Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve Gjoni, Blishta, Klosi, Domi, Luçi, Shoshaj, Zenishti, Burreli, me vendodhje në lumin Mat

MATI HYDROPOWER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-26 14:16:19

NIPT: L22212004A
Administrator: Jurgen Gaisberger, Ylli Halili
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i aktivitetit të shoqërisë është ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve, Mati 1, Mati 2 dhe Mati 3, tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës se konçesionit me Autoritetin Kontraktues.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: MATI HYDROPOWER
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 11/10/2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 93 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. ORIGO HYDROPOWER shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 30.01.2017 sipas ligjit shqiptar, me numër në regjistrin tregtar NIPT L76401206P, me adresë në Vlorë, Rruga “Gjergj Kastrioti”, Godina nr. 1, në kryqëzimin me rrugën “Hamit Lumi”, pranë ish-NPA, me administrator dhe ortak te vetem Kujtim Kale. Aktualisht shoqeria eshte e pezulluar (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 01.04.2022)

II. ENSO HYDRO ENERGJI shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.08.2011 sipas ligjit shqiptar, me numër në regjistrin tregtar NIPT L12017010Q, me adresë në Tiranë, Rruga “Jul Varibova”, Vila nr. 10, Njësia Bashkiake nr. 2, me administratore Ulrike Krapinger dhe Daniela Till. Ortaket e shoqerise jane: enso hydro gmbH (80%) dhe International Finance Corporation (20%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 01.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 23.05.2022, terhequr nga QKB ne daten 30.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Gilbert Frizberg, shtetas austriak, i datelindjes 1956, pronar perfitues per 47.5% te pronesise. Data e percaktimit si pronar perfitues 01.04.2021.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 21.09.2012
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për Punë Publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 4.069.596.314 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate dhe deri në përfundim të periudhës konçesionare, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 5% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike
Shënime: MATI HYDROPOWER shpk është një shoqëri konçesionare, e krijuar nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive EHW shpk, ENERGY PROJECT shpk, Atlantik - Shoqeri Sigurimesh sh.a dhe RIVIERA shpk për zbatimin e kontratës së konçesionit të datës 21.09.2012 me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës me objekt: Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve Gjoni, Blishta, Klosi, Domi, Luçi, Shoshaj, Zenishti, Burreli, me vendodhje në lumin Mat dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.2, Rruga "Jul Variboba", Vila nr.10.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë konçesionare Nr. 575 Rep. Nr. 905 Kol. Datë 21.09.2012
Kontratë për transferim kuotash datë 17.12.2012
Akti i themelimit
Marreveshje shit blerje datë 04.02.2016
Kontratë shitblerje kuotash 13.03.2017
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 30.05.2022
Kontrate nenshkrimi kuotash (06.03.2013)
Vendim I asamblese se pergjithshme (2017)
Vendim I asamblese se pergjithshme (2013)
Preventivi i Hec-it
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 30.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 26.04.2024
Dokumenta Financiare: Bilanci Kontabël 2012
Bilanci Kontabël 2014
Bilanci Kontabël 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 9 734 037,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -7 722 987,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -41 451 491,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -17 064 153,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 41 546 405,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -29 175 547,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -30 714 533,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -40 951 302,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -19 466 257,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -13 240 558,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -468 004,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:7 692 308,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:8 882 305,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:8 217 076,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:8 089 876,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:14 285 305,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:3 870,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani