqind e tridhjetë e katër pikë gjashtë) m2 , dhe sipërfaqe funksionale 341 697.82 (treqind e dyzet e një mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e shtatë pikë tetëdhjetë e dy) m2, zk.3081, me vendndodhje në Qafëmollë, Dajt, Tiranë, në administrim të Ministrisë së Mbrojtjes, për një periudhë 20 (njëzet) vjet (Mbështetur në aktin normativ me fuqinë e ligjit nr. 4, datë 09.07.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për privatizimin dhe dhënien në përdorim shoqërive tregtare dhe institucioneve shtetërore të ndërmarrjeve apo objekteve të veçanta, mjeteve kryesore dhe mjeteve të xhiros së këtyre ndërmarrjeve”, miratuar me ligjin nr. 9967, datë 24.7.2008, të ndryshuar, dhe në vijim të vendimit nr. 54, datë 05.02.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontratave të tjera të pasurisë shtetërore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave)

Me date 06.05.2020, me ane te Vendimit Nr.366 te Keshillit te Ministrave, u miratua shembja e gjashte objekteve me emërtimet “Truproja”, nr.2 “Banjo”, nr.3 “Depo amartimi”, nr.4 “Depo”, nr.5 “Depo”, nr.6 “ Depo armatimi”, me sipërfaqe totale 1354.39 m2, të dhëna me qira me kontratën e qirasë nr.1937 rep., nr.1388 kol, datë 15.8.2019, me tarifën 1/euro kontrata, të lidhur ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si qiradhënës, dhe shoqërisë “Blu Imperial”, sh.p.k., si qiramarrës, miratuar me vendimin nr.508, datë 17.7.2019, të Këshillit të Ministrave, pjesë të pasurisë nr.94, me emërtimin “Ish-grupdepot e repartit ushtarak nr.4025”, me sipërfaqe të përgjithshme 353 686 m2, nga ku sipërfaqe nën objekt 8553.58 m2, tunele (5 tunele) me sipërfaqe 3434.6 m2, dhe sipërfaqe funksionale 341 697,82 m2, zona kadastrale 3081, me vendndodhje Qafëmollë, Dajt, Tiranë, në administrim të Ministrisë së Mbrojtjes.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Dajt, Shengjin i Vogel, nr pasurie 94 ,zona kadastrale 3081

Adresa:
I. Durres, Spitalle, Pasuri Nr.105/10, ZK 8517
II. Tirane Petrele Mullet Magazine ne Mullet-Tirane, me nr.pasurie 390/6-ND, Z.K 2735

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.12.2020
Akti I themelimit
Kontrate shitje kuotash 18.09.2000
Kontrate shitje kuotash 18.09.2000
Kontrate shitblerje kuotash 10.09.2004
Kontrate shitblerje kuotash 03.02.2006
Kontrate shitje kuotash 25.04.2012
Kontrate shitje kuotash 04.07.2014
Kontrate dhurim kuotash 14.10.2014
Kontrate dhurim kuotash 13.09.2016
Kontrate huaje 11.04.2011
Kontrate dhurimi kuotash 27.09.2017
Urdher per venien e sekuestros konservative 30.01.2018
Kontrate shitje kuotash 16.03.2018
Kontrate shitje kuotash 16.03.2018
Kontrate shitje kuotash 30.04.2018
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative 05.02.2019
Urdher per heqjen e sekuestros mbi kuotat e shoqerise 19.03.2019
VKM nr. 54, datë 05.02.2014, Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontratave të tjera të pasurisë shtetërore
LIGJ Nr. 37/2019 PËR DISA SHTESA NË AKTIN NORMATIV, ME FUQINË E LIGJIT, NR. 4, DATË 9.7.2008, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
VKM Nr.366 per shembjen e objekteve te dhena me qera me tarifen 1 euro, date 06.05.2020
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 08.12.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te Pasqyrave Financiare 2018
VKM Nr. 508, date 17.07.2019 per dhenien e miratimit per lidhjen e kontrates se qirase me tarifen 1 euro
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 8 813 960,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -46 909 046,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -8 474 139,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -10 364 883,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -4 091 644,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -10 408 147,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -5 370 349,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -4 984 632,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 84 531,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 453 860,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 6 402 438,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:417 739 686,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:193 569 046,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:4 804 020,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:5 344 937,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:7 669 739,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:6 850 069,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:9 983 988,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:7 746 246,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 15 089 508,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 14 680 660,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 83 447 847,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 45 878,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli