Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Ç’regjistruar
Rezultate gjithsej: 560

ER & AD TRANS 2016

L68713101S
(Transport të pasagjerëve dhe udhëtarëve brenda dhe jashtë vendit.)

Elbasan ALL

ARTCOM CENTER

L61322039B
(Të ofrojë çdo dhe të gjitha shërbimet në lidhje me shërbimin e "telemarketingut" dhe "Contact Center outbound dhe inbound", ofrues shërbime interneti, përfshirë por pa u kufizuar në procedimin e të )

Tiranë ALL

TIRANA TATTOO SUPPLY

L61322037I
(Tregtimi me pakicë dhe shumicë, duke përfshirë të gjitha aktivitetet e importit, eksportit, aktivitet ndërmjetësimi për gamën e materialeve Tattoo. Kryerjen e çdo shërbimi të nevojshëm për Tattoo.)

Tiranë ALL

DOMESTIC PRODUCTS

L61322505B
(Tregtim me shumicë produktesh higjeno-sanitare të llojeve të ndryshme duke përfshirë si ato për përdorim përsonal ashtu edhe për ambiente, si detergjentë të llojeve të ndryshme. Kjo shoqëria do të)

Durrës ALL

INTERNATIONAL MARKETING & ONLINE BRAND INTRODUCTION GROUP (IMOBI GROUP)

L61326016G
(Ofrimi i të gjitha shërbimeve që lidhen me "Call Center" dhe "Contact Center" duke përfshirë: përpunimin e të dhenave të shoqërive të tjera dhe/ose enteve publike; ndërmjetësim tregtare dhe marketin)

Tiranë ALL

Zani Gas

L66326801R
(Tregtim me pakicë i bombolave të gazit për ngrohje dhe gatim për popullatën, familjaret, bizneseve dhe të gjithë atyre që kanë nevoje për bombola gazi. Tregtimi i artikujve industriale që kanë të b)

Elbasan ALL

SASSO BIANCO

L61402031B
(Veprimtari në fushën e turizmit. Veprimtari në fushën e hotelerisë. Veprimtari në fushën e bar-restorante. Veprimtari në fushën e resorteve turistike.)

Tiranë ALL

REVE CONTACT

L61402030Q
(Shërbime në "Call Center" dhe "Contact Center", ofrues shërbime internet, përfshirë por pa u kufizuar në procedimin e të dhënave për shoqëritë dhe / ose ente publike, ndërmjetësimin tregtar dhe të)

Tiranë ALL

DADA GROUP

L66404206G
(Tregti me shumicë dhe me pakicë të produkteve industriale. Veprimtari të ngjashme dhe plotësuese të sa më sipër.)

Vlorë ALL

MAMETA

L61405011C
(Import eksport të materialeve farmaceutike. Shitje me shumicë dhe pakicë të barnave për njerëz. Agjenci dhe depo farmaceutike. Reklamime të ndryshme të biznesit dhe aktiviteteve në çdo mënyrë të mu)

Tiranë ALL

ALB.LOKA (ish "ABL.LOKA KONSTRUKSION")

L61410032D
(Shfrytezim karriere guri; Shfrytezim impiante te bluarjes, prerjes, sharrimit, perpunimit dhe prodhimit te gurit, pllakave te gurit, reres, zhavorrit, 9akullit dhe inerteve ne pergjithesi. Import - eksporti dhe)

Tiranë ALL

XHIVA

L61412013H
(Tregtim, import - eksportin, me shumicë dhe pakicë të produkteve kozmetike dhe bimore. Sallon estetike. Zhvillimi i aktiviteteve estetike. Tregtim, import - eksport me shumicë dhe pakicë të produkteve ush)

Tiranë ALL

BEJKO - AGROAL

L61412002P
(Import Eksport fruta perime.)

Tiranë ALL

KLINIKA PSIKOLOGJIKE

L61415018Q
(Terapi individuale, terapi grupi, terapi në çift. Qëllimi i klinikës është të ofrojë këshillim individual i cili mund të jetë afatgjatë ose afatshkurtër, të shërbeje si një hallke e rëndësishm)

Tiranë ALL

KUSABERTO

L66417701P
(Objekti i aktivitetit do të jetë: a) Në fushën e ndërtimit në kategoritë e mëposhtme: Punime gërmimi në tokë, ndërtime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e indus)

Dibër ALL

IONIAN REFINING COMPANY

L61418018I
(Investime në fushën e pasurive të paluajtshme, hidrokarbureve dhe ndërtimit; Shitjen, blerjen, dhënien me qira të pasurive të paluajtshme; Ofrimi i shërbimeve të konsulencës në fushën e biznesit, me)

Tiranë ALL

AMC FOOD TRADING

L61419041B
(Import-eksport dhe tregti me shumicë dhe pakicë si dhe shitje online të produkteve ushqimore dhe jo ushqimorë, studimi i tregut, asistencë dhe shërbime kundrejt palëve të treta. Shoqëria si linje kryes)

Tiranë ALL

NOVELL CORE ( perthithur nga "Albametal"-L43402201R)

L62626201F
(Tregtim i çeliqeve të ndërtimit, materialeve të ndërtimit, profileve të tjera të hekurit, importimi dhe eksportimi me shumicë dhe pakicë i mallrave të ndryshëm industriale, ushqimorë, konfeksioneve,)

Elbasan ALL

L.I.B MEDIA

L61503054B
(Veprimtari në fushën e mediave online, hapjen dhe mirëmbajtjen e faqeve të internetit. Publikimin, raportimin e dukurive negative dhe promovimin e atyre pozitive. Shërbime dhe ofrimin e hapësirave publici)

Tiranë ALL

EXINN GROUP

L61511014N
(Qendër kërkimore për zhvillime konceptuale, shkencore, laboratorike, eksperimentale, testuese, dhe çdo mënyrë tjetër teorike dhe praktike që krijon dhe prodhon prototipe dhe produkte inovative, dhe/ose )

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni