Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:SH.P.K Koncesionare/PPP
Rezultate gjithsej: 252

GJURR REÇ

L36814701J
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit "MALLA" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shit)

Dibër 0 ALL

SHUSHICA HYDROPOWER

L71729019M
()

Tiranë ALL

ELENERGJI

L73308201B
(Vetëfinancim, Projektim, Ndërtim, Vënien në punë të Hidrocentralit Bushtrica 1. Administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e hidrocentralit Bushtrica 1 dhe transferimin e tij në përfundim të kontra)

Elbasan ALL

VICTORIA HYDROENERGY

L73307203M
(Ndërtimin e hidrocentraleve mbi lumin e "Zallit të Lunikut", të tipit BOT (ndërto-opero-transfero). Prodhim, transmetim dhe shitje të energjisë elektrike të prodhuar nga HEC mbi lumin e "Zallit të Lunik)

Elbasan ALL

KENDREVIC ENERGY

L39610501A
(Shoqëria " KENDREVIC ENERGY " Sh.p.k., në përputhje me parashikimet e Nenit 2 të Kontratës e Konçesionit Nr. 10285 Rep. Dhe 3309 Kol., datë 06.09.2013, lidhur midis shoqërisë Bashkimit të Përkohshëm)

Tiranë 0 ALL

MATI HYDROPOWER

L22212004A
(Objekti i aktivitetit të shoqërisë është ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve, Mati 1, Mati 2 dhe Mati 3, tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, )

Tiranë -40951302 ALL

SEKA HYDROPOWER

L32116020A
(Financimin, projektimin, ndertimin, venien ne pune, administrimin, mirmbajtjen e centralit hidrolektrik "Seke"; prodhimin, transmetimin, shitjen dhe tregtimin e energjise elektrike te prodhuar, dhe transferimin)

Dibër 0 ALL

KUKUR HIDRO ENERGY

L72024013M
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve Kukur 3. 4 dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga konçesionari te autoriteti kontraktues, kon)

Tiranë ALL

UNDERGROUND PARKING TIRANA (perthithur nga GENER 2)

L21611004F
(Në përputhje me parashikimet e Nenit 5. 1 të Kontratës Konçesionit NR. 862. Rep, dhe 99/1. Kol dt 12. Mars. 2012 lidhur me shoqërinë Gener 2 dhe Bashkinë e Tiranës, me Objekt "Dhënie me Konçesion ven)

Tiranë -679931 ALL

Integrated Energy BV SPV

L72031013B
(Ndërtimi, administrimi, operimi dhe transferimi i impiantit të trajtimit të mbetjeve në Tiranë dhe prodhimi i energjisë për autoritetin kontraktues, duke përfshirë financimin, ndërtimin, vënien në p)

Tiranë ALL

SHOQËRIA KONÇENSIONARE EL-ER ENERGY (Ish EL ER ENERGY)

K87717901Q
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në pune, administrimi, mirëmbajtja e Hidrocentralit Stojan dhe transferimin e tij me përfundimin e kontratës tek autoriteti kontraktues. <br/> <b>-------------</b> )

Dibër ALL

TEODORI 2003

K42301006L
(Ndërtimi i hidrocentraleve Ternovë dhe Zalli Bulqizë, sipas parametrave të përcaktuar në marrëveshjen e miratuar me VKM nr. 556, datë 01.08.2003, të ndryshuar, si dhe shfrytëzimit optimal tekniko-ekon)

Tiranë ALL

HEC LLENGE

L22125012H
(Ndërtimi i Hidrocentralit Llëngë për të cilën shoqëria me cilësinë e ortakut të vetëm është shpallur fituese dhe ka lidhur kontratën e formës BOT me M. E. T. E, (ndërtim operim dhe transferim). )

Tiranë -562082 ALL

Egnatia Hydropower

L82529203M
(Planifikimi, ndërtimi, mirëmbajtja dhe funksionimi i hidrocentraleve në lumin Gostimë me një kapacitet të instaluar nga lartësia 130 deri në 1350 metra mbi nivelin e detit, si edhe shitja e elektricitet)

Tiranë ALL

TRAJA&MADHESH

L97509902D
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e Hidrocentralit "TRAJA&MADHESH sh.p.k dhe transferimi i tij nga Konçensionari tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afati)

Dibër ALL

TAMARA HYDRO ENERGY

L91311030P
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimin, shfrytëzimi, mirëmbajtja e hidrocentralit “Ura e Tamarës” dhe transferimi e tij në përfundim të kontratës nga Koncesionari tek Auto)

Tiranë ALL

HYDRO POWER PLANT OF KORCA

K81830009N
()

Tiranë -40918541 ALL

HEC VLUSHE

K81915002A
(Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, operimin, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit Vlushe, Skrapar dhe transferimin e tij tek Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës (ME)

Tiranë -178034666 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ALBANIAN POWER

K81918013H
(Vetëfinancim, Projektim, Ndërtim, Vënien në punë të Hidrocentralit Martanesh. Administrimin dhe mirëmbajtjen e Hidrocentralit Martanesh dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës tek Autoriteti)

Tiranë 51736279 ALL

SUHA ENERGY

K82005014R
(Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e Hidrocentralit SUHA 2. <br/> <b>-------------</b> <br/> Kategoria: Sektori i Energjisë <br/> <b>------)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni