Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentralit Malind

KOTORRI-SL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-14 07:50:46

NIPT: K81911019U
Administrator: Merita Kotorri
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari në fushën e ndërtimit, projektimit dhe investimit në ndërtim, etj. Tregëti hidrokarburesh me pakicë. Shërbim karoatreci dhe parkim. Bar - Kafe.
Emërtime të tjera Tregtare: KOTORRI-SL, Miushi Miki
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 10/07/2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 51 200 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
IX.1.A - Arsim parauniversitar
Çështje Ligjore: I. Më datë 18.06.2014, me anë të kërkesës për vendosje barre sigurie mbi titujt e pronësisë Nr. 38207/30 Prot., lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kërkua të mos lejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë përfshi edhe shitblerje aksionesh, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesit debitor, "KOTORRI-SL" sh.p.k.

II. Më datë 20.07.2015, me anë të urdhërit Nr. 77/11 Akti, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "BESNIK BAJRAKTARI" sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e regjistruara në emër të që debitorit, shoqërisë " KOTORRI-SL " sh.p.k.

III. Më datë 22.12.2015, me anë të urdhërit Nr.77/34 Aktit., "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "BESNIK BAJRAKTARI", u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative të vendosur me urdhërin Nr. 77/12, datë 20.07.2015, mbi të gjitha aksionet e regjistruara në emër të debitorit, shoqërisë "KOTORRI-SL" Shpk. Heqja e sekuestros u vendos pasi shoqëria ka shlyer gjobën ndaj Komunës Dajt.

IV. Më datë 21.08.2017, me anë të urdhërit Nr. 2014/3 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbarimore JUSTITIA , protokolluar nga QKB me Nr.12654 Prot., datë 30.08.2017, u urdhërua vënia e masës së sekuestros konservative mbi aktivitetet e shoqërisë “KOTORRI-SL” shpk, me objekt kthimin e shumës së detyruar ndaj shoqërisë Albtelecom sh.a.

V. Me date 26.01.2021, u hartua kërkesa për vendosjen e masës së sigurimit të detyrimit tatimot Nr. 1450 prot, mbi Tatimpaguesin KOTORRI-SL me NIPT K81911019U.

VI. Me date 29.07.2021, me ane te Urdhrit Nr. 1262 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore Elite Bailiff`s Office SHPK, u vendos masa e sekuestros konservative mbi te gjitha kuotat/aksionet e zoteruara nga debitorja Merita Kotorri ne shoqerine me te dhenat si me poshte: shoqeria KOTORRI-SL SHPK, me NUIS (NIPT) K81911019U.

VII. Me date 15.06.2021, me ane te shkresës nr. 5903 Prot, u vendos masa e Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve (Rajoni Qëndor) , ku është kërkuar: Të vendoset masa e sigurimit te detyrimit tatimor mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit KOTORRI-SL SHPK, pajisur me NUIS (NIPT)- K81911019U.

VII.Me date 26.05.2022, eshte depozituar shkresa nr.12600 Prot, për Vendosjen e Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve (Rajoni Qëndor),ku është kërkuar: Të vendoset masa e sigurimit te detyrimit tatimor mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit KOTORRI-SL SHPK, pajisur me NUIS (NIPT)- K81911019U.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 10.11.2015
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 294.085.200 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari duhet të paguajë për llogari të Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me vlerën e 2.5% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë.
Shënime: Me anë të kësaj kontrate Autoriteti Kontraktues i autorizuar nga Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë, i jep Konçesionarit me konçesion të formës BOT (që do të thotë ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të kontratës së konçesionit):

Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve “mbi Përroin Malind” dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga konçesionari tek autoriteti kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet do të ndërtohen në Përroin Malind me këto karakteristika:

a) Hidrocentrali Nr. 1: Fuqia e Instaluar 560 kW dhe Prodhimi vjetor i energjisë elektrike 2.436.089 KWh/vit
b) Hdirocentrali Nr. 2: Fuqia e Instaluar 1280 kW dhe Prodhimi vjetor i energjisë elektrike 5.369.175 Kwh/vit
c) Hidrocentrali Nr. 3: Fuqia e instaluar 1.660 kW dhe Prodhimi vjetor i energjisë elektrike 6.544.736 Kwh/vit.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Dajt, Rruga ''Fadil Deliu'', Kompleksi ‘’API’’, Ambienti Tregtar 8/1, Fshati Qesarak, Njësia Administrative Dajt

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Ektrakt historik i regjistrit tregtar 15.04.2022
Akti I themelimit te shoqerise
Kontrate dhurimi kuotash kapitali 21.06.2013
Kontrate shitje kuotash 23.01.2010
Vendimi per rritjen e kapitalit 07.10.2011
Vendimi I asamblese per zmadhimin e kapitalit 20.06.2010
Urdher per heqjen e sekuestros konservative 22.12.2015
Kerkese per vendosje barre sigurie 18.06.2014
Urdher per venien e sekuestros konservative 25.08.2017
Kontrata koncesionare, date 10.11.2015
Aneksi 1
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 15.04.2022
Urdher per venien e sekuestros konservative date 09.07.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 14.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 1 593 094,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 268 203,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 6 545 883,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 8 456 827,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 6 389 235,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 270 451,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 104 748,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 6 690 721,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 10 489 431,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 10 688 629,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 17 196 054,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 7 714 851,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:13 243 094,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:488 167,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:69 253 202,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:96 692 665,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:72 103 590,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:38 208 416,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 33 191 792,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 78 895 570,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 137 342 509,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 127 476 478,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 123 193 324,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 69 758 716,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2021

Koncesionare të tjera


DiaVita
Tiranë
VILDRI
Tirane
ALBTEK ENERGY
Elbasan
MP ENERGY
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani